Autorizație de port‐cuvânt

Am și eu fixa­ți­ile mele și între ele una este regle­men­ta­rea pre­sei. Ulti­mul raport MCV de la Comi­sia Euro­peană mi‐a ridi­cat din nou min­gea la fileu pe acest subiect, men­ționând fap­tul că presa a făcut în ultima vreme pre­siuni inac­cep­ta­bile la adresa unor insti­tu­ții ale sta­tu­lui, cum ar fi ANI, CCR, CSM și ÎCCJ. Le‐am auzit sau citit cu toții, dar le‐am inter­pre­tat dife­rit, unii bucu­roși că USL‐ul lor iubit își înfoaie muș­chii prin trâm­bi­țele de par­tid, alții dis­pe­rați să con­state că și bruma de stat de drept – câtă era – este căl­cată în picioare. La fina­lul între­gii teva­turi, Uniu­nea Euro­peană joacă din nou rolul de arbi­tru, iar noi – toți româ­nii – ieșim din nou cu ima­gi­nea șifo­nată, veș­ni­cii der­be­dei ai Euro­pei, care nu se pot abține să nu‐i mai spargă câte un geam coa­nei Demo­cra­ția.

Clu­bul Român de Presă pare a se ală­tura opi­niei expri­mate în rapor­tul euro­pean, recu­nos­când că pro­ble­mele sem­na­late sunt corecte, dar nu con­si­deră că nor­mele de con­du­ită pro­fe­sio­nală a jur­na­liș­ti­lor tre­buie revi­zu­ite. Argu­men­tul lor e oare­cum valid: nici cele actu­ale nu sunt res­pec­tate, de ce le‐am înăs­pri când nu le putem impune? Însă, foarte impor­tant, admit că sta­rea de fapt actu­ală are efecte dău­nă­toare "asu­pra publi­cu­lui, dar şi a între­gii comu­ni­tăţi jur­na­lis­tice şi poate con­duce la gene­ra­li­zări peri­cu­loase". Deci pro­ble­mele sunt reale, măsu­rile sunt ine­fi­ciente, iar con­se­cin­țele sunt grave. Ce e de făcut?

Departe de mine de a face pro­pa­gandă pen­tru cen­zură. Detest ideea că cineva, indi­fe­rent cine ar fi, are drep­tul să sta­bi­lească ce poate și ce nu poate să spună alt­ci­neva. Dar a te adresa oame­ni­lor din pos­tura de jur­na­list este o res­pon­sa­bi­li­tate care tre­buie exer­ci­tată cu grijă. Nu se poate ca orice indi­vid care e bun de gură sau de con­dei să pero­reze la tele­vi­ziune sau în presa scrisă fără să îi pese de etica mese­riei. E nevoie de măsură, de bună cuvi­ință, de teme­i­ni­cie. Iar ea se mani­festă la nivel indi­vi­dual, nu la nivel insti­tu­țio­nal. Vreau să spun că un ziar sau o tele­vi­ziune ar tre­bui să impună con­trac­tual jur­na­liș­ti­lor pe care îi anga­jează res­pec­ta­rea codu­lui deon­to­lo­gic, iar dacă îl încalcă să îi dea afară. Clu­bul Român de Presă ar tre­bui să poată sus­penda sau retrage cali­ta­tea de jur­na­list a cuiva care a depă­șit limi­tele, la fel cum se întâm­plă cu baro­u­rile de avo­cați. Firește, deci­zia tre­buie moti­vată solid și ar tre­bui să poată fi ata­cată în jus­ti­ție. Dar cel ce și‐a pier­dut licența de jur­na­list ar tre­bui să nu mai poată activa într‐o insti­tu­ție de presă. Asta nu înseamnă că i s‐a luat liber­ta­tea cuvân­tu­lui. În nume per­so­nal este liber să spună tot ceea ce dorește, asumându‐și even­tu­a­lele con­se­cințe legale ale unor afir­ma­ții min­ci­noase. Ca orice alt cetă­țean.

Cât des­pre insti­tu­ția de presă, ea poate con­ti­nua să facă gaze­tă­rie. Fap­tul că un ins nu a res­pec­tat deon­to­lo­gia pro­fe­sio­nală nu incri­mi­nează întreaga tele­vi­ziune, gazetă sau revistă. Cu excep­ția cazu­lui în care se con­stată că în con­trac­tele de anga­jare nu sunt sti­pu­late ca obli­ga­to­rii regu­lile deon­to­lo­gice. Caz în care insti­tu­ția poate fi amen­dată, sus­pen­dată și apoi desfi­in­țată printr‐un meca­nism simi­lar. Mie unul nu mi se pare că asta e cen­zură, ci doar sanc­țio­na­rea lip­sei de res­pon­sa­bi­li­tate în uti­li­za­rea cuvân­tu­lui. 

Se spune ade­sea și pe bună drep­tate des­pre cuvânt că e o armă foarte efi­cientă, dar și peri­cu­loasă. Mi se pare firesc ca aceia care o mânu­iesc să posede o auto­ri­za­ție de port‐cuvânt.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu