Nu că m‑aș pri­cepe te­ri­bil la sta­tis­tici, dar câte ceva mai în­țe­leg și eu. În­dem­nat de un ar­ti­col in­te­re­sant ci­tit pe businessday.ro, m‑am apu­cat să stu­diez pu­țin cum a mers PIB-ul Ro­mâ­niei în ul­ti­mii ani, nu de alta dar eram cu­rios cât de proastă a fost gu­ver­na­rea Boc-Bă­sescu. M‑am dus fru­mu­șel pe site-ul INS și am scos da­tele din 2008 până în 2011. Pen­tru anul 2012 da­tele încă nu sunt pu­bli­cate, dar im­pre­sia mea este că vor fi apro­pri­ate de 2011 și am să ex­plic ime­diat de ce.

Dacă ne ui­tăm în­tâi la struc­tura PIB pu­tem ob­serva că – după o că­dere sem­ni­fi­ca­tivă în 2009, ca ur­mare a cri­zei eco­no­mice mondi­ale – sec­toa­rele im­por­tante re­vin trep­tat pe ci­frele an­te­ri­oare. Agri­cul­tura are un an bun în 2011, ceea ce cu si­gu­ranță nu se va mai în­tâm­pla în 2012, când se­ceta a com­pro­mis po­rum­bul dar și alte cul­turi im­por­tante. De alt­fel pe da­tele pre­li­mi­nare de la 30 sep­tem­brie 2012 se vede o scă­dere de 20% a agri­cul­tu­rii com­pa­ra­tiv cu pe­ri­oada si­mi­lară din anul pre­ce­dent. O men­țiune: ci­frele de mai jos sunt mii €, cal­cu­late prin îm­păr­ți­rea PIB-ului în lei la cur­sul me­diu BNR al anu­lui respectiv.

pib-2008-2011-structura

Evo­lu­ția struc­tu­rii PIB 2008–2011

Foarte im­por­tant mi se pare că in­dus­tria nu doar re­vine, ci crește spec­ta­cu­los. În ter­meni mai exacți, in­dus­tria are o creș­tere de 15% în 2011 față de 2008, ceea ce este ex­trem de im­por­tant. Prog­noza lui 2012 (ba­zată pe pri­mele trei tri­mes­tre) arată o con­so­li­dare a aces­tei po­zi­ții. Co­mer­țul și tu­ris­mul în schimb scad bi­ni­șor – dacă în ca­zul pri­mu­lui nu e ne­a­pă­rat o veste proastă, ținând cont de ex­ce­den­tul de in­ter­me­di­eri co­mer­ci­ale din eco­no­mia ro­mâ­nească, tu­ris­mul e rău că scade, dar nu in­ex­pli­ca­bil în con­di­ți­ile în care fe­no­me­nul e si­mi­lar în toată Eu­ropa. Lu­mea stă acasă și mai pune un ban deoparte.

Con­struc­ți­ile scad și nu re­vin com­plet – ve­dem în con­ti­nu­are că piața imo­bi­li­ară e inertă, ne­ma­ie­xis­tând cre­dite con­ve­na­bile pen­tru achi­zi­ții. Nici tranzac­ți­ile fi­nan­ci­are și imo­bi­li­are nu se mai si­tu­ează la ace­lași nivel ca în 2008, oa­re­cum fi­resc în lipsa de ca­pi­tal in­ves­ti­țio­nal. Ori­cum nu din ast­fel de spe­cu­la­ții ne-am fi do­rit să creș­tem economic.

pib-2008-2011

Evo­lu­ția PIB 2008–2011

Per an­sam­blu PIB-ul Ro­mâ­niei re­vine in 2011 la nive­lul din 2008, ceea ce mie îmi do­ve­dește că mă­su­rile eco­no­mice ne­po­pu­lare ale gu­ver­nă­rii PDL n‑au fost to­tuși lip­site de roade. Pro­iec­ția lui 2012 pare să men­țină ci­frele din anul an­te­rior și nu mă pot opri să nu mă în­treb unde ar fi fost dacă n‑am fi avut tot scan­da­lul din vară. Pro­ba­bil nu spec­ta­cu­los mai mult, dar două-trei pro­cente mai sus e posibil.

Acum vom ve­dea ce re­zul­tate con­crete ob­ține USL. Pro­mit să ur­mă­resc asta.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.