Puțină statistică

Nu că m‑aș pri­cepe teri­bil la sta­tis­tici, dar câte ceva mai înțe­leg și eu. Îndem­nat de un arti­col intere­sant citit pe businessday.ro, m‑am apu­cat să studiez puțin cum a mers PIB-ul României în ultimii ani, nu de alta dar eram curios cât de proastă a fost guvernarea Boc-Băsescu. M‑am dus fru­mușel pe site-ul INS și am scos datele din 2008 până în 2011. Pen­tru anul 2012 datele încă nu sunt pub­li­cate, dar impre­sia mea este că vor fi apro­pri­ate de 2011 și am să explic ime­diat de ce.

Dacă ne uităm întâi la struc­tura PIB putem observa că – după o cădere sem­ni­fica­tivă în 2009, ca urmare a crizei eco­nom­ice mon­di­ale – sec­toarele impor­tante revin trep­tat pe cifrele ante­rioare. Agri­cul­tura are un an bun în 2011, ceea ce cu sig­u­ranță nu se va mai întâm­pla în 2012, când sec­eta a com­pro­mis porum­bul dar și alte cul­turi impor­tante. De alt­fel pe datele pre­lim­inare de la 30 sep­tem­brie 2012 se vede o scădere de 20% a agri­cul­turii com­par­a­tiv cu perioada sim­i­lară din anul prece­dent. O menți­une: cifrele de mai jos sunt mii €, cal­cu­late prin împărțirea PIB-ului în lei la cur­sul mediu BNR al anu­lui respec­tiv.

pib-2008-2011-structura

Evoluția struc­turii PIB 2008–2011

Foarte impor­tant mi se pare că indus­tria nu doar revine, ci crește spec­tac­u­los. În ter­meni mai exacți, indus­tria are o creștere de 15% în 2011 față de 2008, ceea ce este extrem de impor­tant. Prog­noza lui 2012 (bazată pe primele trei trimestre) arată o con­sol­i­dare a aces­tei poz­iții. Com­erțul și tur­is­mul în schimb scad binișor – dacă în cazul primu­lui nu e neapărat o veste proastă, ținând cont de exce­den­tul de inter­me­dieri com­er­ciale din econo­mia românească, tur­is­mul e rău că scade, dar nu inex­plic­a­bil în condiți­ile în care fenomenul e sim­i­lar în toată Europa. Lumea stă acasă și mai pune un ban deop­arte.

Con­strucți­ile scad și nu revin com­plet – vedem în con­tin­uare că piața imo­bil­iară e inertă, nemaiex­istând cred­ite con­ven­abile pen­tru achiz­iții. Nici tran­za­cți­ile finan­ciare și imo­bil­iare nu se mai situează la ace­lași nivel ca în 2008, oare­cum firesc în lipsa de cap­i­tal investițional. Oricum nu din ast­fel de spec­u­lații ne-am fi dorit să creștem eco­nomic.

pib-2008-2011

Evoluția PIB 2008–2011

Per ansam­blu PIB-ul României revine in 2011 la nivelul din 2008, ceea ce mie îmi dovedește că măsurile eco­nom­ice nepop­u­lare ale guvernării PDL n‑au fost totuși lip­site de roade. Proiecția lui 2012 pare să mențină cifrele din anul ante­rior și nu mă pot opri să nu mă întreb unde ar fi fost dacă n‑am fi avut tot scan­dalul din vară. Prob­a­bil nu spec­tac­u­los mai mult, dar două-trei pro­cente mai sus e posi­bil.

Acum vom vedea ce rezul­tate con­crete obține USL. Promit să urmăresc asta.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu