Antonimul pentru furnică

Care e primul cuvânt care îți vine în minte când vrei să numești o cal­i­tate a fur­nicii? Har­nică, așa‑i? Te-ai între­bat vre­o­dată de ce con­sid­erăm har­nică fur­nica? E ade­vărat, trudește neo­bosită lucrând pen­tru colonie, dar oare sunt fur­ni­cile har­nice doar prin stră­danie? Dacă iei o fur­nică din mușuroiul ei și o duci acasă, o pui într-un ter­ariu de sti­clă și o lași să trăi­ască sin­gură, ce crezi că se va întâm­pla? Va fi har­nică? Nu. Va fi doar dezori­en­tată, căutând insis­tent dru­mul înapoi către mușuroiul fam­i­liei. Nu‑l va găsi, dar va muri încer­când, fără să se oprească, fără să se resem­neze, fără să dis­pere. Pur și sim­plu îl va căuta până va muri de oste­neală.

Fur­nica nu e inteligentă. În trupul mic de insectă nu e loc pen­tru un sis­tem cere­bral sofisti­cat. Ai putea spune că e chiar proastă. Curios însă, familia de fur­nici este extrem de inteligentă. Știe să reacționeze la orice peri­col exte­rior, împarte sarcinile cu mare pre­cizie și le îndeplinește cu min­uțioz­i­tate. E capa­bilă de lucrări inginerești impre­sio­n­ante, care con­curează cu cele mai sofisti­cate tehnologii umane, doar că colo­nia de fur­nici face totul fără instru­mente de măsură și fără mașini.

Nu‑i așa că e ciu­dat că noi, românii, sun­tem exact pe dos? Sun­tem destul de inteligenți indi­vid­ual, dar teri­bil de stupizi ca popor? Că împre­ună reușim mult mai puțin decăt reușim indi­vid­ual? Că în loc să ne potențăm rec­i­proc, ne inhibăm unii pe ceilalți? Uită-te la povestea cu steagul secuilor. Am fi putut să le spunem că sun­tem mân­dri că ei fac parte din Româ­nia, că steagul țin­u­tu­lui lor e un sim­bol cul­tural și istoric pe care îl respec­tăm și că, pe plan local, poate fi expus lângă steagul României, într‑o mărime și poz­iție care să reflecte impor­tanța sa locală. Crezi că Româ­nia va păți ceva din cauza unei bucăți de pânză? Sau pen­tru integri­tatea ei e mult mai grav, de pildă, că e con­dusă de o clasă politică plină de corupți, mit­o­mani și inculți?

Nu de secui ar tre­bui să ne temem, ci de dezbina­rea noas­tră, de inca­pac­i­tatea de a forma o colonie. Prin care să con­struim mușuroiul numit Româ­nia.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu