E plin Par­la­men­tul de cre­ti­nei și do­bi­toci, de loaze și fan­fa­roni, de co­rupți și li­chele. Dar o fi­gură aparte o face doamna An­ghel, gre­vista foa­mei din anii tre­cuți. Nu de­mult spu­neam într‑o pos­tare că am să ur­mă­resc re­a­li­ză­rile sale ca par­la­men­tar și, iată, mă țin de cu­vânt. În de­cem­brie era cât pe ce să mă con­tra­zică, sus­ținând sus și tare că, dacă nu se alocă 6% din PIB pen­tru edu­ca­ție, își dă de­mi­sia din Par­la­ment. Mi-am zis că are până la urmă o brumă de bun simț.

Dar uite că bu­ge­tul pe 2013 a fost pre­zen­tat, edu­ca­ția n‑a pri­mit 6% și doamna An­ghel n‑a de­mi­sio­nat. Și asta pen­tru că (ci­tez) “mi-am dat seama cum stau lu­cru­rile în re­a­li­tate”. Ca să dreagă bu­sui­ocu’ a adă­u­gat că mai dă un an gu­ver­nu­lui ca să în­de­pli­nească această ce­rință, da’ după aia gata! Fi­rește, i s‑ar pu­tea ex­plica că lu­cru­rile stă­teau tot așa și în re­a­li­ta­tea de pe vre­mea gu­ver­nu­lui Boc și că, dacă atunci a fost gata să moară de foame, e un pic ciu­dat că acum e gata să treacă cu vederea…

Țara asta e plină de oa­meni care au im­pre­sia că se pri­cep la orice. Și de fi­e­care dată când ajung în si­tu­a­ția de a fur­niza so­lu­ții, de a con­tri­bui con­cret la ceea ce sus­ți­neau că se pri­cep, tot ce pot pro­duce sunt liste de chel­tu­ieli. Am vă­zut ma­na­geri de toate fe­lu­rile, cu CV-uri bom­bas­tice, care la nici o lună după ce se an­ga­jau în­ce­peau să ex­plice că tre­buie an­ga­jați con­sul­tanți care să facă și să dreagă exact lu­cru­rile care se aș­tep­tau de la ei în­șiși. Ce­lor mai mulți le mer­gea stra­te­gia asta și mă ui­tam cu ui­mire cum se bu­cură de re­cu­noaș­tere or­ga­ni­zațio­nală fără să aibă ha­bar des­pre lu­cruri ele­men­tare din do­me­niul de care erau responsabili. 

La fel e și cu doamna An­ghel. Sin­gura ei so­lu­ție pen­tru edu­ca­ție este să pu­nem mai mulți bani în sis­tem. Ni­mic des­pre pro­gra­mele stu­pide și prea în­căr­cate, ni­mic des­pre obiec­ti­vele ne­clare ale edu­ca­ției, ni­mic des­pre ca­li­ta­tea per­so­na­lu­lui di­dac­tic. Doar bani. Pen­tru că în țara asta ma­jo­ri­ta­tea nu se pri­cep con­cret la ceva, dar sunt ab­so­lut si­guri că ei tre­buie să facă ceva să fie bine. Ca să nu fie rău.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Barbu Gabriela Silvia

    Foarte bine zis! Dupa pa­re­rea mea inca “o fripturista”.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.