Puțină statistică

Nu că m‐aș pri­cepe teri­bil la sta­tis­tici, dar câte ceva mai înțe­leg și eu. Îndem­nat de un arti­col inte­re­sant citit pe businessday.ro, m‐am apu­cat să stu­diez puțin cum a mers PIB‐ul Româ­niei în ulti­mii ani, nu de alta dar eram curios cât de proastă a fost guver­na­rea Boc‐Băsescu. M‐am dus fru­mu­șel pe site‐ul INS și am scos datele din 2008 până în 2011. Pen­tru anul 2012 datele încă nu sunt publi­cate, dar impre­sia mea este că vor fi apro­pri­ate de 2011 și am să explic ime­diat de ce.

Dacă ne uităm întâi la struc­tura PIB putem observa că – după o cădere sem­ni­fi­ca­tivă în 2009, ca urmare a cri­zei eco­no­mice mondi­ale – sec­toa­rele impor­tante revin trep­tat pe cifrele ante­ri­oare. Agri­cul­tura are un an bun în 2011, ceea ce cu sigu­ranță nu se va mai întâm­pla în 2012, când seceta a com­pro­mis porum­bul dar și alte cul­turi impor­tante. De alt­fel pe datele pre­li­mi­nare de la 30 sep­tem­brie 2012 se vede o scă­dere de 20% a agri­cul­tu­rii com­pa­ra­tiv cu peri­oada simi­lară din anul pre­ce­dent. O men­țiune: cifrele de mai jos sunt mii €, cal­cu­late prin împăr­ți­rea PIB‐ului în lei la cur­sul mediu BNR al anu­lui res­pec­tiv.

pib-2008-2011-structura

Evo­lu­ția struc­tu­rii PIB 2008–2011

Foarte impor­tant mi se pare că indus­tria nu doar revine, ci crește spec­ta­cu­los. În ter­meni mai exacți, indus­tria are o creș­tere de 15% în 2011 față de 2008, ceea ce este extrem de impor­tant. Prog­noza lui 2012 (bazată pe pri­mele trei tri­mes­tre) arată o con­so­li­dare a aces­tei pozi­ții. Comer­țul și turis­mul în schimb scad bini­șor – dacă în cazul pri­mu­lui nu e nea­pă­rat o veste proastă, ținând cont de exce­den­tul de inter­me­di­eri comer­ci­ale din eco­no­mia româ­nească, turis­mul e rău că scade, dar nu inex­pli­ca­bil în con­di­ți­ile în care feno­me­nul e simi­lar în toată Europa. Lumea stă acasă și mai pune un ban deo­parte.

Con­struc­ți­ile scad și nu revin com­plet – vedem în con­ti­nu­are că piața imo­bi­li­ară e inertă, nema­ie­xis­tând cre­dite con­ve­na­bile pen­tru achi­zi­ții. Nici tranzac­ți­ile finan­ci­are și imo­bi­li­are nu se mai situ­ează la ace­lași nivel ca în 2008, oare­cum firesc în lipsa de capi­tal inves­ti­țio­nal. Ori­cum nu din ast­fel de spe­cu­la­ții ne‐am fi dorit să creș­tem eco­no­mic.

pib-2008-2011

Evo­lu­ția PIB 2008–2011

Per ansam­blu PIB‐ul Româ­niei revine in 2011 la nive­lul din 2008, ceea ce mie îmi dove­dește că măsu­rile eco­no­mice nepo­pu­lare ale guver­nă­rii PDL n‐au fost totuși lip­site de roade. Pro­iec­ția lui 2012 pare să men­țină cifrele din anul ante­rior și nu mă pot opri să nu mă întreb unde ar fi fost dacă n‐am fi avut tot scan­da­lul din vară. Pro­ba­bil nu spec­ta­cu­los mai mult, dar două‐trei pro­cente mai sus e posi­bil.

Acum vom vedea ce rezul­tate con­crete obține USL. Pro­mit să urmă­resc asta.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu