Nu de­mult, să fie poate câ­teva săp­tămâni, se is­case o dis­cu­ție prin presă des­pre po­si­bi­li­ta­tea de a crea un cam­pi­o­nat de fo­tbal co­mun cu Un­ga­ria. Lo­gica ini­ția­ti­vei avea oa­rece va­lențe eco­no­mice și spor­tive. Mai în­tâi că se creau niște foarte in­te­re­sante oport­u­ni­tăți de pu­bli­ci­tate în par­ti­dele care im­pli­cau echi­pele din am­bele țări. Un ope­ra­tor de te­le­vi­ziune — cum e RDS — ar fi pu­tut ne­go­cia cu mult mai multe firme spa­țiul pu­bli­ci­tar al trans­mi­siei spor­tive. Clu­bu­rile ar fi pu­tut pune și ele pe sta­di­oane banner‑e cu re­clame de la mai multe com­pa­nii, ro­mâ­nești sau un­gu­rești. Deci, mai mulți bani. Și dacă te­le­vi­ziu­nile în­ca­sează mai mulți bani, liga pro­fe­si­o­nistă de fo­tbal pri­mește și ea mai mult. 

Apoi ar fi fost creș­te­rea nive­lu­lui spor­tiv al com­pe­ti­ției. Când sunt doar 16 lo­curi în prima ligă și ele se îm­part în­tre cele mai bune echipe ale ce­lor două țări, com­pe­ti­ția e mai acerbă, ca­li­ta­tea ar tre­bui să cre­ască. Presa a în­ce­put să dez­bată aceste as­pecte, am­ba­lându-se într‑o di­rec­ție sau alta. Va fi mai mult fo­tbal? Va fi un spec­ta­col spor­tiv mai bun? Se va sfârși cu bla­tu­rile? Con­du­că­to­rii fo­tba­lu­lui ma­ghiar au ri­di­cat chiar miza, su­ge­rând că ar tre­bui să in­clu­dem și Slo­va­cia în aran­ja­men­tul ăsta. Jur­na­liș­tii ro­mâni pă­reau să sus­țină ideea unei ligi co­mune, cei ma­ghiari erau mult mai re­ti­cenți, spu­nând că fo­tba­lul ro­mâ­nesc e în fa­li­ment și de aceea vrem să ne unim cu cel din Un­ga­ria. Nu‑i ex­clus să cam fi avut drep­tate. Pe urmă a in­ter­ve­nit însă Sepp Blat­ter și a li­niș­tit toate dis­cu­ți­ile, anun­țând că ideea nu este în spi­ri­tul FIFA și că nu va fi nici­o­dată va­li­dată. Toată lu­mea s‑a dezum­flat, ideea a fost — cel pu­țin deo­cam­dată — uitată. 

Acum, după ce su­biec­tul s‑a ră­cit, hai să fa­cem un exer­ci­țiu de ima­gi­na­ție. Să ne în­chi­puim un meci de fo­tbal în­tre o echipă din Un­ga­ria și una din Ro­mâ­nia, având ca spec­ta­tori ti­neri in­te­li­genți și edu­cați, ma­nie­rați și po­li­ti­coși, așa cum sunt de obi­cei cei care merg pe sta­di­oane. Și să ne în­chi­puim cum ar re­ac­ționa acești dis­tinși ti­neri ro­mâni la ve­de­rea stea­gu­ri­lor ma­ghiare — ar fi de­si­gur apla­uze, ova­ții și o ati­tu­dine ge­ne­rală de res­pect. Iar ti­ne­rii ma­ghiari ar răs­punde pe mă­sură. Sunt, bi­ne­în­țe­les, iro­nic. E lim­pede că ideea unui cam­pi­o­nat co­mun este cât se poate de periculoasă.

Dacă un biet steag se­cu­iesc poate să facă să curgă atâ­tea in­ju­rii, atâ­tea jig­niri și poate să stâr­nească atâta ură, mi‑e frică să mă gân­desc ce s‑ar în­tâm­pla la un meci de fo­tbal. Sun­tem încă de­parte de re­con­ci­li­e­rea ro­mâno-ma­ghiară. Nu știu care e sta­rea de spi­rit a ma­ghia­ru­lui de rând, dar ro­mâ­nul este încă plin de re­sen­ti­mente și de frică. Iar asta nu e ma­ni­fes­ta­rea cuiva care se simte stă­pân la el acasă. Sunt de ajuns câ­teva de­cla­ra­ții ale unor ires­pon­sa­bili pen­tru ca o în­treagă masă de oa­meni apa­rent paș­nici să în­ceapă să se ma­ni­feste zgo­mo­tos: noi sun­tem ro­mâni, noi sun­tem aici pe veci stă­pâni. Când simți ne­voia să re­peți într-una vor­bele as­tea, se poate spe­cula că nu în­cerci doar să îi con­vingi pe al­ții. Pro­ba­bil în­cerci să te con­vingi și pe tine insuți.

Pen­tru prima oară în is­to­rie ne aflăm de par­tea câști­gă­toare a ba­ri­ca­dei. N‑am mai fost lă­sați în afara ma­ri­lor ali­anțe, n‑am mai fost tri­miși în ta­băra bă­ie­ți­lor răi. Pen­tru prima oară în scurta is­to­rie a Ro­mâ­niei sun­tem as­cul­tați și aju­tați de că­tre cei pe care i‑am acu­zat de aban­do­nare acum șai­zeci de ani. Gra­ni­țele ne sunt ga­ran­tate de sta­tele cele mai pu­ter­nice ale pla­ne­tei. Tot ce tre­buie să fa­cem este să ne ju­căm in­te­li­gent această carte la masa is­to­riei și să în­toar­cem soarta de na­țiune de mâna a doua. Iar noi ne îm­pie­di­căm de un steag…


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.