Sens unic spre faliment

Nici n‐a înce­put bine guver­na­rea use­listă și sun­tem cado­ri­siți cu perle de admi­nis­tra­ție. Cea mai remar­ca­bilă de până acum este cea pro­dusă de Radu Stroe, un fel de Păcală al afa­ce­ri­lor interne, care a cuge­tat pro­fund cu puți­nii neu­ro­nii de care dis­pune și a debi­tat o tâm­pe­nie cât el de mare: sens unic pe DN1, din­spre Bucu­rești spre Bra­șov. Am întors ideea asta pe toate fețele, am încer­cat să‐i găsesc o oare­care noimă, dar n‐am reu­șit. Îmi este impo­si­bil să scot din ea măcar o fărâmă de apli­ca­bi­li­tate prac­tică. Nu tre­buie să ai decât minima abi­li­tate de a citi o hartă pen­tru a înțe­lege că așa ceva e abso­lut abe­rant, pen­tru că de la Comar­nic până la Bra­șov nu există nici o vari­antă de întoar­cere, cu excep­ția dru­mu­lui Sinaia‐Târgoviște.

Acum imaginați‐vă că sun­teți în Pre­deal și vreți să mer­geți la Sinaia. Aveți două vari­ante: ori mer­geți până la Bra­șov, o luați spre Cheia, ajun­geți la Plo­iești și urcați Valea Pra­ho­vei prin Comar­nic, ori o luați prin Bran, cobo­râți până la Rucăr, apoi mer­geți pe la Târ­go­viște, o luați spre Fieni și urcați la Sinaia pe la Cui­bul Doru­lui. Apropo, de la Pre­deal la Sinaia sunt 13 kilo­me­tri pe DN1. Cred că mai repede ajungi mer­gând cu spa­tele pe sen­sul unic al lui Radu Stroe…

Șeful poli­ției ruti­ere, între­bat de zia­riști cum se va imple­menta această idee, a răs­puns diplo­ma­tic că tre­buie să se gân­dească, pen­tru că într‐o oră jumă­tate de la decla­ra­ți­ile dom­nu­lui minis­tru nu a avut timp să con­ceapă un plan. De unde dedu­cem cu ușu­rință că ideea asta stu­pidă nici măcar nu a fost întâi dis­cu­tată cu cei care tre­bui s‐o pună în prac­tică. Și de fapt asta mă ener­vează cel mai mult în toată poves­tea asta, pen­tru că de‐alde domnu' Stroe am tot văzut în viața mea: fel și fel de mana­geri și direc­to­rași, care mai de care mai deș­tept și mai cu stea în frunte, fără nici o cali­fi­care con­cretă, dar con­vinși toți că nu‐i nineni așa minu­nat ca ei. E plin de impos­tori din ăștia, care nu sunt în stare să ducă nimic la bun sfâr­șit, dar dau din gură peste tot, imaginându‐și că dia­reea ver­bală ține loc de jude­cată și pri­ce­pere. Apoi, când vine vre­mea să treacă la fapte, îi cheamă pe sub­or­do­nați și le cer să pună în prac­tică abe­ra­ți­ile lor, deve­nind extrem de ner­voși și de vio­lenți când află că nu e posi­bil. Mode­lul ăsta de incom­pe­tență crasă este foarte răs­pân­dit în admi­nis­tra­ția cen­trală, dar nici prin com­pa­ni­ile pri­vate nu e penu­rie.

Mă întreb când vor rea­liza că solu­ția nu este să facem loc tutu­ror bucu­reș­te­ni­lor pe Valea Pra­ho­vei, ci să facă pâr­tii de schi și în alte locuri, la o dis­tanță con­ve­na­bilă de Bucu­rești. În Dâm­bo­vița și Argeș există sigur locuri unde se pot face ame­na­jări – sta­tul nu tre­buie decăt să asi­gure pâr­ti­ile, că mediul pri­vat face res­tul sin­gur. Nu tre­buie să ai patru facul­tăți din care una în Ame­rica pen­tru a înțe­lege că lumea vrea să facă spor­turi de iarnă, nu să se plimbe pe DN1. Și chiar dacă se face o autos­tradă până la Bra­șov, aglo­me­ra­ția de pe pâr­tii nu dis­pare.

Mereu mi s‐a părut că Radu Stroe are o față de indi­vid care‐și dă impor­tanță, genul ăla de incom­pe­tent care disi­mu­lează impos­tura printr‐o morgă seri­oasă și gravă. Acum am con­fir­ma­rea că nu e doar o impre­sie. Și până la urmă asta e pro­blema cu miniș­trii ăștia poli­tici. Ajung într‐un foto­liu de guvern pen­tru meri­tele lor de mân­că­tori de rahat în cam­pa­ni­ile elec­to­rale și habar n‐au ce au de făcut într‐un post așa de impor­tant, în afară de fap­tul că tre­buie să aran­jeze afa­ce­rile pen­tru ei și pen­tru cli­en­tela poli­tică a par­ti­du­lui. Așa că vor­besc pros­tii la tele­vi­zor, ca să dea impre­sia că mun­cesc, că se pri­cep, că sunt în treabă. Și abia ăsta este un sens unic, către fali­ment.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Nea

  Mai repede mergi pe jos 13 km. Maxim 2 ore faci.

  • Sorin Sfirlogea

   Da' ce te faci dacă ai de cărat niște marfă? Să zicem că ai două maga­zine, unul în Pre­deal, unul în Sinaia. Oame­nii ăștia din Guvern nu judecă nici cât o muscă, de parcă Valea Pra­ho­vei n‐ar fi locu­ită decât de turiști…

 2. Raul Pop

  In con­text, de la Times New Roman citire: "Guver­nul Roma­niei a gasit solu­tia pen­tru pro­ble­mele de tra­fic de pe DN1: il trans­forma in par­care cu plata!" :))


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu