Există un site foarte in­te­re­sant — și cred că în egală mă­sură util — de dez­ba­teri pu­blice. Se nu­mește Closer2Oxford și, dacă am în­țe­les co­rect sco­pul său, este o plat­formă on­line des­ti­nată în pri­mul rând stu­den­ți­lor. Fap­tul că dez­ba­te­rea re­ală în dis­cur­sul po­li­tic și so­cial ro­mâ­nesc este aproape in­e­xis­tentă e un ade­văr care nu mai are ne­voie de nici o… dez­ba­tere. În lo­cul schim­bu­lui util de idei, a con­frun­tă­rii ar­gu­men­tate și do­cu­men­tate, avem min­ciuna și de­ma­go­gia, răs­pân­dite pro­li­fic prin mass-media.

Ideea de la care pleacă site-ul Closer2Oxford e sim­plă: li­ber­ta­tea de ex­pre­sie şi drep­tul la opi­nie nu sunt câş­ti­gate ni­că­ieri de­fi­ni­tiv, ci sunt în­treţi­nute prin lec­tură, cu­raj şi in­te­li­genţă. Așa că sunt pro­puse dez­ba­te­rii teme cât se poate de se­ri­oase, la care se pot în­scrie echipe afir­ma­tori (cei care sus­țin ideea avan­sată ca temă) și ne­ga­tori (cei care în­cearcă să o con­tra­zică). Re­marc fap­tul că se punc­tează drept câști­gă­toare nu ar­gu­men­ta­ția va­lidă a uneia din­tre cele două părți, ci is­cu­sința ce­lor ce dez­bat. Cu alte cu­vinte, con­clu­zi­ile dez­ba­te­ri­lor nu re­flectă ne­a­pă­rat va­loa­rea de ade­văr a ra­țio­na­men­te­lor in­vo­cate, ci ști­ința de a ar­gu­menta con­ving­ă­tor în fa­voa­rea pro­priei opi­nii, ori­care ar fi ea.

* * *

Cu acest amen­dament în minte am par­curs dez­ba­te­rea pe tema “E tim­pul să in­ter­zi­cem pu­bli­ci­ta­tea care se adre­sează co­pi­i­lor”, un su­biect care mi se pare cât se poate de se­rios, dar și ge­ne­ros ca te­ren de ar­gu­mente pro și con­tra. Am fost dez­a­mă­git să con­stat ca echipa ne­ga­toare a câști­gat, având însă niște ar­gu­mente pe care eu le-aș fi desfi­in­țat re­la­tiv sim­plu. Iată cum:

Pri­mul ar­gu­ment al ne­ga­to­ri­lor se cen­trează pe ideea că pu­bli­ci­ta­tea adre­sată co­pi­i­lor ge­ne­rează ve­ni­turi care ul­te­rior sunt fo­lo­site pen­tru cum­pă­ra­rea emi­siu­ni­lor adre­sate tot lor. Fap­tul că prin pu­bli­ci­tate se ge­ne­rează ve­ni­turi mi se pare că e o ar­gu­men­ta­ție aflată în con­tra­dic­ție cu re­gu­lile dez­ba­te­rii (cele sta­bi­lite de Close2Oxford), care pre­văd că ex­pli­ca­ți­ile tru­is­tice nu sunt per­mise (pct 5.2.1.d). Iar fap­tul că aceste ve­ni­turi sunt fo­lo­site pen­tru a pro­duce emi­siuni pen­tru co­pii ab­so­lu­ti­zează va­loa­rea aces­tor emi­siuni, ca și cum ar fi ne­a­pă­rat bune (ceea ce este discutabil).

Apoi, pri­vind pro­blema pro­gra­me­lor pen­tru co­pii din per­spec­tivă fi­nan­ci­ară, mă în­treb cui ar vinde pro­du­că­to­rii de con­ți­nut me­dia pen­tru co­pii aceste emi­siuni, dacă te­le­vi­ziu­nile ar avea bani mai pu­țini? Nu mi se pare că te­le­vi­ziu­nile sunt cap­tive, ci pro­du­că­to­rii de emi­siuni, care vor tre­bui să-și re­ducă pre­ten­ți­ile financiare.

Al doi­lea ar­gu­ment al ne­ga­to­ri­lor este ri­di­col. Ac­ce­sul la in­for­ma­ție nu este util ni­mă­nui în ab­sența dis­cer­nămân­tu­lui de în­țe­le­gere a con­ți­nu­tu­lui și con­se­cin­țe­lor aces­teia. Un co­pil nu are dezvol­ta­rea psi­hică și fi­zică ne­ce­sară pen­tru a dis­tinge care in­for­ma­ții îi sunt fa­vo­ra­bile și care nu. Alt­min­teri o să spu­nem că în nu­mele ac­ce­su­lui la in­for­ma­ție (egal cu al adul­tu­lui) tre­buie să le dăm ac­ces de pildă la pornografie.

Al tre­i­lea ar­gu­ment este la fel de in­va­lid ca și al doi­lea, pen­tru că sim­țul cri­tic se poate dezvolta doar în con­di­ți­ile în care co­pi­lu­lui îi sunt pre­zen­tate toate op­țiu­nile, nu doar cele care re­pre­zintă in­te­re­sele unor anu­mite părți1 in­te­re­sate. Con­cret, dacă sta­tul ro­mân (sau ori­care stat) își asumă ro­lul de a face pu­bli­ci­tate în egală mă­sură ali­men­te­lor să­nă­toase, prin toate mij­loa­cele de mar­ke­ting, atunci pot fi de acord să avem și pu­bli­ci­tate la junk-food. Alt­min­teri ce în­seamnă simț cri­tic? Să alegi în­tre Mc­Do­nald și KFC2, în spa­tele că­rora se află până la urmă ace­leași fon­duri de investiții? 

În fine, simț cri­tic în­seamnă și cri­te­rii de apre­ci­ere, care sunt re­zul­ta­tul edu­ca­ției, nu al ge­ne­ti­cii. Până nu fi­na­li­zăm edu­ca­ția co­pi­lu­lui (nu in­tru în dez­ba­te­rea des­pre adec­va­rea edu­ca­ției la so­ci­e­ta­tea con­tem­po­rană, pre­su­pu­nem că ea există), acesta nu are încă in­stru­men­tele ne­ce­sare unei gân­diri cri­tice corecte.

* * *

Din­colo de ar­gu­men­ta­ția mea mai bună sau mai proastă, sunt fe­ri­cit că există to­tuși ast­fel de ini­ția­tive. Orice sămânță de edu­ca­ție, orice în­cu­ra­jare a lo­gi­cii și ar­gu­men­ta­ției în­te­me­iate pe lec­tură și re­flec­ție, este de sa­lu­tat într‑o Ro­mâ­nie atât de în­cli­nată spre fri­vo­li­tate con­su­me­ristă. Mai aproape de ra­țiune în­seamnă mai aproape de con­di­ția umană.


Note:


  1. Ale ce­lor care își per­mit chel­tu­ieli uri­așe de pu­bli­ci­tate []
  2. Am ales do­me­niul ali­men­tar doar cu ti­tlu de exem­plu, dar pu­tem ex­tinde ana­lo­gia în orice do­me­niu afec­tat de pu­bli­ci­tate []

Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.