Pușculița popii

Moise Guran fur­ni­zează în emi­siu­nea sa de ieri o infor­ma­ție foarte inte­re­santă, pre­lu­ată din buge­tul de stat al Româ­niei: sta­tul alocă anual pen­tru sala­ri­ile medi­ci­lor circa 200 mili­oane de euro, în timp ce pen­tru bise­rica orto­doxă alo­ca­rea este de 540 de mili­oane de euro. Nu, nu este vorba des­pre guver­nul USL, este vorba des­pre ori­care din­tre guver­nele din ultima vreme, indi­fe­rent ce par­tide au fost la putere. Rațio­na­men­tul este evi­dent: medi­cul nu poate con­tri­bui la cam­pa­nia elec­to­rală, în schimb popa poate.

Iată și o obser­va­ție cât se poate de per­ti­nentă – prin Con­sti­tu­ție ni se garan­tează trei lucruri:

Drep­tul la ocro­ti­rea sănă­tă­ții (Art. 34)
(1) Drep­tul la ocro­ti­rea sănă­tă­ţii este garan­tat.
(2) Sta­tul este obli­gat să ia măsuri pen­tru asi­gu­ra­rea igie­nei şi a sănă­tă­ţii publice.

Drep­tul la învă­ță­tură (Art. 32)
(1) Drep­tul la învă­ţă­tură este asi­gu­rat prin învă­ţămân­tul gene­ral obli­ga­to­riu, prin învă­ţămân­tul liceal şi prin cel pro­fe­sio­nal, prin învă­ţămân­tul supe­rior, pre­cum şi prin alte forme de instru­cţie şi de per­fe­cţio­nare.

Liber­ta­tea con­ști­in­ței (Art. 29)
(1) Liber­ta­tea gân­di­rii şi a opi­ni­i­lor, pre­cum şi liber­ta­tea cre­dinţe­lor reli­gi­oase nu pot fi îngră­dite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi con­strâns să adopte o opi­nie ori să adere la o cre­dinţă reli­gi­oasă, con­trare con­vin­ge­ri­lor sale.

Și de aici se naște între­ba­rea: de ce să folo­sim banii publici, adică ai tutu­ror – inclu­siv ai ate­i­lor, musul­ma­ni­lor, evre­i­lor, cato­li­ci­lor, pen­ti­cos­ta­li­lor – pen­tru a finanța bise­rica orto­doxă? Ce este buge­tul de stat, un fel de puș­culiță a popi­lor, din care le dăm sala­rii și mai facem câte o bise­rică, în timp ce desfi­in­țăm școli și spi­tale din lipsă de bani? Cum se mate­ria­li­zează în acest caz liber­ta­tea con­ști­in­ței? Sunt liber să nu cred, dar tre­buie să‐l plă­tesc pe taica popa de la bise­rica orto­doxă? De ce nu se insti­tuie o taxă spe­cială de finan­țare a bise­ri­cii, pe care să o plă­tească doar cei ce doresc să con­tri­buie?

Și – nu mai puțin impor­tant – de ce nu se alocă sume mai mari pen­tru plata medi­ci­lor, ca să nu mai plece din țară? Cum putem jus­ti­fica în fața bol­na­vi­lor lipsa per­so­na­lu­lui medi­cal și proasta sa retri­bu­ire, atât timp cât un popă are un sala­riu mai mare decât un medic de fami­lie?

Mă întreb dacă s‐ar putea ataca la Cur­tea Con­sti­tu­țio­nală această alo­care buge­tară…


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Augustin

  „Drep­tul… este asi­gu­rat prin… obli­ga­to­riu…” (de educație‐i vorba) – ce fras de drept mai e și ăsta care‐i asi­gu­rat prin obli­ga­ții?

  Un drept ar tre­bui să per­mită, să ofere opțiune, să‐ți „dea con­tro­lul”. O obli­ga­ție e taman opu­sul: impune, îngră­dește, „ia con­tro­lul”.

  Neamu' lu' Cara­gi­ale… :-).

  ps/ Și ca să mă leg și de subiec­tul pos­tă­rii oleac', pro­pun refren șla­găr: „Eu pup poala popii, popa pupă puș­culița mea!” Zis de 20 de ori iute‐iute și c‐un ale­luia la capăt.

  • Sorin Sfirlogea

   🙂 Wel­come back.
   For­mu­la­rea cu drep­tul obli­ga­to­riu e într‐adevăr cam aiu­rea, am remar­cat și eu. Fiindcă e făcută de par­la­men­ta­rul român, tre­buie îngă­du­ință, e minte puțin­tică.

 2. Alice

  Franța. Stat laic. Bise­rica nu pri­mește bani de la stat. Pre­o­tul român de la bise­rica din Lyon (o cameră sau o criptă închi­ri­ată ame­na­jată ca altar) era infor­ma­ti­cian la Paris.

  Din cauza res­tric­ți­i­lor de cas­ti­tate și a lip­sei buge­tu­lui, a pălit voca­ția de preot cato­lic. Franța are noroc cu colo­ni­ile sale fran­ceze. Pre­oți negri supli­nesc defi­ci­tul.

  Cum nu prea îi văd pe greci dând năvală la noi, cred că o să ascul­tăm slu­j­bele în limba slavă.

  • Sorin Sfirlogea

   Ger­ma­nia. Stat laic. Bise­rica nu pri­mește bani de la stat. Treaba merge per­fect, n‐au nevoie de pre­oți din colo­nii. Sta­tul strânge banii de la con­tri­bu­a­bi­lii dori­tori și reține 3,5% pen­tru deran­jul său.

   Cât des­pre slu­jbe în slavă, nu‐i pro­blemă. Mor­mă­i­ala actu­ală din bise­rici ori­cum este com­plet nein­te­li­gi­bilă, îți tre­buie stu­dii de teo­lo­gie ca să pri­cepi ce se întâm­plă și care e mesa­jul. Deci dacă o să mor­măie în rusă pen­tru mine va fi la fel…

   • Alice

    Am mai vor­bit des­pre Ger­ma­nia, dori­to­rii n‐o fac de dra­gul bise­ri­cii, ci de dra­gul bene­fi­ci­i­lor. Cele mai bune gra­di­nite si scoli apar­tin de bise­rica, daca nu pla­testi coti­za­tia copi­lul tau n‐are acces la gra­nita din colt. Apoi, mai e si ches­tia de presiune/integrare soci­ala, e bine sa te vada lumea din comu­ni­tate la bise­rica la cele cateva sar­ba­tori mai impor­tante.

    • Sorin Sfirlogea

     Astea nu sunt argu­mente, sunt sim­ple fapte. Pre­siu­nea soci­ală a comu­ni­tă­ții asu­pra unui ateu e o ches­tiune per­so­nală, pe care o poate ges­tiona fie­care după cum dorește: schimbă comu­ni­ta­tea, cedează pre­siu­nii, ignoră pre­siu­nea etc. Dar asta nu jus­ti­fică să‐i iei banii fără să‐i ceri păre­rea și să‐i dai la bise­rică.

     Cu ce arme luptă bise­rica pen­tru a te atrage în comu­ni­tate, e pro­blema ei. Să facă și BOR ace­lași lucru, m‐aș bucura. Iar în Ger­ma­nia (între timp m‐am docu­men­tat și eu) există gră­di­nițe și școli foarte bune de stat. Dacă nu vrei să coti­zezi la bise­rică, nu îți rămâne copi­lul nee­du­cat… Garan­tat.

 3. Alice

  Am auzit multă lume plângându‐se de popime, dar n‐am auzit nici măcar unul care să refuze slu­jba de cunu­nie sau rolul de naș pe motiv de popime sau de ate­ism (desi­gur, cunoș­tin­țele mele sunt reduse). Cred că pre­siu­nea soci­ală e mai mare decât cre­din­țele fie­că­ruia.

  • Sorin Sfirlogea

   Ba da, uite chiar de curând finii mei au schim­bat bise­rica pen­tru că popa de la cea de lângă ei a cerut banii îna­inte, refu­zând să dis­cute orice până nu vede suma plătită. Desi­gur, să renunți com­plet la ritu­a­lul creș­tin e un pic alt­ceva, e vorba de reli­gie, nu de bise­rică. Și asta merită o dis­cu­ție sepa­rată, dar cred că putem con­veni că a fi reli­gios e alt­ceva decât a fi bise­ri­cos.

   • Alice

    Finii tăi toc­mai au avut o alter­na­tivă. Una din prea mul­tele (cum se spune) bise­rici, care s‐au con­struit din banii noș­tri ai tutu­ror, de‐a valma, orto­do­cși, atei. (O să‐mi spui că bise­rica era de la 1900
    Ceea ce încerc să spun este că: nu cred că se poate construi/întreține și duce mai departe o biserică/o tra­di­ție, cu per­so­na­lul cali­fi­cat (sic) afe­rent, doar din taxa, fie ea și mare, pen­tru cunu­nie, botez și înmor­mân­tare, într‐o lume în care oame­nii nu prea se mai căsă­to­resc, fac puțini copii sau deloc, iar bătrâ­nii refuză să moară.
    Nu cred că te poți aștepta ca ceva să existe când, bine­în­țe­les, te apucă sen­ti­men­tul reli­gios, atâta timp când mai nimeni nu plă­tește pen­tru asta.
    Mă rog.
    Înțe­leg și admit că e o pro­blemă pe la buget, o nedrep­tate ba față de alte culte, ba față de medici, dar nu prea am înțe­les solu­ți­ile.
    În fond, putem să ne bote­zăm la râu, să ne cunu­năm pe pon­ton și să ne îngro­păm în loc cu ver­deață.

    • Sorin Sfirlogea

     Ai o ima­gine teri­bil de idi­lică des­pre bise­rică. Pro­ba­bil că ți‐ar folosi să arunci o pri­vire asu­pra pro­pri­e­tă­ți­lor pe care le‐au pri­mit la retro­ce­dare. Au zeci de mii de hec­tare de pădure (dacă nu cumva sute de mii), au tere­nuri agri­cole, au clă­diri, mașini, afa­ceri. Și tu le plângi de milă și zici să le dăm bani, săr­ma­nii, că duc greul tra­di­ției. Sunt putred de bogați, învârt niște bani de n‐ai idee, sug și de la buge­tul de stat și din buzu­na­rele ori­că­rui eno­riaș care le trece pra­gul. Creș­ti­nis­mul nu se face cu mulți bani, ci cu mult har, iar din ăsta nu prea mai văd aproape deloc în ultima vreme. Impli­care soci­ală – zero. Aju­tor pen­tru săraci – aproape zero. Doar poli­tică și bani.

 4. Alice

  ”De ce nu se insti­tuie o taxă spe­cială de finan­țare a bise­ri­cii, pe care să o plă­tească doar cei ce doresc să con­tri­buie?”
  Și cei care nu doresc să con­tri­buie să mai aibă acces în bise­rică? Adică să fie cunu­nat, să cunune, să boteze, să i se facă slu­jbă de înmor­mân­tare?

  • Sorin Sfirlogea

   Haide, Alice, vrei să spui că nu știi că ast­fel de ser­vi­cii ori­cum le plă­tești sepa­rat? Pen­tru orice cere­mo­nie prac­ti­cată în bise­rică se plă­tesc sume fru­mu­șele. O cunu­nie ține maxim o oră și costă cât sala­riul unui buge­tar, la fel înmor­mân­ta­rea sau bote­zul. Bise­rica nu ratează nici­o­dată oca­zia să‐ți ia bani pen­tru pro­misa mân­tu­ire a sufle­tu­lui. De ce să nu ai acces când ori­cum plă­tești pe loc ser­vi­ciul?

 5. Simona Vaida

  Nu te vad bine, vezi ca astia sint spe­cia­listi in vodo­ooo

  • Sorin Sfirlogea

   Dacă mă omoară, las cu limbă de moarte să nu‐i dea popii colivă la pomană… 🙂

 6. Alice

  De unde știi cât are sala­riul un popă? Sau mai exact, cât are sala­riul un popă? căci medi­cii de fami­lie sunt toți pri­vați, deci nu se pune..

  • Sorin Sfirlogea

   Un popă are între 1100 și 2000 de lei pe lună (sursa). E mult mai mult decât un medic sta­giar într‐un spi­tal româ­nesc. Iar com­pa­ra­ția cu medi­cul de fami­lie e pen­tru a pune în evi­dență dife­ren­țele de valoare soci­ală pe care le atri­buim celor două dome­nii…

   • Alice

    Am un veri­șor preot la țară, știu de la sursă directă cum stă treaba. Tre­buie să plă­tească abo­na­mente la ziare pe care Îna­l­ții nici nu se mai sin­chi­sesc să le tri­mită.
    Ideea e că nu prea putem ocărâ toți popii, așa, în gene­ral, la gră­madă. Niște nuanțe sunt pe undeva.

    • Sorin Sfirlogea

     Nuanțe sunt în (aproape) orice afir­ma­ție. Dar eu vor­besc des­pre îna­l­ții de la parlament/guvern și patri­ar­hie, nu des­pre popa de la țară. Ăia trag sfo­rile finan­ci­are, cei de jos doar tre­buie să con­tri­buie, așa că fac și ei chetă de la eno­ri­ași…

    • Bogdan Avadanei

     Pot să am sim­pa­tie pen­tru situ­a­ția popi­lor, și știu sigur că mulți sunt de bună cre­dință. M‐aș revolta împre­ună cu ei împo­triva regu­li­lor BOR dacă aș avea cum. Dar asta tot nu explică de ce un ateu tre­buie să con­tri­buie obli­ga­to­riu la BOR sau alt cult prin finan­ța­rea pri­mită direct din buge­tul de stat. Pen­tru ser­vi­cii medi­cale plătim o asi­gu­rare sta­tu­lui, pen­tru BOR nu. Deci cei 540 mili­oane de euro pro­vin din banii tutu­ror, inclu­siv ai ate­i­lor, iar cei 200 mili­oane pen­tru medici ar tre­bui să fie aco­pe­riți din asi­gu­ră­rile de sănă­tate.

     Poate exa­ge­rez, dar mi se pare că situ­a­ția sea­mănă cu fosta (sau actu­ala ?) taxă de sin­di­cat din Minis­te­rul Edu­ca­ției, abro­gată de dl. minis­trul Fune­riu la un moment dat.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu