Originea sănătoasă

Puține lucruri mi se par mai impor­tante astăzi – din punc­tul de vedere al româ­ni­lor – decât pri­vi­rea rea­listă către noi înșine. Sun­tem în vre­muri con­tra­dic­to­rii, în care tot mai multe voci vor­besc des­pre nevoia de ade­văr și la fel de multe voci încearcă să le aco­pere pe cele din­tâi, în numele unui pozi­ti­vism națio­na­list. Eu unul sunt pe deplin con­vins că, dacă nu vom reuși să facem acest exer­ci­țiu auto­cri­tic, ne va fi veș­nic impo­si­bil să pro­gre­săm în vreun fel.

Car­tea lui Lucian Boia – De ce este Româ­nia alt­fel – este o ast­fel de voce cri­tică. S‐ar putea ca tex­tul să con­țină mici ine­xac­ti­tăți isto­rice, poate impar­do­na­bile din par­tea unui spe­cia­list al dome­ni­u­lui, iar ele sunt spe­cu­late intens de adep­ții nar­ci­si­mu­lui națio­nal, care și‐au fixat arti­le­ria pe această carte. Dar nu exac­ti­ta­tea isto­rică mi se pare că e par­tea sa impor­tantă, ci mai degrabă invi­ta­ția des­chisă de a ne privi pe noi înșine cu alți ochi, din alte per­spec­tive. Lucian Boia scrie cu exas­pe­ra­rea celui care nu vede ieși­rea din întu­ne­ric.

E un tablou impre­si­o­nist ce ne înfă­ți­șează nu în exac­ti­ta­tea deta­li­i­lor, ci mai curând în necla­ri­ta­tea miș­că­rii necon­te­nite între bine și rău, la limita din­tre aces­tea, mereu hotă­râți de a nu ne pierde defi­ni­tiv, dar în egală măsură con­vinși că nu ne putem salva. Nici așa, nici alt­min­teri – aceasta pare să fie eterna noas­tră con­di­ție, deri­vată dintr‐o elită pre­do­mi­nant exo­genă – care ne‐a împins mereu îna­inte – și o masă majo­ri­tară de fac­tură gro­bi­ană, acul­tu­rată.

În fond ce ne deran­jează atât de mult în fap­tul că avem o întâr­zi­ere isto­rică în for­ma­rea sta­tu­lui și a națiu­nii române? De ce ne supără ideea că pri­mii domni­tori ar fi putut fi de ori­gine cumană? De ce apă­răm cu o înver­șu­nare dusă până la agre­si­vi­tate teo­ri­ile puri­ta­nis­mu­lui națio­nal? În men­ta­lul colec­tiv al româ­ni­lor se pare că ideea unei pater­ni­tăți dubi­oase este dezo­no­rantă. Bas­tar­zii sunt infe­ri­ori prin ori­gine. Fap­tul că nu ne‐am auto­creat, că nu ne sun­tem pro­prii părinți, este insul­tă­tor. Într‐un fel sau altul teo­ria ori­gi­nii sănă­toase, cre­ată în anii comu­nis­mu­lui, pro­duce încă efecte. Atunci se cerea să fii năs­cut din clasa mun­ci­toare sau din țără­nime pen­tru a fi eli­gi­bil în func­ții de con­du­cere sau pen­tru a accede la stu­dii supe­ri­oare, orice altă ori­gine fiind con­si­de­rată male­fică în sine. Astăzi tre­buie să ne tra­gem din daci și romani și să ne fi per­pe­tuat prin viță pur româ­nească pen­tru a nu ne rușina cu noi înșine.

Fapt este că nimă­nui nu‐i mai pasă azi de com­ple­xele noas­tre de infe­ri­o­ri­tate națio­nală. Încă­pă­țâ­na­rea noas­tră de a ne crede buri­cul pămân­tu­lui nu poate decât să stâr­nească zâm­bete ace­lora care sunt pri­vi­tori neu­tri și exas­pe­rare celor care așteaptă sin­cro­ni­za­rea noas­tră poli­tică în ansam­blul euro­pean. Iar noi pier­dem din vedere, ca și în vre­mea comu­nis­mu­lui, că ori­gi­nea sănă­toasă – ori­cât ne‐ar părea de dezi­ra­bilă – nu implică prin ea însăși ceea ce ne lip­sește de prea multă vreme: onoa­rea.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu