Pos­tul OTV și‑a în­ce­tat ac­ti­vi­ta­tea și, dacă ar fi să mă iau după ce spun foarte mulți co­men­ta­tori, asta este o veste bună. Există și voci, că­rora le dau to­tuși mai multă cre­zare, care spun că ote­vi­za­rea nu este strict le­gată de te­le­vi­ziu­nea lui Dan Dia­co­ne­scu. For­ma­tele și con­cep­tele sale au fost în­cor­po­rate în multe alte emi­siuni ale al­tor pos­turi de te­le­vi­ziune, așa că ama­to­rii de su­biecte de ta­bloid își vor pu­tea găsi alte surse de amu­za­ment pro­priu. To­tuși, den­si­ta­tea su­biec­te­lor sen­zațio­na­liste este încă in­com­pa­ra­bil mai mică fața de OTV, deci e loc de multe îm­bu­nă­tă­țiri ale ma­și­nă­ri­i­lor de bârfă.

Pe de altă parte este de dis­cu­tat dacă ote­veii au fost cre­a­ția ex­clu­sivă a OTV sau dacă există un po­ten­țial per­ma­nent înă­un­trul pu­bli­cu­lui te­les­pec­ta­tor ro­mân, for­mat dintr‑o pă­tură con­sis­tentă de per­soane în­cli­nate na­tiv spre su­per­fi­ci­a­li­tate și bârfă. În ca­zul ăsta Dan Dia­co­ne­scu nu a fă­cut de­cât să se­si­zeze co­rect exis­tența unei piețe me­dia și să‑i ser­vească su­biec­tele care o in­te­re­sau. Există semne des­tul de cre­di­bile că așa stau lu­cru­rile — unul din­tre ele este scă­de­rea pu­ter­nică de au­diență a pos­tu­lui OTV după ce emi­siu­nile au în­ce­put să aban­do­neze su­biec­tele ta­blo­ide în fa­voa­rea cam­pa­niei elec­to­rale pen­tru PP-DD. Te­les­pec­ta­to­rii Elo­diei nu au fost aproape de­loc in­te­re­sați de po­li­tică. Dar… pen­tru că există un mare dar, de vo­tat au vo­tat to­tuși pen­tru par­ti­dul lui Diaconescu! 

sondaj-otvCon­clu­zia mea? Există o ca­te­go­rie de oa­meni, pro­ba­bil cam 20% din po­pu­la­ția Ro­mâ­niei, dor­nici să vo­teze, dar com­plet dez­in­te­re­sați de dis­cur­sul po­li­tic, ori­cât de pri­mi­tiv șî sim­pli­fi­cat ar fi el. Aceștia sunt dis­puși să vo­teze niște oa­meni des­pre care nu știu ab­so­lut ni­mic, doar pen­tru că sunt re­co­man­dați de un per­so­naj care le ser­vește bârfă și sen­zațio­nal ieftin în fi­e­care seară. Nu în­țe­leg ni­mic des­pre ide­o­lo­gii și te­o­rii eco­no­mice, nici mă­car la nive­lul cel mai ele­men­tar, dar sunt gata să ur­meze ori­unde pe ci­neva care le vor­bește limba. Ci­neva care e cre­di­bil pen­tru că e de-al lor. Ci­neva îm­pre­ună cu care pot în­vinge CNA-ul, le­gile, pen­tru că drep­ta­tea este a pri­ori de par­tea lor. 

Ce se va în­tâm­pla cu ei după dis­pa­ri­ția OTV? Ci­neva tre­buie să‑i re­cu­pe­reze, să‑i aducă în au­diența pro­prie, să‑i ser­vească cu ce le place, să vor­bească ne­în­tre­rupt des­pre drep­tate, să le spună ce e bine și ce e rău, cine e co­rupt și cine nu. Ci­neva tre­buie să le cre­eze po­si­bi­li­ta­tea să sune ca să spună ce cred des­pre cine a omorât‑o pe Elo­dia. Ci­neva tre­buie să se mo­bi­li­zeze și să și‑i ad­ju­dece. Dom­nule Vo­i­cu­lescu, vă con­jur, fa­ceți ceva! Oa­me­nii ăș­tia au ne­voie de dum­ne­a­voas­tră. Oa­me­nii ăș­tia tre­buie aju­tați. Pen­tru că nici nu știți ce elec­to­rat fi­del pierdeți.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Alice

    Și eu sunt cu­ri­oasă spre ce (alte) tă­râ­muri ote­viste se în­dreaptă pu­bli­cul fi­del OTV, mai ales cei care nu au ac­ces la in­ter­net. Oare își mai aduc aminte cum era viața lor îna­inte de OTV? Cu ce se ocu­pau, cu ce se ju­cau? Ce era îna­inte, ce va fi după? Dar cum ro­mâ­nii au me­mo­rie scurtă, cred că se vor descurca.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.