Am și eu fi­xa­ți­ile mele și în­tre ele una este re­gle­men­ta­rea pre­sei. Ul­ti­mul ra­port MCV de la Co­mi­sia Eu­ro­peană mi‑a ri­di­cat din nou min­gea la fi­leu pe acest su­biect, men­ționând fap­tul că presa a fă­cut în ul­tima vreme pre­siuni inac­cep­ta­bile la adresa unor in­sti­tu­ții ale sta­tu­lui, cum ar fi ANI, CCR, CSM și ÎCCJ. Le-am au­zit sau ci­tit cu to­ții, dar le-am in­ter­pre­tat di­fe­rit, unii bu­cu­roși că USL-ul lor iu­bit își în­foaie mu­ș­chii prin trâm­bi­țele de par­tid, al­ții dis­pe­rați să con­state că și bruma de stat de drept — câtă era — este căl­cată în pi­cioare. La fi­na­lul în­tre­gii te­va­turi, Uniu­nea Eu­ro­peană joacă din nou ro­lul de ar­bi­tru, iar noi — toți ro­mâ­nii — ie­șim din nou cu ima­gi­nea și­fo­nată, veș­ni­cii der­be­dei ai Eu­ro­pei, care nu se pot ab­ține să nu‑i mai spargă câte un geam coa­nei Democrația.

Clu­bul Ro­mân de Presă pare a se ală­tura opi­niei ex­pri­mate în ra­por­tul eu­ro­pean, re­cu­nos­când că pro­ble­mele sem­na­late sunt co­recte, dar nu con­si­deră că nor­mele de con­du­ită pro­fe­sio­nală a jur­na­liș­ti­lor tre­buie re­vi­zu­ite. Ar­gu­men­tul lor e oa­re­cum va­lid: nici cele ac­tu­ale nu sunt res­pec­tate, de ce le-am înăs­pri când nu le pu­tem im­pune? Însă, foarte im­por­tant, ad­mit că sta­rea de fapt ac­tu­ală are efecte dă­u­nă­toare “asu­pra pu­bli­cu­lui, dar şi a în­tre­gii co­mu­ni­tăţi jur­na­lis­tice şi poate con­duce la ge­ne­ra­li­zări pe­ri­cu­loase”. Deci pro­ble­mele sunt re­ale, mă­su­rile sunt ine­fi­ciente, iar con­se­cin­țele sunt grave. Ce e de făcut?

De­parte de mine de a face pro­pa­gandă pen­tru cen­zură. De­test ideea că ci­neva, in­di­fe­rent cine ar fi, are drep­tul să sta­bi­lească ce poate și ce nu poate să spună alt­ci­neva. Dar a te adresa oa­me­ni­lor din pos­tura de jur­na­list este o res­pon­sa­bi­li­tate care tre­buie exer­ci­tată cu grijă. Nu se poate ca orice in­di­vid care e bun de gură sau de con­dei să pe­ro­reze la te­le­vi­ziune sau în presa scrisă fără să îi pese de etica me­se­riei. E ne­voie de mă­sură, de bună cu­vi­ință, de te­me­i­ni­cie. Iar ea se ma­ni­festă la nivel in­di­vi­dual, nu la nivel in­sti­tu­țio­nal. Vreau să spun că un ziar sau o te­le­vi­ziune ar tre­bui să im­pună con­trac­tual jur­na­liș­ti­lor pe care îi an­ga­jează res­pec­ta­rea co­du­lui de­on­to­lo­gic, iar dacă îl în­calcă să îi dea afară. Clu­bul Ro­mân de Presă ar tre­bui să poată sus­penda sau re­trage ca­li­ta­tea de jur­na­list a cuiva care a de­pă­șit li­mi­tele, la fel cum se în­tâm­plă cu ba­ro­u­rile de avo­cați. Fi­rește, de­ci­zia tre­buie mo­ti­vată so­lid și ar tre­bui să poată fi ata­cată în jus­ti­ție. Dar cel ce și‑a pier­dut li­cența de jur­na­list ar tre­bui să nu mai poată ac­tiva într‑o in­sti­tu­ție de presă. Asta nu în­seamnă că i s‑a luat li­ber­ta­tea cu­vân­tu­lui. În nume per­so­nal este li­ber să spună tot ceea ce do­rește, asu­mându-și even­tu­a­lele con­se­cințe le­gale ale unor afir­ma­ții min­ci­noase. Ca orice alt cetățean.

Cât des­pre in­sti­tu­ția de presă, ea poate con­ti­nua să facă ga­ze­tă­rie. Fap­tul că un ins nu a res­pec­tat de­on­to­lo­gia pro­fe­sio­nală nu in­cri­mi­nează în­treaga te­le­vi­ziune, ga­zetă sau re­vistă. Cu ex­cep­ția ca­zu­lui în care se con­stată că în con­trac­tele de an­ga­jare nu sunt sti­pu­late ca obli­ga­to­rii re­gu­lile de­on­to­lo­gice. Caz în care in­sti­tu­ția poate fi amen­dată, sus­pen­dată și apoi desfi­in­țată printr-un me­ca­nism si­mi­lar. Mie unul nu mi se pare că asta e cen­zură, ci doar sanc­țio­na­rea lip­sei de res­pon­sa­bi­li­tate în uti­li­za­rea cuvântului. 

Se spune ade­sea și pe bună drep­tate des­pre cu­vânt că e o armă foarte efi­cientă, dar și pe­ri­cu­loasă. Mi se pare fi­resc ca aceia care o mâ­nu­iesc să po­sede o au­to­ri­za­ție de port-cuvânt.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.