Dacă am un mi­nis­tru pre­fe­rat în ca­bi­ne­tul Ponta, acela este de de­parte dom­nul Nico­lăescu. Domnia sa are o se­ni­nă­tate ab­so­lut în­cân­tă­toare când spune tâm­pe­nii, o ușu­rință în a de­bita pros­tii care îl face în­cân­tă­tor. Une­ori poți ghici din mi­mica sa că nici el nu crede mi­nu­nea care îi iese pe gură, dar min­ciu­nile sale sunt în­tot­dea­una ti­clu­ite cu un rost bine de­fi­nit, al că­rui în­țe­les speră să nu‑l pă­trun­dem. Fi­rește, toți află până la urmă ade­vă­rul, dar atunci dom­nul Mün­chha­u­sen al să­nă­tă­ții in­ven­tează o go­go­riță și mai mare, care e me­nită să o aco­pere pe cea deja deconspirată.

De­u­năzi a de­bi­tat o pros­tie proas­pătă: ca­sele de asi­gu­rări de să­nă­tate nu vor mai vira 10% din fon­du­rile lor că­tre in­sti­tu­ți­ile pri­vate, ci doar spre cele de stat. Lesne de în­țe­les că ser­vi­ci­ile pri­vate de să­nă­tate se vor scumpi, iar scum­pi­rea va tre­bui su­por­tată fie de an­ga­ja­tori — cei care oferă ast­fel de be­ne­fi­cii în pa­che­tul de com­pen­sa­ții — fie de asi­gu­rat, în ca­zul ce­lor care își plă­tesc sin­guri ser­vi­ci­ile de să­nă­tate. Adică, pe scurt, scum­pi­rea va apăsa exact pe spi­na­rea ce­lor dau cei mai mulți bani la fon­dul de să­nă­tate, fără să con­sume nici o le­ț­caie din el.

Acum un an de zile eram in­dig­nat de fap­tul că fon­du­rile pu­blice de să­nă­tate ur­mau să fie ges­tio­nate de case de asi­gu­rări pri­vate — ceea ce e o pros­tie în sens in­vers. La vre­mea aceea USL se opu­nea și abia acum în­țe­le­gem de ce. Iar dacă ci­neva pre­tinde că asta e o mă­sură li­be­rală, să-mi ex­plice și mie cum. No ta­xa­tion wi­thout re­pre­sen­ta­tion, slo­ga­nul re­vo­lu­ției ame­ri­cane, ar tre­bui să se aplice și aici. Ta­xele ur­mează asi­gu­ra­tul. Dacă mă duc la pri­vat, ba­nii mei tre­buie să mă ur­meze, mă­car o parte a lor. Până acum era 10%, iar 90% se du­ceau că­tre mi­to­ca­nul care bea până nu mai poate și se îm­bol­nă­vește de fi­cat, că­tre obe­zii care se in­doapă cu mici și bere până le crapă inima, că­tre ță­ra­nul amă­rât care mun­cește cu bra­țele în do­goa­rea Bă­ră­ga­nu­lui până face ac­ci­dent vas­cu­lar, că­tre mo­șii și ba­bele care nu s‑au în­gri­jit de să­nă­ta­tea lor toată viața și acum vor să tră­i­ască o mie de ani. Pe ei vrea dom­nul Nico­lăescu să‑i în­gri­jească, ca să‑l mai vo­teze și peste pa­tru ani.

De fapt nici nu vrea să‑i în­gri­jească, vrea doar să le cre­eze im­pre­sia că le poartă de grijă. Sis­te­mu­lui de să­nă­tate ro­mâ­nesc nu‑i lip­seau cei 10% di­ri­jați că­tre cli­ni­cile pri­vate, ci mult mai mult. Dacă torni o pi­că­tură de vin într-un bu­toi cu lă­turi nu ob­ții un bu­toi de vin, ci tot unul de lă­turi. Îna­inte de a fi­nanța ca­tas­trofa nu­mită sis­tem de să­nă­tate, dom­nul mi­nis­tru ar tre­bui să facă re­formă se­ri­oasă, care să por­nească de la niște prin­ci­pii. Stra­te­gia lui este însă cea a in­com­pe­ten­tu­lui: se va stră­dui, îm­pre­ună cu Raed Ara­fat, să ana­li­zeze şi să pri­o­ri­ti­zeze fi­e­care pro­blemă din sis­tem şi “uşor-uşor” să gă­sească “so­lu­ţie fi­e­că­reia”, fi­ind clar că nu pot fi re­zol­vate toate odată, în­tru­cât nu există ba­nii ne­ce­sari. Con­clu­zia e că pro­ble­mele se re­zolvă doar prin mij­loace fi­nan­ci­are, nu tre­buie nici o stra­te­gie, ci doar sume cât mai mari de bani care să inunde sis­te­mul sa­ni­tar până s‑or re­zolva toate ne­ca­zu­rile lui. Vi­ziu­nea asta sim­plistă este do­vada clară că Nico­lăescu este un agea­miu, iar aso­ci­e­rea cu Ara­fat e me­nită doar să îi cre­di­bi­li­zeze dis­cur­sul în ochii ce­lor mulți și proști. De alt­fel, de ce să ne mi­răm, ce să te aș­tepți de la un con­ta­bil stu­pid?!? Să­nă­tate prin contabilitate.

Pen­tru me­di­cii care prac­tică doar în spi­ta­lele de stat mă­sura asta e mană ce­rească, pen­tru că le aduce în brațe po­si­bi­li­ta­tea de a pre­scrie și mai multe me­di­ca­mente sau in­ves­ti­ga­ții, fără să îm­bu­nă­tă­țească ser­vi­ci­ile pe care le pres­tează. Bașca, dacă din­tre cei care se tra­tau la pri­vați o parte se va ho­tărî să se mute la spi­ta­lul de stat, pen­tru că nu poate su­porta scum­pi­rea ser­vi­ci­i­lor, me­di­cii de la stat pri­mesc o ne­spe­rată sursă mă­noasă de șpăgi. Iar pe ăș­tia chiar îi pot jec­măni bine, că au de unde să plătească.

De alt­fel dom­nul Nico­lăescu vrea să re­în­toarcă și spi­ta­lele ju­de­țene la mi­nis­te­rul să­nă­tă­ții. Des­cen­tra­li­za­rea re­a­li­zată nu de­mult, cu des­tulă gre­u­tate și stân­gă­cie, tre­buie anu­lată. Un mi­nis­tru li­be­ral do­rește un stat pu­ter­nic cen­tra­li­zat — nu vi se pare că e o con­tra­dic­ție în ter­meni? Evi­dent, li­be­ra­lis­mul din PNL este doar în ti­tu­la­tura par­ti­du­lui, în rest toți sunt adep­ții ciu­bu­că­ris­mu­lui, șpă­gă­ris­mu­lui și co­rup­tis­mu­lui, sin­gu­rele doc­trine uni­ver­sal îm­bră­ți­șate de orice par­tid din Ro­mâ­nia. În­tre­ba­rea pe care tre­buie să ne‑o pu­nem cei ce fo­lo­sim ser­vi­ci­ile de să­nă­tate pri­vate este: de ce să plătim de două ori , o dată că­tre pres­ta­tor și o dată că­tre stat? N‑ar fi vre­mea să pu­nem această în­tre­bare dom­nu­lui mi­nis­tru? Și oare nu există nici o pre­ve­dere eu­ro­peană care să in­ter­zică sta­tu­lui să facă o at­fel de dublă taxare?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Alice

  Păi tot eu­ro­pe­nii să ne sal­veze? Nu e și da­to­ria noas­tră să ne pur­tăm de grijă? Sunt cu­ri­oasă câți din cei ce ”dau cei mai mulți bani la fon­dul de sănă­tate, fără să con­sume nici o leț­caie din el” vor pro­testa în aceste zile. Și în ce fel. Poate am pier­dut eu și­rul, dar n‑am vă­zut de­mult un pro­test sin­di­ca­li­zat por­nind din­spre me­diul pri­vat. În­țe­leg, sunt ocu­pați să con­ducă bu­si­ness-ul pro­priu, n‑au timp și chef de ”po­li­tică”.

  • Sorin Sfirlogea

   Cine a po­me­nit ceva de eu­ro­peni? Ce-ar fi dacă ne-am salva fi­e­care pe noi în­șine, pen­tru în­ce­put? Pe urmă mai ve­dem și cu so­li­da­ri­ta­tea. Dar, așa, pen­tru în­ce­put, hai să ne sal­văm în fa­mi­lie. Fi­e­care avem grijă de fa­mi­lia noas­tră, după pu­teri și pri­ce­pere. Pen­tru că dacă vrei să am grijă de să­nă­ta­tea lui nea Ghe­or­ghe, atunci te rog să aran­jezi în așa fel în­cât nea Ghe­or­ghe să-mi ceară voie îna­inte să bea ca idi­o­tul până cade jos, îna­inte să bage în el gră­simi și sare până nu mai poate… Și dacă eu mi-am dat acor­dul atunci poți să fo­lo­sești ba­nii mei ca să‑l în­gri­jești pe el.

   • Alice

    Cred că e o ne­înţe­le­gere a ceea ce am vrut să spun, dar nu contează…sănătate!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.