După ce au câști­gat zdro­bi­tor ale­ge­rile din de­cem­brie tre­cut, pă­rea că ni­mic nu‑i va sta în cale USL-ului pen­tru a‑și des­fă­șura pla­nu­rile de gu­ver­nare – in­di­fe­rent ce ar fi în­sem­nat asta. Au tre­cut trei luni de atunci și to­tuși gu­ver­nul Ponta nu dă de­loc semne că s‑ar simți con­for­ta­bil așe­zat fi­ind cu mâi­nile pe pâr­ghi­ile pu­te­rii. Dis­cur­sul lor ge­ne­ral este în con­ti­nu­are agă­țat în te­o­ria anti-bă­sesci­ană, ceea ce – în mod pa­ra­do­xal – se va do­vedi pe ter­men lung a fi o de­mon­stra­ție că ade­vă­ra­tul de­ți­nă­tor al pu­te­rii este tot la Cotroceni.

Ima­gi­nați-vă un Bă­sescu peste aproape doi ani, aflat la fi­nal de man­dat, având dis­curs și ar­gu­mente, toate pe tema re­for­mă­rii sta­tu­lui: eu am fă­cut, eu am dres, ăș­tia au dis­trus. În­tre timp, USL – dacă va mai exista la vre­mea aceea ca ali­anță – va fi șu­bre­zită de in­suc­ce­sele eco­no­mice, ero­dată de sem­nele in­e­vi­ta­bi­lei co­rup­ții po­li­tice. PSD va fi ușor de ata­cat de pildă via Adrian Năs­tase – un con­dam­nat pe care se pre­gă­tesc să‑l in­sta­leze în func­ții îna­lte de par­tid. PNL este ori­când vic­timă si­gură a de­ma­go­giei sterpe prac­ti­cată de An­to­ne­scu, iar adu­ce­rea lui Johan­nis sea­mănă cu a pune ti­chie de măr­gă­ri­tar unui chel. Ple­cat de la pu­tere și adop­tat ime­diat fie de un PDL re­for­mat, fie de un alt par­tid nou în­fi­in­țat, în ca­zul în care PDL pică pe mâi­nile ve­chi­lor di­no­za­uri, Bă­sescu va pu­tea re­pre­zenta atunci o al­ter­na­tivă mult mai cre­di­bilă de­cât și-ar dori mulți din clasa po­li­tică actuală.

Cred că lui Ponta îi scapă aceste as­pecte. Blo­cat în de­cla­ra­ții de te­le­vi­zor, care mai șme­che­rești, care mai de­ma­go­gice, Ponta os­ci­lează în­tre di­verse pos­turi și po­zi­ții po­li­tice care au ro­lul de a dis­trage aten­ția pu­blică. Dar jo­cul acesta me­di­a­tic nu ține în fața Eu­ro­pei și acolo este ma­rea lui pro­blemă. Lip­sit de cre­di­bi­li­ta­tea unor fapte care să sus­țină de­cla­ra­ți­ile sale de bune in­ten­ții, pe fon­dul sus­pi­ciu­ni­lor năs­cute de mini-lo­vi­tura de stat din vara tre­cută, Vic­tor Ponta nu re­u­șește să con­vingă pe plan in­ter­națio­nal — nici mă­car pre­su­pu­sul său amic din Franța nu o duce prea bine cu po­pu­la­ri­ta­tea în ul­tima vreme — și asta tinde să‑i ca­u­zeze din ce în ce mai mult. Pro­blema lui este că tre­buie să re­nunțe la dis­cur­sul po­li­tic pu­e­ril și să își ră­rească apa­ri­ți­ile în me­dia, în fa­voa­rea ac­țiu­nii de gu­ver­nare, caz în care ar în­cepe să se ob­serve că nu prea face ni­mic din ceea ce a promis.

Pa­ra­fra­zând o ve­che vorbă po­pu­lară – gura bate fun­dul – Ponta dă în con­ti­nu­are din gură, lu­ând șu­turi în fund de la li­de­rii eu­ro­peni și acuzându‑l pe Bă­sescu pen­tru asta. O teh­nică pri­mi­tivă, poate efi­cientă pe mo­ment, dar pă­gu­b­o­asă pe ter­men lung.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Bogdan

  Erata:
  peste 97% din­tre romani..

  • Sorin Sfirlogea

   Vine și de­con­tul, nici o grijă. Doar cu apa­ri­ții TV nu ob­ții re­zul­tate eco­no­mice. Iar ro­mâ­nii, care au fost foarte dor­nici să‑i pună la pu­tere, vor fi foarte dor­nici să‑i și dea jos…

 2. Bogdan

  Am niste in­do­ieli ca stra­te­gia lui Ponta e pa­gu­b­o­asa. In afara de me­diul on­line nu se vor­beste mai pe nica­ieri de in­com­pe­tenta aces­tui gu­vern sau de cat de mare de­ma­gog e Antonescu.
  Dim­po­triva, peste 97 din­tre ro­mani se in­for­meaza de la TV (http://economie.hotnews.ro/stiri-media_publicitate-14308532-eurobarometru-97-dintre-romani-informeaza-jumatate-cred-televiziunea-prezinta-satisfacator-uniunea-europeana.htm) si acolo Ba­sescu e dragu gol iar Ponta si An­to­ne­scu niste in­ge­rasi mun­ci­tori si cu drag pen­tru po­po­rul asu­prit de tiran.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.