Dacă ar fi fost mi­nis­trul jus­ti­ției, Norica Nico­lai spune că i‑ar fi pro­pus lui Bă­sescu 35 de pro­cu­rori pe zi pen­tru func­ția de șef al DNA. Eu unul nu mă în­do­iesc că așa ar fi fost — la câtă minte și câtă pre­țu­ire pen­tru ca­li­ta­tea jus­ti­ției a ma­ni­fes­tat dum­neaei până în pre­zent, prea pu­țin ar fi im­por­tat pe cine pro­pune. De fi­e­care dată când o văd în ziare sunt tot mai con­vins că fi­gura sa  de o du­ri­tate ră­u­tă­cioasă este sim­bo­lul per­fect pen­tru doam­nele di­rec­tor din au­to­ri­tă­țile fis­cale — ge­nul ăla de acri­tură im­po­si­bilă cu care nu-ți do­rești să te în­tâl­nești nici­o­dată. Pa­gina ei de Wi­ki­pe­dia spune că, pe vre­mea co­mu­nis­mu­lui, ca pro­cu­ror la Ol­te­nița, ar fi avut niște aba­teri pro­fe­sio­nale care ar fi dus la ex­clu­de­rea din ma­gis­tra­tură. Încă îmi mai amin­tesc epi­so­dul cu ne­poata sa, pe care a lăsat‑o să lu­creze în par­la­ment în lo­cul ei, apă­sând bu­toa­nele de vot elec­tro­nic. Doam­nei Nico­lai nu i s‑a pă­rut ni­mic în ne­re­gulă cu asta, de ce i s‑ar pă­rea acum de­pla­sat să ajungă în frun­tea DNA un pro­cu­ror in­ca­pa­bil, co­rupt sau mediocru?

Bă­sescu le scrie ce­lor doi șefi ai USL — Ponta și An­to­ne­scu — că în­târ­zi­e­rile în no­mi­na­li­za­rea unui pro­cu­ror șef la DNA ne vor afecta ade­ra­rea la spa­țiul Schen­gen. In­te­re­sul lui e să pună pre­siune pe cei de la pu­tere, pen­tru a‑i îm­pie­dica să facă jo­curi ela­bo­rate care să sfâr­șească cu vreo ma­rio­netă în func­ția res­pec­tivă. Și, dacă se poate, să fie nu­mit ci­neva fa­vo­ra­bil sieși. An­to­ne­scu re­plică — a la Norica Nico­lai — că nici el, nici Ponta nu au res­pon­sa­bi­li­tăți în no­mi­na­li­za­rea can­di­da­ți­lor la șe­fia DNA. Teh­nic e ade­vă­rat. Dar chiar crede ci­neva că acolo va fi pus un ins care nu are bi­ne­cu­vân­ta­rea lor? 

În­tre timp PDL e tot mai ab­sor­bit de dis­pu­tele sale in­terne, lă­sând opo­zi­ția pe seama ni­mă­nui. Sin­gu­rii care fac un fel de opo­zi­ție acum sunt jus­ti­ția — care mai ares­tează câte un gran­gure po­li­tic, în co­rul de flu­ie­ră­turi al ce­lor de la pu­tere — Uniu­nea Eu­ro­peană — care ta­xează orice ie­șire în de­cor a gu­ver­nă­rii USL — și pre­șe­din­tele, care încă nu și‑a aban­do­nat spe­ran­țele de a‑și im­pune oa­me­nii și ide­ile pro­prii. Doar că toți trei — jus­ti­ție, UE și pre­șe­den­ție — sunt hui­du­iți de ma­jo­ri­ta­tea populară.

Nici acum, la aproape trei luni de la câști­ga­rea ale­ge­ri­lor, USL nu poate ieși din fi­xa­ți­ile anti-bă­sesciene. Eco­no­mia plu­tește într‑o de­rivă ne­con­tro­lată, cu apa­rențe de sta­bi­li­tate, dar fără nici un plan con­cret de vi­i­tor. Aproape tot ceea ce fac dă im­pre­sia că nu se gân­desc de­cât cum să‑l scoată din să­rite pe Bă­sescu, cum să‑l pro­voace să mai zică ceva, ca apoi sa poată și ei ri­posta. Lu­mea încă stă cu gura căs­cată la acest meci de box, amu­zându-se când fa­vo­ri­ții lor mai câștigă un punct lo­vind ad­ver­sa­rul la fi­cat. Mai de­vreme sau mai târ­ziu vom plăti lipsa asta de res­pon­sa­bi­li­tate. Însă deo­cam­dată însă sun­tem fi­xați în con­tra­zi­cere, în in­ter­mi­na­bile con­tre po­li­tice — na-ți pro­cu­ror ge­ne­ral! na, că ți l‑am res­pins! na, că-ți tri­mit 35 de no­mi­na­li­zări pe zi! —  un fel de po­li­tică a lui “ba pe‑a mă-tii”, din care ni­meni nu iese învingător.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.