Cine finanțează Al Qaeda

N‑am menționat nimic despre trista poveste a osta­ti­cilor din Alge­ria și despre moartea a doi români în acest eveni­ment. Asta pen­tru că am vrut să treacă puțin timp, să se decanteze infor­mați­ile reale din mulțimea de comen­tarii și spec­u­lații care s‑au făcut în acele zile. Este o isto­rie tristă despre vio­lență și extrem­ism, cărora le cad vic­time oameni ce aparent nu au nici o legă­tură nici cu cei care comit actele de teror­ism, nici cu cei care ar tre­bui să fie ținta actelor teror­iste. Prinși la mijloc, între cele două tabere, cetățeni anon­imi plătesc prețul unei con­frun­tări care nu are nici o miză pen­tru ei per­sonal.

Se vor­bește mult despre teror­ism în anii din urmă și despre peri­colul pe care fun­da­men­tal­is­mul islamic îl reprez­intă. Eveni­mentele din Alge­ria demon­strează că Africa este urmă­toarul cap de pod al grupărilor Al Qaeda, prezența lor fiind sem­nalată tot mai des în țări din con­ti­nen­tul negru. E oare­cum logic să se întâm­ple așa, judecând după fragili­tatea autorității statale a mul­tor țări africane, inca­pa­bile să mențină starea de legal­i­tate în zonele per­iferice. Frag­mentarea trib­ală a pop­u­lați­ilor de negri nu face decât să favorizeze dis­en­si­u­nile socio-politice, ațâțate per­ma­nent de politi­cile colo­nial­iste ale țărilor vest-europene și ale amer­i­canilor, iar o ide­olo­gie pre­cum cea islam­ică poate părea extrem de dezirabilă pen­tru oameni ale căror aspi­rații eco­nom­ice și sociale nu au fost adresate nicio­dată până acum. Tin­dem să uităm mereu că, spre deose­bire de creș­tin­ism care vor­bește mai mult despre mân­tuirea sufle­tu­lui, islamis­mul prop­une un model de viață mult mai com­plet, care include Sharia, un ade­vărat ghid de orga­ni­zare eco­nom­ică. Fun­da­men­tal­iștii promit nu doar împlinire spir­i­tu­ală și mân­tuire reli­gioasă, ci și ordine socială și eco­nom­ică. În hao­sul prezen­tu­lui ast­fel de promi­si­uni devin foarte ten­tante.

Totuși Africa nu își poate finanța sin­gură aceste mini-războaie teror­iste. E nevoie de coor­donare, de pregătire mil­i­tară, de arme și logis­tică și toate astea pretind o orga­ni­zare costisi­toare, de care local­nicii nu sunt capa­bili. Banii și logis­tica nece­sară sunt furnizați de țările arabe bogate, în frunte cu Ara­bia Sau­dită. Prin diverse mijloace, mai obscure sau mai viz­ibile, diverse facți­uni fun­da­men­tal­iste arabe se implică în echiparea și pregătirea africanilor pen­tru a deveni urmă­torul pol al agre­siu­nii. Doc­u­mentele găsite după cap­turarea lui Bin Laden indică fap­tul că în spatele aces­tei mutări a teatru­lui de război există o strate­gie atent plă­nu­ită. Primăver­ile arabe — Libia, Egipt — sunt pre­tex­tele pen­tru răzmer­ițe, din care întot­deauna iese vic­to­rioasă majori­tatea islamistă. Până la statul fun­da­men­tal­ist nu mai e decât un pas.

Banii vin deci din petrol. Adică de la europeni și amer­i­cani. Cu banii prim­iți pe petrol, ara­bii pregătesc forțe armate și cumpără arme pro­duse — firesc, nu‑i așa? — de europeni și amer­i­cani. Ar mai fi și rușii în ecuația asta, mai nou și chinezii. După care, cu armele cumpărate, îi atacă pe europeni și amer­i­cani în mod indi­rect, acolo unde ei au interese eco­nom­ice. Imaginați-vă pen­tru o clipă un Ori­ent Mijlociu care nu mai poate vinde nici un sfert din petrolul pe care îl pom­pează azi către restul lumii. Imaginați-vă că lumea ar căuta cu ade­vărat soluții alter­na­tive la petrol, că am trece la mașini elec­trice, că am reduce nevoia de plas­tice și alte mate­ri­ale pro­duse din com­bustibili fos­ili. Într‑o intin­dere nes­fârșită de deșert nepro­duc­tiv, ce cre­deți că s‑ar întâm­pla cu ara­bii? De unde ar mai lua banii pen­tru a înălța orașe ca Dubaiul? Ce ar mânca? Le-ar mai arde de înar­mare și de Jihad?

Când ne suim în auto­mo­bile și apăsăm accel­er­ația ca să ajungem mai repede undeva, ar tre­bui să ne amintim că noi sun­tem ade­vărații spon­sori ai Al Qaeda. Cât timp nu vom înc­eta să iubim petrolul și con­for­tul pe care ni‑l oferă, nu avem drep­tul să ne plângem de teror­ism. Noi sun­tem spon­sorii săi prin­ci­pali.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu