Se spune că pros­tul nu e prost des­tul, până nu e și fu­dul. Iar eu­ro­par­la­men­ta­rii USL vor să de­mon­streze va­la­bi­li­ta­tea aces­tei zi­cale po­pu­lare prin ini­ția­tiva lor de a‑i trage la răs­pun­dere Co­mi­sia Eu­ro­peană pen­tru re­cen­tul ra­port MCV. Vor să‑i cheme în Par­la­men­tul Eu­ro­pei și să‑i ia la în­tre­bări des­pre ra­port, de unde au ei in­for­ma­ți­ile pe care se ba­zează con­clu­zi­ile și, până la urmă, de ce îl mai în­toc­mesc pen­tru că lor nu le place de el și Ro­mâ­nia e un stat foarte de drept. E ceva te­ri­bil ce de­mo­cra­ție avem, moncher. Deci n‑are nici un rost. Bașca, să ex­plice ‘mne­a­lui dom’ Ba­rosu, cum a co­o­pe­rat cu gu­vernu’ lu’ dom’ Vic­tor ca să facă ra­portu’, că doar e me­ca­nism de co­o­pe­rare. Cum??? E și de ve­ri­fi­care? Ce??? Ve­ri­fi­care în­seamnă că gu­vernu’ nu are voie să facă el ra­portu’? Prostii!

Stau și mă în­treb dacă o fi bine să nu le iasă ini­ția­tiva asta și să nu ne um­plem de ru­și­nea unei ast­fel de dis­cu­ții, în­chi­pu­indu-ne că func­țio­na­rii CE nu pot ex­plica afir­ma­ți­ile și con­clu­zi­ile ra­por­tu­lui. N‑ar fi de­cât o re­i­te­rare a tu­tu­ror tâm­pe­ni­i­lor care s‑au în­tâm­plat în ul­ti­mul an, ca să și le mai amin­tească o dată toată Eu­ropa și să‑i con­vin­gem că nu re­gre­tăm dan­da­naua, ba chiar că mai fa­cem din as­tea dacă ne că­șună cân­dva. Sau poate că e mai bine să le iasă și să pro­voace dis­cu­ția, ca să fie beș­te­liți și puși la colț, cu bo­tul pe labe.

Mă auto­i­lu­zio­nez. In­di­fe­rent câte ar­gu­mente li s‑ar aduce într‑o ast­fel de dez­ba­tere, gașca tem­be­li­lor care ne re­pre­zintă la Par­la­men­tul Eu­ro­pei nu vor în­țe­lege nici­o­dată prin­ci­pi­ile după care func­țio­nează un stat de­mo­cra­tic. Sin­gura lor uni­tate de mă­sură este pro­pria in­cul­tură, in­com­pe­tență și co­rup­ție — tot ce co­res­punde aces­tor stan­darde, e bun. Res­tul e rău. Iar nouă ne vor servi me­reu ace­eași placă a stră­i­ni­lor rău-vo­i­tori, care sunt in­sti­gați de du­ș­ma­nii po­po­ru­lui, o te­o­rie care des­cinde di­rect din agen­tu­rile stră­ine ale lui Ceaușescu.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.