Po­ves­tea ex­por­tu­ri­lor ro­mâ­nești de carne de cal, pre­su­puse a fi ate­ri­zat în far­fu­ri­ile cu la­sagna ale bri­ta­ni­ci­lor, mă călca pe nervi în mod evi­dent, dar nu re­u­șeam să pun punc­tul pe i, să îmi lă­mu­resc mie ce anume mă de­ran­jează mai mult. Asta până ieri di­mi­neață când Alin W. a for­mu­lat o în­tre­bare re­torică, ce avea să mă lu­mi­neze: de ce se bagă gu­ver­nul Ro­mâ­niei și am­ba­sada din Lon­dra într‑o ches­tiune co­mer­ci­ală? M‑am tot gân­dit de atunci la su­biec­tul ăsta și gân­du­rile mi s‑au or­do­nat treptat.

De fapt ener­va­rea mea vine din veș­nica noas­tră ati­tu­dine de slugă prinsă de stă­pân cu lin­gura în che­seaua cu dul­ceață, ca și cum am re­cu­noaște că sun­tem eter­nii vi­no­vați ai ori­că­rei în­cur­că­turi eu­ro­pene. Me­reu cu musca pe căci­ulă, re­ac­țio­năm în­tot­dea­una dis­pro­por­țio­nat față de acu­za­ți­ile ce ni se aduc, adu­când o sută de jus­ti­fi­cări și de ex­pli­ca­ții. Qui s’excuse, s’accuse.

Nu ple­dez pen­tru aro­ganță, ci pen­tru o bună mă­sură în tra­ta­rea acu­za­ți­i­lor care ni se aduc. Dacă aș fi fost prim mi­nis­trul Ro­mâ­niei aș fi răs­puns sim­plu: “Domni­lor, este o pro­blemă de de­ru­lare și de res­pec­tare a unui con­tract co­mer­cial. Vă rog să vă adre­sați com­pa­ni­i­lor care l‑au în­che­iat. În ca­zul în care des­co­pe­riți pro­bleme ale le­gi­sla­ției Ro­mâ­niei sau fa­vo­ri­za­rea unor ile­ga­li­tăți co­misă de in­sti­tu­ții ale sta­tu­lui ro­mân, sun­tem gata să ana­li­zăm și să luăm mă­su­rile ne­ce­sare. Alt­min­teri este o ches­tiune strict pri­vată a unor com­pa­nii.

Am­ba­sa­do­rul Ro­mâ­niei la Lon­dra nici nu tre­buia să in­tre în dis­cu­ție cu cei de la CNN, din ace­leași mo­tive. Mo­dul în care a făcut‑o este mai dă­u­nă­tor de­cât scan­da­lul în sine. Dom­nul Jinga a fost vi­zi­bil de­pă­șit de emo­ți­ile mo­men­tu­lui, iar ima­gi­nea pe care a proiectat‑o a fost la­men­ta­bilă. En­gleza de baltă este inac­cep­ta­bilă pen­tru un am­ba­sa­dor în Ma­rea Bri­ta­nie. Ma­jo­ri­ta­tea cu­noș­tin­țe­lor mele vor­besc en­gleza mai bine de­cât el. Dacă ac­tiva în Congo, aș fi zis că se poate trece cu ve­de­rea, dar la Lon­dra avem ne­voie de un alt nivel al co­mu­ni­că­rii. Și orice ar spune alt­ci­neva, pri­mul as­pect al co­mu­ni­că­rii este stă­pâ­ni­rea lim­bii în care te exprimi.

În al doi­lea rând, dacă ur­mă­riți fi­rul lo­gic al în­tre­bă­ri­lor puse de pre­zen­ta­to­rul CNN, veți ob­serva că dom­nul Jinga răs­pun­dea la cu to­tul alt­ceva. A fost în­tre­bat ce s‑a des­co­pe­rit în urma ve­ri­fi­că­ri­lor din Ro­mâ­nia și el a răs­puns că prima res­pon­sa­bi­li­tate de in­for­mare a pu­bli­cu­lui bri­ta­nic apar­ține re­ta­i­le­ru­lui. WTF??? Cam tot in­ter­viul a fost într‑o notă si­mi­lară: una era în­tre­bat și alta răs­pun­dea, un fel de di­a­log al sur­zi­lor, din care te­les­pec­ta­to­rul pu­tea con­clu­ziona fie că am­ba­sa­do­rul are ceva de as­cuns ne­răs­pun­zând con­cret la în­tre­bă­rile puse, fie că e să­ră­cuț cu du­hul, ceea ce îi des­ca­li­fică pe ro­mâni în ge­ne­ral, de vreme ce unul din­tre cei mai buni ai lor – tri­mis am­ba­sa­dor într‑o mare țară – e atât de dez­ar­ti­cu­lat lo­gic și ne­e­du­cat lingvistic.

Într-un fel sau al­tul nu re­u­șim să ne ges­tio­năm cu in­te­li­gență ima­gi­nea ex­te­ri­oară. Fa­cem gafe de co­mu­ni­care re­pe­tate, pre­cum ce­le­bra apa­ri­ție a lui An­to­ne­scu în fața ce­lor de la FMI, că­rora le pre­zenta pe Flo­rin Ge­or­gescu drept “ză fa­zăr end ză ma­zăr” al re­la­ți­i­lor fi­nan­ci­are cu Ro­mâ­nia. Rămâ­nem veș­nic an­co­rați în lo­zin­cile noas­tre ri­di­col-pa­tri­o­tarde, prin care ne des­criem nouă în­șine drept per­fecți, sin­te­ti­zate per­fect de Ion Ili­escu – un alt vor­bi­tor de en­gleză ori­gi­nală – în ex­pre­sia sa ce­le­bră: ză dacs cam from ză tracs!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.