Mo­ise Gu­ran fur­ni­zează în emi­siu­nea sa de ieri o in­for­ma­ție foarte in­te­re­santă, pre­lu­ată din bu­ge­tul de stat al Ro­mâ­niei: sta­tul alocă anual pen­tru sa­la­ri­ile me­di­ci­lor circa 200 mi­li­oane de euro, în timp ce pen­tru bi­se­rica or­to­doxă alo­ca­rea este de 540 de mi­li­oane de euro. Nu, nu este vorba des­pre gu­ver­nul USL, este vorba des­pre ori­care din­tre gu­ver­nele din ul­tima vreme, in­di­fe­rent ce par­tide au fost la pu­tere. Ra­țio­na­men­tul este evi­dent: me­di­cul nu poate con­tri­bui la cam­pa­nia elec­to­rală, în schimb popa poate.

Iată și o ob­ser­va­ție cât se poate de per­ti­nentă — prin Con­sti­tu­ție ni se ga­ran­tează trei lucruri:

Drep­tul la ocro­ti­rea să­nă­tă­ții (Art. 34)
(1) Drep­tul la ocro­ti­rea să­nă­tă­ţii este ga­ran­tat.
(2) Sta­tul este obli­gat să ia mă­suri pen­tru asi­gu­ra­rea igie­nei şi a să­nă­tă­ţii publice.

Drep­tul la în­vă­ță­tură (Art. 32)
(1) Drep­tul la în­vă­ţă­tură este asi­gu­rat prin în­vă­ţămân­tul ge­ne­ral obli­ga­to­riu, prin în­vă­ţămân­tul li­ceal şi prin cel pro­fe­sio­nal, prin în­vă­ţămân­tul su­pe­rior, pre­cum şi prin alte forme de in­stru­cţie şi de perfecţionare.

Li­ber­ta­tea con­ști­in­ței (Art. 29)
(1) Li­ber­ta­tea gân­di­rii şi a opi­ni­i­lor, pre­cum şi li­ber­ta­tea cre­dinţe­lor re­li­gi­oase nu pot fi în­gră­dite sub nici o formă. Ni­meni nu poate fi con­strâns să adopte o opi­nie ori să adere la o cre­dinţă re­li­gi­oasă, con­trare con­vin­ge­ri­lor sale.

Și de aici se naște în­tre­ba­rea: de ce să fo­lo­sim ba­nii pu­blici, adică ai tu­tu­ror — in­clu­siv ai ate­i­lor, mu­sul­ma­ni­lor, evre­i­lor, ca­to­li­ci­lor, pen­ti­cos­ta­li­lor — pen­tru a fi­nanța bi­se­rica or­to­doxă? Ce este bu­ge­tul de stat, un fel de puș­culiță a po­pi­lor, din care le dăm sa­la­rii și mai fa­cem câte o bi­se­rică, în timp ce desfi­in­țăm școli și spi­tale din lipsă de bani? Cum se ma­te­ria­li­zează în acest caz li­ber­ta­tea con­ști­in­ței? Sunt li­ber să nu cred, dar tre­buie să‑l plă­tesc pe taica popa de la bi­se­rica or­to­doxă? De ce nu se in­sti­tuie o taxă spe­cială de fi­nan­țare a bi­se­ri­cii, pe care să o plă­tească doar cei ce do­resc să contribuie?

Și — nu mai pu­țin im­por­tant — de ce nu se alocă sume mai mari pen­tru plata me­di­ci­lor, ca să nu mai plece din țară? Cum pu­tem jus­ti­fica în fața bol­na­vi­lor lipsa per­so­na­lu­lui me­di­cal și proasta sa re­tri­bu­ire, atât timp cât un popă are un sa­la­riu mai mare de­cât un me­dic de familie?

Mă în­treb dacă s‑ar pu­tea ataca la Cur­tea Con­sti­tu­țio­nală această alo­care bugetară…


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Augustin

  „Drep­tul… este asi­gu­rat prin… obli­ga­to­riu…” (de educație‑i vorba) — ce fras de drept mai e și ăsta care‑i asi­gu­rat prin obligații?

  Un drept ar tre­bui să per­mită, să ofere op­țiune, să-ți „dea con­tro­lul”. O obli­ga­ție e ta­man opu­sul: im­pune, în­gră­dește, „ia controlul”.

  Neamu’ lu’ Caragiale… :-).

  ps/ Și ca să mă leg și de su­biec­tul pos­tă­rii oleac’, pro­pun re­fren șla­găr: „Eu pup poala po­pii, popa pupă puș­culița mea!” Zis de 20 de ori iute-iute și c‑un ale­luia la capăt.

  • Sorin Sfirlogea

   🙂 Wel­come back.
   For­mu­la­rea cu drep­tul obli­ga­to­riu e într-ade­văr cam aiu­rea, am re­mar­cat și eu. Fi­indcă e fă­cută de par­la­men­ta­rul ro­mân, tre­buie în­gă­du­ință, e minte puțintică.

 2. Alice

  Franța. Stat laic. Bi­se­rica nu pri­mește bani de la stat. Pre­o­tul ro­mân de la bi­se­rica din Lyon (o ca­meră sau o criptă în­chi­ri­ată ame­na­jată ca al­tar) era in­for­ma­ti­cian la Paris.

  Din ca­uza res­tric­ți­i­lor de cas­ti­tate și a lip­sei bu­ge­tu­lui, a pă­lit vo­ca­ția de preot ca­to­lic. Franța are no­roc cu co­lo­ni­ile sale fran­ceze. Pre­oți ne­gri su­pli­nesc deficitul.

  Cum nu prea îi văd pe greci dând nă­vală la noi, cred că o să as­cul­tăm slu­j­bele în limba slavă.

  • Sorin Sfirlogea

   Ger­ma­nia. Stat laic. Bi­se­rica nu pri­mește bani de la stat. Treaba merge per­fect, n‑au ne­voie de pre­oți din co­lo­nii. Sta­tul strânge ba­nii de la con­tri­bu­a­bi­lii do­ri­tori și re­ține 3,5% pen­tru de­ran­jul său. 

   Cât des­pre slu­jbe în slavă, nu‑i pro­blemă. Mor­mă­i­ala ac­tu­ală din bi­se­rici ori­cum este com­plet ne­in­te­li­gi­bilă, îți tre­buie stu­dii de te­o­lo­gie ca să pri­cepi ce se în­tâm­plă și care e me­sa­jul. Deci dacă o să mor­măie în rusă pen­tru mine va fi la fel…

   • Alice

    Am mai vor­bit des­pre Ger­ma­nia, do­ri­to­rii n‑o fac de dra­gul bi­se­ri­cii, ci de dra­gul be­ne­fi­ci­i­lor. Cele mai bune gra­di­nite si scoli apar­tin de bi­se­rica, daca nu pla­testi co­ti­za­tia co­pi­lul tau n‑are ac­ces la gra­nita din colt. Apoi, mai e si ches­tia de presiune/integrare so­ci­ala, e bine sa te vada lu­mea din co­mu­ni­tate la bi­se­rica la cele ca­teva sar­ba­tori mai importante.

    • Sorin Sfirlogea

     As­tea nu sunt ar­gu­mente, sunt sim­ple fapte. Pre­siu­nea so­ci­ală a co­mu­ni­tă­ții asu­pra unui ateu e o ches­tiune per­so­nală, pe care o poate ges­tiona fi­e­care după cum do­rește: schimbă co­mu­ni­ta­tea, ce­dează pre­siu­nii, ig­noră pre­siu­nea etc. Dar asta nu jus­ti­fică să‑i iei ba­nii fără să‑i ceri pă­re­rea și să‑i dai la biserică. 

     Cu ce arme luptă bi­se­rica pen­tru a te atrage în co­mu­ni­tate, e pro­blema ei. Să facă și BOR ace­lași lu­cru, m‑aș bu­cura. Iar în Ger­ma­nia (în­tre timp m‑am do­cu­men­tat și eu) există gră­di­nițe și școli foarte bune de stat. Dacă nu vrei să co­ti­zezi la bi­se­rică, nu îți rămâne co­pi­lul ne­e­du­cat… Garantat.

 3. Alice

  Am au­zit multă lume plân­gându-se de po­pime, dar n‑am au­zit nici mă­car unul care să re­fuze slu­jba de cu­nu­nie sau ro­lul de naș pe mo­tiv de po­pime sau de ate­ism (de­si­gur, cu­noș­tin­țele mele sunt re­duse). Cred că pre­siu­nea so­ci­ală e mai mare de­cât cre­din­țele fiecăruia.

  • Sorin Sfirlogea

   Ba da, uite chiar de cu­rând fi­nii mei au schim­bat bi­se­rica pen­tru că popa de la cea de lângă ei a ce­rut ba­nii îna­inte, re­fu­zând să dis­cute orice până nu vede suma plătită. De­si­gur, să re­nunți com­plet la ri­tu­a­lul creș­tin e un pic alt­ceva, e vorba de re­li­gie, nu de bi­se­rică. Și asta me­rită o dis­cu­ție se­pa­rată, dar cred că pu­tem con­veni că a fi re­li­gios e alt­ceva de­cât a fi bisericos.

   • Alice

    Fi­nii tăi toc­mai au avut o al­ter­na­tivă. Una din prea mul­tele (cum se spune) bi­se­rici, care s‑au con­struit din ba­nii noș­tri ai tu­tu­ror, de‑a valma, or­to­do­cși, atei. (O să-mi spui că bi­se­rica era de la 1900
    Ceea ce în­cerc să spun este că: nu cred că se poate construi/întreține și duce mai de­parte o biserică/o tra­di­ție, cu per­so­na­lul ca­li­fi­cat (sic) afe­rent, doar din taxa, fie ea și mare, pen­tru cu­nu­nie, bo­tez și în­mor­mân­tare, într‑o lume în care oa­me­nii nu prea se mai că­să­to­resc, fac pu­țini co­pii sau de­loc, iar bă­trâ­nii re­fuză să moară.
    Nu cred că te poți aș­tepta ca ceva să existe când, bi­ne­în­țe­les, te apucă sen­ti­men­tul re­li­gios, atâta timp când mai ni­meni nu plă­tește pen­tru asta.
    Mă rog.
    În­țe­leg și ad­mit că e o pro­blemă pe la bu­get, o ne­drep­tate ba față de alte culte, ba față de me­dici, dar nu prea am în­țe­les soluțiile.
    În fond, pu­tem să ne bo­te­zăm la râu, să ne cu­nu­năm pe pon­ton și să ne în­gro­păm în loc cu verdeață.

    • Sorin Sfirlogea

     Ai o ima­gine te­ri­bil de idi­lică des­pre bi­se­rică. Pro­ba­bil că ți-ar fo­losi să arunci o pri­vire asu­pra pro­pri­e­tă­ți­lor pe care le-au pri­mit la re­tro­ce­dare. Au zeci de mii de hec­tare de pă­dure (dacă nu cumva sute de mii), au te­re­nuri agri­cole, au clă­diri, ma­șini, afa­ceri. Și tu le plângi de milă și zici să le dăm bani, săr­ma­nii, că duc greul tra­di­ției. Sunt pu­tred de bo­gați, în­vârt niște bani de n‑ai idee, sug și de la bu­ge­tul de stat și din bu­zu­na­rele ori­că­rui eno­riaș care le trece pra­gul. Creș­ti­nis­mul nu se face cu mulți bani, ci cu mult har, iar din ăsta nu prea mai văd aproape de­loc în ul­tima vreme. Im­pli­care so­ci­ală — zero. Aju­tor pen­tru să­raci — aproape zero. Doar po­li­tică și bani.

 4. Alice

  ”De ce nu se insti­tuie o taxă spe­cială de finan­țare a bise­ri­cii, pe care să o plă­tească doar cei ce do­resc să contribuie?”
  Și cei care nu do­resc să con­tri­buie să mai aibă ac­ces în bi­se­rică? Adică să fie cu­nu­nat, să cu­nune, să bo­teze, să i se facă slu­jbă de înmormântare?

  • Sorin Sfirlogea

   Haide, Alice, vrei să spui că nu știi că ast­fel de ser­vi­cii ori­cum le plă­tești se­pa­rat? Pen­tru orice ce­re­mo­nie prac­ti­cată în bi­se­rică se plă­tesc sume fru­mu­șele. O cu­nu­nie ține ma­xim o oră și costă cât sa­la­riul unui bu­ge­tar, la fel în­mor­mân­ta­rea sau bo­te­zul. Bi­se­rica nu ra­tează nici­o­dată oca­zia să-ți ia bani pen­tru pro­misa mân­tu­ire a su­fle­tu­lui. De ce să nu ai ac­ces când ori­cum plă­tești pe loc serviciul?

 5. Simona Vaida

  Nu te vad bine, vezi ca as­tia sint spe­cia­listi in vodoooo

  • Sorin Sfirlogea

   Dacă mă omoară, las cu limbă de moarte să nu‑i dea po­pii co­livă la pomană… 🙂

 6. Alice

  De unde știi cât are sa­la­riul un popă? Sau mai exact, cât are sa­la­riul un popă? căci me­di­cii de fa­mi­lie sunt toți pri­vați, deci nu se pune..

  • Sorin Sfirlogea

   Un popă are în­tre 1100 și 2000 de lei pe lună (sursa). E mult mai mult de­cât un me­dic sta­giar într-un spi­tal ro­mâ­nesc. Iar com­pa­ra­ția cu me­di­cul de fa­mi­lie e pen­tru a pune în evi­dență di­fe­ren­țele de va­loare so­ci­ală pe care le atri­buim ce­lor două domenii…

   • Alice

    Am un ve­ri­șor preot la țară, știu de la sursă di­rectă cum stă treaba. Tre­buie să plă­tească abo­na­mente la ziare pe care Îna­l­ții nici nu se mai sin­chi­sesc să le trimită.
    Ideea e că nu prea pu­tem ocărâ toți po­pii, așa, în ge­ne­ral, la gră­madă. Niște nu­anțe sunt pe undeva.

    • Sorin Sfirlogea

     Nu­anțe sunt în (aproape) orice afir­ma­ție. Dar eu vor­besc des­pre îna­l­ții de la parlament/guvern și pa­tri­ar­hie, nu des­pre popa de la țară. Ăia trag sfo­rile fi­nan­ci­are, cei de jos doar tre­buie să con­tri­buie, așa că fac și ei chetă de la enoriași…

    • Bogdan Avadanei

     Pot să am sim­pa­tie pen­tru si­tu­a­ția po­pi­lor, și știu si­gur că mulți sunt de bună cre­dință. M‑aș re­volta îm­pre­ună cu ei îm­po­triva re­gu­li­lor BOR dacă aș avea cum. Dar asta tot nu ex­plică de ce un ateu tre­buie să con­tri­buie obli­ga­to­riu la BOR sau alt cult prin fi­nan­ța­rea pri­mită di­rect din bu­ge­tul de stat. Pen­tru ser­vi­cii me­di­cale plătim o asi­gu­rare sta­tu­lui, pen­tru BOR nu. Deci cei 540 mi­li­oane de euro pro­vin din ba­nii tu­tu­ror, in­clu­siv ai ate­i­lor, iar cei 200 mi­li­oane pen­tru me­dici ar tre­bui să fie aco­pe­riți din asi­gu­ră­rile de sănătate.

     Poate exa­ge­rez, dar mi se pare că si­tu­a­ția sea­mănă cu fosta (sau ac­tu­ala ?) taxă de sin­di­cat din Mi­nis­te­rul Edu­ca­ției, abro­gată de dl. mi­nis­trul Fu­ne­riu la un mo­ment dat.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.