În anii 1978–79 în Iran se în­tâm­plau eve­ni­mente dra­ma­tice. O pă­tură sub­țire a po­pu­la­ției aprin­dea scân­teia unei re­volte ce avea să sur­prindă nu doar ser­vi­ci­ile se­crete ame­ri­cane — ex­trem de ac­tive pe vre­mea aceea în te­ri­to­ri­ile per­sane — dar chiar și pe șa­hul Ira­nu­lui, Moha­mad Reza Pa­h­lavi. La mij­lo­cul lui ia­nu­a­rie ’79 șa­hul Ira­nu­lui ab­dica și pă­ră­sea țara, con­si­de­rând că su­pra­vie­țu­i­rea re­gi­mu­lui mo­nar­hic nu mai era po­si­bilă în con­di­ți­ile în care chiar el în­suși era acu­zat de o prea vi­zi­bilă sus­ți­nere din par­tea Sta­te­lor Unite, a că­ror cul­tură in­trase trep­tat într-un con­flict tot mai ve­he­ment cu va­lo­rile mu­sul­mane ale so­ci­e­tă­ții. Dic­ta­tura re­gală — așa cum era per­ce­pută de po­po­rul ira­nian — adu­sese co­rup­ție, ex­tra­va­ganța cla­se­lor bo­gate, in­fla­ție, lip­suri eco­no­mice, o cen­tra­li­zare ex­ce­sivă și un pro­gram ine­fi­cient de dezvol­tare eco­no­mică. Re­ven­di­că­rile apar­ți­neau unei clase edu­cate a so­ci­e­tă­ții ira­niene, dar în spa­tele lor, ne­mul­țu­miți mai ales de re­cu­noaș­te­rea ofi­ci­ală a sta­tu­lui evreu, mu­sul­ma­nii fun­damen­ta­liști au gă­sit ra­pid oport­u­ni­ta­tea de a con­fisca pro­tes­tele și de a‑și ad­ju­deca răs­tur­na­rea re­gi­mu­lui. Echi­pați cu lo­zinci po­puliste și re­li­gi­oase, mu­sul­ma­ni­lor le‑a fost ușor să pună mâna pe pu­tere și să in­sta­u­reze un re­gim isla­mic fun­damen­ta­list. Dru­mul pe care Ira­nul l‑a luat ul­te­rior nu a fost nici­de­cum acela ce în­drepta gre­șe­lile ce de­clan­șa­seră re­volta, ci dim­po­trivă le‑a re­pe­tat, dar într‑o formă care este mai greu de com­bă­tut, chiar șî în ziua de azi.

* * *

În fe­bru­a­rie 2011, în Egipt, Ho­sni Mu­ba­rak era răs­tur­nat de ma­ni­fes­ta­ții vi­o­lente îm­po­triva re­gi­mu­lui său, ca­ta­lo­gat de o pă­tură sub­țire a so­cie­ță­ții egip­tene drept des­po­tic, co­rupt și plin de abu­zuri. După o pre­șe­den­ție de trei­zeci de ani, Mu­ba­rak era acu­zat de o prea mare apro­pi­ere de ame­ri­cani și de prac­ti­ca­rea unui re­gim in­su­fi­cient de de­mo­cra­tic. În spa­tele pri­mă­ve­rii egip­tene aș­tepta, tă­cută, o masă so­lidă de fun­damen­ta­liști isla­mici, a că­ror re­voltă ar fi fost înă­bu­șită ra­pid cu spri­ji­nul ali­a­ți­lor oc­ci­den­tali ai pre­șe­din­te­lui. Pen­tru ei ve­nise vre­mea să îșî afirme ide­a­lu­rile pro­prii, ști­ind că re­ven­di­că­rile de­mo­cra­tice sunt sub­stra­tul per­fect pen­tru a aduce la pu­tere un re­gim și mai ne­de­mo­cra­tic de­cât cel exis­tent. Chiar Ba­rack Obama a ju­cat un rol în a‑l con­vinge pe Mu­ba­rak să re­nunțe la pu­tere, cre­zând pro­ba­bil că de­mo­cra­ția se poate in­sta­ura în Egipt. As­tăzi Fra­ții mu­sul­mani sunt pe cale să in­sta­u­reze un re­gim isla­mic fun­damen­ta­list în Egipt, ceea ce nu e de­loc o veste bună pen­tru Israel, nici pen­tru Obama și nici pen­tru pa­cea din Orien­tul Mijlociu.

* * *

În ia­nu­a­rie și fe­bru­a­rie 2011, în Bu­cu­rești, o foarte sub­țire pă­tură so­ci­ală, re­pre­zen­tată mai ales de an­ga­ja­ții cor­po­ra­tiști și de prac­ti­can­ții me­se­ri­i­lor li­be­rale, de­ma­rau un pro­test îm­po­triva pu­te­rii exe­cu­tive din Ro­mâ­nia pen­tru că în­cer­cau să‑l în­de­păr­teze pe Raed Ara­fat — se­cre­tar de stat în Mi­nis­te­rul Să­nă­tă­ții — că­ruia i se im­pu­nea o le­gi­sla­ție nu doar ine­fi­cientă, ci și dis­tru­gă­toare pen­tru sis­te­mul de ur­gență pe care chiar el îl fon­dase, cu multă muncă și mult efort. Un nu­măr mic de oa­meni au con­si­de­rat că este in­to­le­ra­bil să fie ba­tjo­co­rită munca și ex­per­tiza unui ade­vă­rat pro­fe­si­o­nist și au de­ma­rat o cam­pa­nie de sem­nă­turi pe in­ter­net, ur­mată de o fi­ravă ma­ni­fes­ta­ție în Piața Uni­ver­si­tă­ții. Ceea ce ei nu au știut a fost că au creat con­di­ți­ile per­fecte pen­tru ca o altă clasă po­li­tică să de­ma­reze o cam­pa­nie elec­to­rală an­ti­ci­pată și pla­ni­fi­cată cu multă grijă. O mână de oa­meni a fost plătită să con­ti­nue pro­tes­tele în Piață pen­tru a men­ține su­biec­tul în aten­ția pu­blică, te­le­vi­ziu­nile aser­vite au în­tors su­biec­tul pro­tes­te­lor pe toate fe­țele, in­du­când po­pu­la­ției ideea că există o sa­tu­ra­ție față de re­gi­mul Bă­sescu șî de gu­ver­nul pe care — de fapt — îl con­duce chiar pre­șe­din­tele. Timp de un an șî ju­mă­tate s‑a in­sis­tat cu obs­ti­na­ție pe ideea că ro­mâ­nii sunt sa­cri­fi­cați de o gu­ver­nare in­com­pe­tentă, care nu oferă so­lu­ții pen­tru oa­meni, ci doar sa­cri­fi­cii inu­tile, în timp ce cli­en­tela sa po­li­tică pro­fită de pe urma con­trac­te­lor grase cu statul.

Un an și ju­mă­tate de efor­turi au cul­mi­nat cu ten­ta­tiva de de­mi­tere a lui Bă­sescu, ne­re­u­șită din mo­tive pur teh­nice. Ro­mâ­nia era pre­gă­tită însă pen­tru a da un vot co­ple­și­tor ce­lor care orches­tra­seră în­treaga piesă. În spa­tele lor se afla deja o masă su­fi­cient de mare de oa­meni ne­mul­țu­miți, că­rora nu li se ofe­ri­seră so­lu­ții la pro­bleme lor, ci ca­pe­tele gu­ver­nan­ți­lor. USL a pri­mit — în mod de­mo­cra­tic — 67% din vo­tu­rile ro­mâ­ni­lor. Obiec­ti­vul a fost atins… Acum cam­pa­nia elec­to­rală s‑a în­che­iat. Noii gu­ver­nanți tre­buie să ofere so­lu­ții. Vic­tor Ponta anunță că va lua de­ci­zii ne­po­pu­lare, care îi vor su­păra pe oa­meni. Sa­cri­fi­ci­ile vor con­ti­nua. Dar acum sunt or­ga­ni­zate de ai noș­tri, nu de ai lor.

* * *

De fi­e­care dată când o elită so­cio-po­li­tică se ri­dică îm­po­triva unui re­gim, există un mare pe­ri­col ca re­ven­di­că­rile lor să fie con­fis­cate de un grup in­te­re­sat să se in­sta­leze la pu­tere. Lipsa de or­ga­ni­zare po­li­tică a unui pro­test este mai pe­ri­cu­loasă de­cât ab­sența pro­tes­tu­lui propriu-zis.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.