Tre­buie să re­cu­nosc că m‑am în­șe­lat în pri­vința abi­li­tă­ți­lor po­li­tice ale lui Ponta. Într-un fel sau al­tul apa­renta sa dis­pută cu Li­viu Drag­nea a dis­pă­rut. În PSD pare să fie tot mai multă li­niște și ar­mo­nie. Cum s‑a în­tâm­plat asta, nu știu, dar fie Ponta s‑a năs­cut într‑o zo­die no­ro­coasă, fie are re­la­ți­ile și in­stru­men­tele cu care să se im­pună ca ve­ri­ta­bil șef de par­tid. Ori­cât de an­ti­pa­tic mi-ar fi, am pu­te­rea to­tuși să re­cu­nosc că asta e bine pen­tru Ro­mâ­nia — ul­ti­mul lu­cru care ne-ar fi lip­sit acum era un scan­dal in­tern în PSD și toată mas­ca­rada care l‑ar însoți.

Pen­tru mine do­vada că Ponta și Drag­nea au în­gro­pat orice di­fe­rend a ve­nit o dată cu de­cla­ra­ția ce­lui de-al doilea:

Cred că li­ni­ş­tea care există acum pe pi­aţa po­li­tică şi co­la­bo­ra­rea in­sti­tu­ţio­nală din­tre Gu­vern şi Preşe­dinţie nu fac rău Ro­mâ­niei. Toată lu­mea este mulţu­mită că in­sti­tu­ţi­ile şi oa­me­nii co­la­bo­rează. Nu văd de ce tre­buie să ajun­gem acolo. (…) În con­clu­zie, USL nu are în plan aşa ceva, nu s‑a dis­cu­tat şi nu vrem să ajun­gem acolo.

Răs­pun­sul că­tre Vo­i­cu­lescu e lim­pede: nu. Nu îl sus­ține ni­meni în sus­pen­da­rea lui Bă­sescu. Poate cu ex­cep­ția lui An­to­ne­scu, sin­gu­rul care mai are o miză într‑o ast­fel de ac­țiune. De alt­fel el a și fă­cut o afir­ma­ție — apropo de acu­za­ți­ile de fra­ter­ni­zare din­tre Ponta și Bă­sescu — care pare să fie un fel de mâ­nușă arun­cată premierului:

Dacă această per­ce­pţie de fra­ter­ni­zare există — şi ea există — e o pro­blemă pe care dom­nul Ponta, ca om po­li­tic, tre­buie s‑o ia în cal­cul, fi­indcă e se­ri­oasă. Vic­tor Ponta nu are nici un mo­tiv, nici un te­mei să nu de­mon­streze că ea e greşită.

Crin An­to­ne­scu se în­șe­ală. Vic­tor Ponta are un mo­tiv foarte bun să nu‑i cânte în strună. În par­ti­dul lui e li­niște, în PNL nu prea. Tot mai multe voci se adună îm­po­triva li­de­ru­lui pe­ne­list. La un mo­ment dat, pro­ba­bil nu peste mult timp, se va crea masa cri­tică ne­ce­sară pen­tru a‑l da jos pe cabotin.

Fe­lix mo­ta­nul pare spe­riat. Pro­ce­sul va merge îna­inte, iar fap­tul că l‑a mu­tat la Tri­bu­na­lul Bu­cu­rești poate că‑i mai câștigă niște timp, dar nu prea mult. Nu în­de­a­juns de mult pe cât și-ar dori el. Așa că niște scan­dal ar fi tare bun, o per­dea de fum care să mas­cheze even­tu­a­lele ma­ne­vre de scă­pare. Sus­pen­da­rea lui Bă­sescu ar fi foarte ni­me­rită, An­te­nele sale ar face din nou tămbă­lău, lu­mea ar căsca gura la circ. Dar ni­meni nu‑l ajută și, doar cu un ca­bo­tin con­tes­tat și el de tot mai mulți, nu prea poate să facă mare lu­cru. Ce va urma?

UPDATE: Chiar îna­inte de a pune pos­ta­rea pe blog apare o știre care ar pu­tea ex­plica cum s‑au tran­șat di­fe­ren­dele în­tre Ponta și Drag­nea: în PSD se cre­ază o func­ție de pre­șe­dinte exe­cu­tiv. Ponta ce­dează o parte a pu­te­rii în par­tid pen­tru a‑și asi­gura sus­ți­ne­rea în afara lui. O miș­care in­te­li­gentă sau un gest care‑l va costa mai târziu?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Barbu Gabriela Silvia

    Nu cred in aceasta “liniste”,in cu­rand se vor incaiera,deja se vad ghearele.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.