Afir­ma­ția fă­cută de Ti­tus Cor­lă­țean des­pre ade­ra­rea la Schen­gen e cel pu­țin sur­prin­ză­toare. Care va să zică, dacă nu ne ade­rează ăș­tia ime­diat, noi ne bă­găm pi­cioa­rele în Schen­gen-ul lor. Da­to­rită efec­te­lor pe care le poate de­clanșa, ches­tiu­nea me­rită un pic de ana­liză: este o miș­care di­plo­ma­tică in­te­li­gentă sau o pură idioțenie?

Până la urmă ce efecte aduce ade­ra­rea la Schen­gen? Din punct de ve­dere al ce­tă­țea­nu­lui ro­mân care cir­culă prin Eu­ropa, nu foarte multe. Cei care cir­culă cu avio­nul nu vor simți nici o di­fe­rență – ace­leași pro­ce­duri de îm­bar­care, ace­leași re­guli de se­cu­ri­tate, in­clu­siv ve­ri­fi­ca­rea ac­te­lor de iden­ti­tate. Cei care cir­culă cu ma­șina vor avea un mic be­ne­fi­ciu prin evi­ta­rea co­zi­lor de la vă­mile ro­mâ­nești din­spre oo­ci­dent. Nu e de ne­gli­jat, dar nici nu se poate spune că se face ga­ură în cer cu asta.

Pen­tru fir­mele de trans­port ex­tern ar fi de­si­gur un be­ne­fi­ciu sem­ni­fi­ca­tiv. Tim­pul pier­dut în in­ter­mi­na­bi­lele cozi de la vămi în­seamnă cos­turi. Dacă cir­cu­la­ția s‑ar face li­ber s‑ar eco­no­misi sume semnificative.

Pen­tru va­meși ar fi – se în­țe­lege – o tra­ge­die. Șpă­gă­re­ala ca ac­ti­vi­tate pro­fe­sio­nală ar fi po­si­bilă nu­mai la gra­ni­țele cu Mol­dova și Ucraina, in­com­pa­ra­bil mai pu­țin de­cât azi. Toate găș­tile de va­meși din punc­tele de fron­ti­eră ves­tice ar fi desfi­in­țate, ceea ce pro­ba­bil va în­semna de­mi­si­ile per­so­na­lu­lui, pen­tru ca nu cred că vor mai fi in­te­re­sați să tră­i­ască dintr-un sa­la­riu de bugetar.

Pen­tru con­tra­ve­nien­ții și in­frac­to­rii ro­mâni ar fi o veste proastă, de ase­me­nea. Sin­cro­ni­za­rea ba­ze­lor de date la nivel eu­ro­pean ar in­clude și Ro­mâ­nia, așa ca nu ar mai pu­tea scăpa ne­ob­ser­vați sau ne­prinși în ță­rile ves­tice. Con­tra­ven­ți­ile ru­ti­ere l‑ar ajunge acasă pe șo­fe­rul ro­mân, po­li­țis­tul ger­man sau fran­cez va pu­tea ve­ri­fica dacă in­di­vi­dul cu iden­ti­tate ro­mână din fața sa are sau nu cazier.

Una peste alta, ade­ra­rea aduce be­ne­fi­cii nu ce­tă­țea­nu­lui, ci eco­no­miei și sta­tu­lui de drept. Tre­când peste mo­dul de ex­pri­mare, care are ri­di­culi­ta­tea su­pă­ră­rii vă­ca­ru­lui pe sat, fap­tul că mi­nis­trul de ex­terne spune că nu ne mai in­te­re­sează spa­țiul Schen­gen este eloc­vent. Iar in­tro­du­ce­rea te­mei fră­ției ro­mâno-mol­do­vene ca ar­gu­ment al dez­in­te­re­su­lui este o pură de­ma­go­gie. Chiar dacă, după con­tra lui Bă­sescu, Ponta a în­cer­cat apoi să dreagă bu­sui­o­cul spu­nând că ade­ra­rea nu va mai fi o pri­o­ri­tate – ceea ce e cu to­tul alt­ceva de­cât a de­clara dez­in­te­re­sul – rămâne con­sem­nată afir­ma­ția de in­ten­ție. Gu­ver­nul USL nu este in­te­re­sat de eco­no­mie și de sta­tul de drept, tot atât cât nu este in­te­re­sat de Mol­dova. Gu­ver­nul USL este in­te­re­sat de show-ul televizat.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.