Nici n‑a în­ce­put bine gu­ver­na­rea use­listă și sun­tem ca­do­ri­siți cu perle de ad­mi­nis­tra­ție. Cea mai re­mar­ca­bilă de până acum este cea pro­dusă de Radu Stroe, un fel de Pă­cală al afa­ce­ri­lor in­terne, care a cu­ge­tat pro­fund cu pu­ți­nii ne­u­ro­nii de care dis­pune și a de­bi­tat o tâm­pe­nie cât el de mare: sens unic pe DN1, din­spre Bu­cu­rești spre Bra­șov. Am în­tors ideea asta pe toate fe­țele, am în­cer­cat să‑i gă­sesc o oa­re­care no­imă, dar n‑am re­u­șit. Îmi este im­po­si­bil să scot din ea mă­car o fă­râmă de apli­ca­bi­li­tate prac­tică. Nu tre­buie să ai de­cât mi­nima abi­li­tate de a citi o hartă pen­tru a în­țe­lege că așa ceva e ab­so­lut abe­rant, pen­tru că de la Co­mar­nic până la Bra­șov nu există nici o va­ri­antă de în­toar­cere, cu ex­cep­ția dru­mu­lui Si­naia-Târ­go­viște.

Acum ima­gi­nați-vă că sun­teți în Pre­deal și vreți să mer­geți la Si­naia. Aveți două va­ri­ante: ori mer­geți până la Bra­șov, o lu­ați spre Cheia, ajun­geți la Plo­iești și ur­cați Va­lea Pra­ho­vei prin Co­mar­nic, ori o lu­ați prin Bran, co­bo­râți până la Ru­căr, apoi mer­geți pe la Târ­go­viște, o lu­ați spre Fi­eni și ur­cați la Si­naia pe la Cui­bul Do­ru­lui. Apropo, de la Pre­deal la Si­naia sunt 13 ki­lo­me­tri pe DN1. Cred că mai re­pede ajungi mer­gând cu spa­tele pe sen­sul unic al lui Radu Stroe…

Șe­ful po­li­ției ru­ti­ere, în­tre­bat de zia­riști cum se va im­ple­menta această idee, a răs­puns di­plo­ma­tic că tre­buie să se gân­dească, pen­tru că într‑o oră ju­mă­tate de la de­cla­ra­ți­ile dom­nu­lui mi­nis­tru nu a avut timp să con­ceapă un plan. De unde de­du­cem cu ușu­rință că ideea asta stu­pidă nici mă­car nu a fost în­tâi dis­cu­tată cu cei care tre­bui s‑o pună în prac­tică. Și de fapt asta mă ener­vează cel mai mult în toată po­ves­tea asta, pen­tru că de-alde domnu’ Stroe am tot vă­zut în viața mea: fel și fel de ma­na­geri și di­rec­to­rași, care mai de care mai deș­tept și mai cu stea în frunte, fără nici o ca­li­fi­care con­cretă, dar con­vinși toți că nu‑i ni­neni așa mi­nu­nat ca ei. E plin de im­pos­tori din ăș­tia, care nu sunt în stare să ducă ni­mic la bun sfâr­șit, dar dau din gură peste tot, ima­ginându-și că di­a­reea ver­bală ține loc de ju­de­cată și pri­ce­pere. Apoi, când vine vre­mea să treacă la fapte, îi cheamă pe sub­or­do­nați și le cer să pună în prac­tică abe­ra­ți­ile lor, de­ve­nind ex­trem de ner­voși și de vi­o­lenți când află că nu e po­si­bil. Mo­de­lul ăsta de in­com­pe­tență crasă este foarte răs­pân­dit în ad­mi­nis­tra­ția cen­trală, dar nici prin com­pa­ni­ile pri­vate nu e pe­nu­rie.

Mă în­treb când vor re­a­liza că so­lu­ția nu este să fa­cem loc tu­tu­ror bu­cu­reș­te­ni­lor pe Va­lea Pra­ho­vei, ci să facă pâr­tii de schi și în alte lo­curi, la o dis­tanță con­ve­na­bilă de Bu­cu­rești. În Dâm­bo­vița și Ar­geș există si­gur lo­curi unde se pot face ame­na­jări — sta­tul nu tre­buie de­căt să asi­gure pâr­ti­ile, că me­diul pri­vat face res­tul sin­gur. Nu tre­buie să ai pa­tru fa­cul­tăți din care una în Ame­rica pen­tru a în­țe­lege că lu­mea vrea să facă spor­turi de iarnă, nu să se plimbe pe DN1. Și chiar dacă se face o autos­tradă până la Bra­șov, aglo­me­ra­ția de pe pâr­tii nu dis­pare.

Me­reu mi s‑a pă­rut că Radu Stroe are o față de in­di­vid care-și dă im­por­tanță, ge­nul ăla de in­com­pe­tent care di­si­mu­lează im­pos­tura printr‑o morgă se­ri­oasă și gravă. Acum am con­fir­ma­rea că nu e doar o im­pre­sie. Și până la urmă asta e pro­blema cu mi­niș­trii ăș­tia po­li­tici. Ajung într-un fo­to­liu de gu­vern pen­tru me­ri­tele lor de mân­că­tori de ra­hat în cam­pa­ni­ile elec­to­rale și ha­bar n‑au ce au de fă­cut într-un post așa de im­por­tant, în afară de fap­tul că tre­buie să aran­jeze afa­ce­rile pen­tru ei și pen­tru cli­en­tela po­li­tică a par­ti­du­lui. Așa că vor­besc pros­tii la te­le­vi­zor, ca să dea im­pre­sia că mun­cesc, că se pri­cep, că sunt în treabă. Și abia ăsta este un sens unic, că­tre fa­li­ment.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Nea

  Mai re­pede mergi pe jos 13 km. Ma­xim 2 ore faci.

  • Sorin Sfirlogea

   Da’ ce te faci dacă ai de că­rat niște marfă? Să zi­cem că ai două ma­ga­zine, unul în Pre­deal, unul în Si­naia. Oa­me­nii ăș­tia din Gu­vern nu ju­decă nici cât o muscă, de parcă Va­lea Pra­ho­vei n‑ar fi lo­cu­ită de­cât de tu­riști…

 2. Raul Pop

  In con­text, de la Ti­mes New Ro­man ci­tire: “Gu­ver­nul Ro­ma­niei a ga­sit so­lu­tia pen­tru pro­ble­mele de tra­fic de pe DN1: il trans­forma in par­care cu plata!” :))


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.