Cum nu ur­mă­resc nici o te­le­vi­ziune de o bună bu­cată de vreme, nu prea sunt la cu­rent cu ce se mai di­fu­zează pe sti­clă în ma­te­rie de for­mate de emi­siuni. Într‑o vreme ci­team ști­rile de pe in­ter­net și aflam de tot fe­lul de mi­nuni în­tâm­plate la câte o emi­siune, dar cu­rând mi-am dat seama că e în­tot­dea­una vorba de niște ba­na­li­tăți stu­pide, de bârfe și sen­zațio­na­lisme ieftine, așa că am în­ce­put să evit orice in­for­ma­ție de acest gen. Ta­blo­idi­za­rea te­le­vi­ziu­ni­lor este un fe­no­men în plină des­fă­șu­rare, că­ruia nu mă pot opune de­cât prin ig­no­ra­rea sa completă.

Nu de­mult, într‑o di­mi­neață, la Deș­tep­ta­rea de pe Eu­ropa FM, erau in­vi­tați doi in­di­vizi care pre­zintă un ast­fel de show tv. Nu le-am re­ți­nut nu­mele, doar că lu­crau pen­tru Ka­nal D și că emi­siu­nea se nu­mea ceva cu wow. Am re­ți­nut asta pen­tru că — aflat în tra­fic că­tre ser­vici — mi-am pus în­tre­ba­rea cum s‑o scrie nu­mele emi­siu­nii: wow ame­ri­că­nește sau uau ro­mâ­nește? M‑am do­cu­men­tat îna­inte de a scrie aceste rân­duri: e vorba de Wow­biz, iar pe iluș­trii pre­zen­ta­tori îi cheamă Mă­dă­lin Io­ne­scu și An­dreea Man­tea. La ra­dio au fost în­tre­bați de ce cred ei că aceste for­mate ta­blo­ide au un așa suc­ces la te­les­pec­ta­tori, iar dom­nul Mă­dă­lin a ex­pli­cat cu o voce gravă, de ex­pert, că după pă­re­rea lui lu­mea ca­ută să se des­tindă la sfâr­și­tul unei zile obo­si­toare, să uite de gre­u­tă­țile vie­ții, să se re­gă­sească în per­so­na­jele din show, pen­tru că tot ce le este pre­zen­tat li se poate în­tâm­pla și lor, sunt fapte re­ale. Domni­șoara An­dreea chi­țăia apro­ba­tor, sub­li­ni­ind că tre­buie să ne des­tin­dem, să ne “sim­tem bine”. 

Azi am aflat de pe Twit­ter că s‑a în­tâm­plat ceva care a de­pă­șit chiar și în­dul­gen­tele li­mite ale ta­blo­i­du­lui so­ci­al­mente ac­cep­tat. Cu­rios, am ur­mat link-ul. Și am aflat că re­cent An­tena 1 a re­a­li­zat o emi­siune cu Ioana Tu­faru, fata An­dei Că­lu­gă­reanu, cea des­pre care aud că are niște pro­bleme psi­hice des­tul de grave, ale că­ror ma­ni­fes­tări nu sunt de na­tură să facă obiec­tul cu­ri­o­zi­tă­ții pu­blice. Ca să re­dau com­plet con­tex­tul ra­țio­na­men­te­lor mele, tre­buie să adaug că am o mare pre­țu­ire pen­tru Anda Că­lu­gă­reanu, pe care o con­si­der o ar­tistă ab­so­lut spe­cială și a că­rei me­mo­rie nu ar tre­bui ră­nită batjocorindu‑i fiica bol­navă. Nu e prima emi­siune în care Ioana Tu­faru este în­fă­ți­șată în ipos­taze gro­tești sau umi­li­toare — ti­tlu­rile din feed-urile RSS mi-au mai dez­vă­luit câ­teva oca­zii ase­mă­nă­toare, dar ul­tima emi­siune a de­pă­șit orice ima­gi­na­ție: au filmat‑o în pro­pria ei casă, în baie, de­ta­li­ind gro­tesc câ­teva as­pecte ale lip­sei de igienă per­so­nală. Toate as­tea într‑o emi­siune pa­tro­nată de o altă femeie…

Emi­siu­nea res­pec­tivă a be­ne­fi­ciat de ca­lu­puri ge­ne­roase de pu­bli­ci­tate ale unor bran­duri foarte cu­nos­cute: Eu­bi­o­tic, Nu­tline, Dero, Vi­ta­max, Col­gate, Whis­kas, Uri­nal Akut, Dolce Sport, Os­ci­l­lo­coc­ci­num, Avon, Exo­de­ril, Omni­a­sig, M&M, Acc 600, Don­cafe, Pro­vi­dent și L’Oreal. Din­tre toți doar Avon — spre cin­stea lor — au anun­țat că își re­trag pu­bli­ci­ta­tea din emi­siu­nea res­pec­tivă, con­si­de­rând că aso­ci­e­rea lor cu ast­fel de con­ți­nut me­dia nu este adec­vată. Cei­lalți par să fie con­for­ta­bili cu si­tu­a­ția — mi­ze­ria din ure­chile unei biete bol­nave pishic se po­tri­vește cu ca­li­ta­tea pro­du­se­lor lor, probabil.

CNA a fost se­si­zat de peste 100 de te­les­pec­ta­tori, care au re­cla­mat ca inac­cep­ta­bil fe­lul în care este ex­pus un om bol­nav psi­hic. Dar emi­siu­nea în sine a avut re­cor­duri de au­diență: peste 1.700.000 de spec­ta­tori. Ioana Tu­faru este o re­țetă de suc­ces — în toamnă, tot din ca­uza unei si­tu­a­ții si­mi­lare, Antena1 a fost amen­dată cu 50.000 lei. Fap­tul că re­ci­di­vează arată lim­pede că nu le pasă de amenzi, câtă vreme în­ca­sează gras din publicitate. 

În vre­mea asta o ca­te­go­rie re­la­tiv slab re­pre­zen­tată de jur­na­liști fac ana­lize și dis­cu­ții des­pre efec­tele ne­ga­tive ale ta­blo­idi­ză­rii. În­torc su­biec­tul pe toate păr­țile, se de­clară dez­gus­tați, se în­treabă re­toric ce fel de jur­na­lism e ăsta. Se in­vită re­ci­proc în emi­siuni ra­di­o­fo­nice și se aprobă unii pe cei­lalți, afir­mând că ei n‑ar face nici­o­dată ast­fel de emi­siuni. Fi­rește, nu fac ni­mic con­cret, nici­o­dată, pen­tru a stopa fe­no­me­nul, deși de la ei s‑ar aș­tepta în pri­mul rând o miș­care de mo­bi­li­zare îm­po­triva trans­for­mă­rii mi­ze­riei în spec­ta­col me­dia. Și știți de ce nu fac ni­mic? Pen­tru că au des­co­pe­rit că există o nișă anti-ta­blo­idă, un pu­blic care se fi­de­li­zează în ju­rul aces­tui dis­curs, deci un po­ten­țial de au­diență. Din con­vin­gere sau sno­bism un nu­măr de oa­meni as­cultă aceste eterne la­men­tări, dau te­le­foane, sus­țin ca­uze pe in­ter­net și se in­dignă sin­cer, dar ine­fi­cient. Iar jur­na­liș­tii anti-ta­bloid îl ex­ploa­tează ele­gant și de­on­to­lo­gic. Câtă vreme vor fi emi­siuni-ta­bloid, au și ei ce cri­tica. Deci, de ce să le desfi­in­țăm? Ar fi păcat…


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.