Acum că Vo­i­cu­lescu a de­mi­sio­nat din Se­nat, la nici o săp­tămână după ce de­pu­sese — cu în­târ­zi­ere — ju­rămân­tul, se cu­vine să me­di­tăm pu­țin la sem­ni­fi­ca­ția aces­tui gest. Sunt câ­teva con­clu­zii care se pot des­prinde din acest gest, interpretându‑l în con­tex­tul al­tor de­cla­ra­ții re­cente pe care tot dom­nul în ca­uză le‑a făcut. 

Prima con­clu­zie este că ale­ge­rea pro­cu­ro­ru­lui ge­ne­ral și al ce­lui pen­tru DNA nu merge con­form pla­nu­ri­lor lui Vo­i­cu­lescu. Lu­cru­rile sunt blo­cate și du­rează prea mult, creându‑i ris­curi su­pli­men­tare. Într-un fel sau al­tul Con­si­liul Su­pe­rior al Ma­gis­tra­tu­rii re­zistă pre­siu­ni­lor noii pu­teri. Tre­buie să re­cu­nosc că nu știu prea multe des­pre mo­ti­va­ți­ile aces­tei re­zis­tențe — se in­sistă foarte mult pe ideea că ar fi oa­me­nii lui Bă­sescu — dar pen­tru mine ca sim­plu ce­tă­țean, in­te­re­sat de o jus­ti­ție mai bună, fap­tul că oa­meni ca Năs­tase ajung la în­chi­soare și că lui Vo­i­cu­lescu îi tre­mură chi­lo­ții este un sem­nal po­zi­tiv. N‑or fi toți ma­gis­tra­ții ăș­tia niște Feți Fru­moși și Ilene Co­sân­zene, dar dacă au efec­tul ăsta asu­pra cla­sei po­li­tice tot e ceva.

A doua con­clu­zie este că în­tre PSD și PNL nu există o în­țe­le­gere clară re­fe­ri­toare la ca­zul Vo­i­cu­lescu. Mie mi se pare că e foarte evi­dentă re­zerva lui Ponta de a se so­li­da­riza cu se­na­to­rul PC, deși ici-colo a mai dat câte o de­cla­ra­ție ane­mică ce îi era apa­rent fa­vo­ra­bilă mo­gu­lu­lui me­dia. Pe un plan mai larg însă, Ponta a în­țe­les că miza po­li­tică pe care o are în fața sa este mult mai im­por­tantă de­cât sal­va­rea unui in­di­vid că­ruia nu‑i da­to­rează mare lu­cru în ma­te­rie de po­pu­la­ri­tate. De alt­fel ace­lași lu­cru îl se­siza și Vo­i­cu­lescu de cu­rând, re­fe­rindu-se la coa­bi­ta­rea Bă­sescu-USL, într‑o in­ter­ven­ție pe una din An­te­nele sale: “Sunt atent ca această coa­bi­tare să nu se trans­forme în fra­ter­ni­tate. Mi‑e teamă ca nu cumva să nu existe un alt pact, nu de coa­bi­tare, ci de ier­tare a pă­ca­te­lor. Unii mem­brii ai USL să nu în­cerce să-şi re­zolve pro­ble­mele lor re­zol­vând al­tele. Mi‑e frică de pro­ver­bul ro­mâ­nesc: o mână spală pe alta şi amân­două obra­zul…”. Este, evi­dent, o tri­mi­tere la Ponta.

Do­vada e chiar re­ac­ția pre­mi­e­ru­lui care, într‑o de­mon­stra­ție fu­tilă de in­de­pen­dență, îi anunță pe cei doi du­ș­mani — Bă­sescu și Vo­i­cu­lescu — că nu fra­ter­ni­zează cu nici unul din­tre ei. Deși pare echi­dis­tantă și po­li­tic co­rectă, afir­ma­ția este un me­saj des­tul de clar de ne­sus­ți­nere a lui Vo­i­cu­lescu. Chiar dacă și-ar fi pro­pus să fra­ter­ni­zeze pe anu­mite su­biecte și în anu­mite con­di­ții cu Bă­sescu (ceea ce cred că se va în­tâm­pla când va în­cepe bă­tă­lia in­ternă a di­zol­vă­rii USL), Ponta n‑ar anunța în gura mare așa ceva. Deci această parte a de­cla­ra­ției este nulă ca va­loare in­for­ma­țio­nală. Fap­tul că nu fra­ter­ni­zează cu Vo­i­cu­lescu, până nu de mult un aliat po­li­tic, este însă o de­cla­ra­ție im­por­tantă, ce trans­mite ade­vă­ra­tele sale in­ten­ții. Cum spu­neam, Ponta nu‑i da­to­rează mai ni­mic lui Vo­i­cu­lescu, deci n‑are a da seamă și nici a‑i ține parte.

A treia con­clu­zie este că in­flu­ența lui Vo­i­cu­lescu tre­buie să dis­pară dacă șî când va in­tra la în­chi­soare. Ori forța aces­tuia re­zidă în ma­și­nă­ria me­dia a An­te­ne­lor, mai exact în trâm­bi­țele sale pro­pa­gan­dis­tice: tri­oul Gâ­dea — Ba­dea — Ci­u­tacu. Deci, dacă dom’ pro­fe­sor va ajunge la mi­ti­tica — ceea ce sper din toată inima — cei trei fie vor fi re­duși la tă­cere, fie vor fi “pre­lu­crați” co­res­pun­ză­tor cu ne­ce­si­tă­țile noii pu­teri. Ce în­seamnă asta în mod con­cret este di­fi­cil de spus, dată fi­ind pa­leta foarte largă de po­si­bile so­lu­ții la care se pot preta și cei care vor să‑i be­lească, și cei care vor să‑i re­fo­lo­sească. Dar, vorba lui Mir­cea, toți trei tră­iesc în Ro­mâ­nia și asta le ocupă tot tim­pul. Nici n‑au idee ce ocu­pați vor fi dacă dom’ pro­fe­sor se duce la odihnă câ­țiva ani…


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.