Cine finanțează Al Qaeda

N‐am men­țio­nat nimic des­pre trista poveste a osta­ti­ci­lor din Alge­ria și des­pre moar­tea a doi români în acest eve­ni­ment. Asta pen­tru că am vrut să treacă puțin timp, să se decan­teze infor­ma­ți­ile reale din mul­ți­mea de comen­ta­rii și spe­cu­la­ții care s‐au făcut în acele zile. Este o isto­rie tristă des­pre vio­lență și extre­mism, cărora le cad vic­time oameni ce apa­rent nu au nici o legă­tură nici cu cei care comit actele de tero­rism, nici cu cei care ar tre­bui să fie ținta acte­lor tero­riste. Prinși la mij­loc, între cele două tabere, cetă­țeni ano­nimi plă­tesc pre­țul unei con­frun­tări care nu are nici o miză pen­tru ei per­so­nal.

Se vor­bește mult des­pre tero­rism în anii din urmă și des­pre peri­co­lul pe care fun­damen­ta­lis­mul isla­mic îl repre­zintă. Eve­ni­men­tele din Alge­ria demon­strează că Africa este urmă­toa­rul cap de pod al gru­pă­ri­lor Al Qaeda, pre­zența lor fiind sem­na­lată tot mai des în țări din con­ti­nen­tul negru. E oare­cum logic să se întâm­ple așa, jude­când după fra­gi­li­ta­tea auto­ri­tă­ții sta­tale a mul­tor țări afri­cane, inca­pa­bile să men­țină sta­rea de lega­li­tate în zonele peri­fe­rice. Frag­men­ta­rea tri­bală a popu­la­ți­i­lor de negri nu face decât să favo­ri­zeze disen­siu­nile socio‐politice, ațâ­țate per­ma­nent de poli­ti­cile colo­ni­a­liste ale țări­lor vest‐europene și ale ame­ri­ca­ni­lor, iar o ide­o­lo­gie pre­cum cea isla­mică poate părea extrem de dezi­ra­bilă pen­tru oameni ale căror aspi­ra­ții eco­no­mice și soci­ale nu au fost adre­sate nici­o­dată până acum. Tin­dem să uităm mereu că, spre deo­se­bire de creș­ti­nism care vor­bește mai mult des­pre mân­tu­i­rea sufle­tu­lui, isla­mis­mul pro­pune un model de viață mult mai com­plet, care include Sha­ria, un ade­vă­rat ghid de orga­ni­zare eco­no­mică. Fun­damen­ta­liș­tii pro­mit nu doar împli­nire spi­ri­tu­ală și mân­tu­ire reli­gi­oasă, ci și ordine soci­ală și eco­no­mică. În hao­sul pre­zen­tu­lui ast­fel de pro­mi­siuni devin foarte ten­tante.

Totuși Africa nu își poate finanța sin­gură aceste mini‐războaie tero­riste. E nevoie de coor­do­nare, de pre­gă­tire mili­tară, de arme și logis­tică și toate astea pre­tind o orga­ni­zare cos­ti­si­toare, de care local­ni­cii nu sunt capa­bili. Banii și logis­tica nece­sară sunt fur­ni­zați de țările arabe bogate, în frunte cu Ara­bia Sau­dită. Prin diverse mij­loace, mai obs­cure sau mai vizi­bile, diverse fac­țiuni fun­damen­ta­liste arabe se implică în echi­pa­rea și pre­gă­ti­rea afri­ca­ni­lor pen­tru a deveni urmă­to­rul pol al agre­siu­nii. Docu­men­tele găsite după cap­tu­ra­rea lui Bin Laden indică fap­tul că în spa­tele aces­tei mutări a tea­tru­lui de răz­boi există o stra­te­gie atent plă­nu­ită. Pri­mă­ve­rile arabe – Libia, Egipt – sunt pre­tex­tele pen­tru răzme­rițe, din care întot­dea­una iese vic­to­ri­oasă majo­ri­ta­tea isla­mistă. Până la sta­tul fun­damen­ta­list nu mai e decât un pas.

Banii vin deci din petrol. Adică de la euro­peni și ame­ri­cani. Cu banii pri­miți pe petrol, ara­bii pre­gă­tesc forțe armate și cum­pără arme pro­duse – firesc, nu‐i așa? – de euro­peni și ame­ri­cani. Ar mai fi și rușii în ecu­a­ția asta, mai nou și chi­ne­zii. După care, cu armele cum­pă­rate, îi atacă pe euro­peni și ame­ri­cani în mod indi­rect, acolo unde ei au inte­rese eco­no­mice. Imaginați‐vă pen­tru o clipă un Orient Mij­lo­ciu care nu mai poate vinde nici un sfert din petro­lul pe care îl pom­pează azi către res­tul lumii. Imaginați‐vă că lumea ar căuta cu ade­vă­rat solu­ții alter­na­tive la petrol, că am trece la mașini elec­trice, că am reduce nevoia de plas­tice și alte mate­ri­ale pro­duse din com­bus­ti­bili fosili. Într‐o intin­dere nesfâr­șită de deșert nepro­duc­tiv, ce cre­deți că s‐ar întâm­pla cu ara­bii? De unde ar mai lua banii pen­tru a înălța orașe ca Duba­iul? Ce ar mânca? Le‐ar mai arde de îna­r­mare și de Jihad?

Când ne suim în auto­mo­bile și apă­săm acce­le­ra­ția ca să ajun­gem mai repede undeva, ar tre­bui să ne amin­tim că noi sun­tem ade­vă­ra­ții spon­sori ai Al Qaeda. Cât timp nu vom înceta să iubim petro­lul și con­for­tul pe care ni‐l oferă, nu avem drep­tul să ne plân­gem de tero­rism. Noi sun­tem spon­so­rii săi prin­ci­pali.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu