Cam pe vre­mea când de­ve­neam ado­les­cent am fost pen­tru prima oară la mâ­năs­ti­rea Pu­tna. În­vă­ța­sem în școală des­pre Ște­fan cel Mare și fap­tul că urma să ajung la cti­to­ria lui — unde era și în­mor­mân­tat — m‑a im­pre­sio­nat des­tul de pu­ter­nic. Pri­veam deja cu un oa­re­care re­a­lism spre vre­mu­rile ciu­date pe care le tră­iam sub co­mu­nism și, pen­tru că nu aveam pro­iec­ția unui alt mo­del dezi­ra­bil în minte, îmi în­chi­pu­iam că tim­pu­rile lui Ște­fan Vodă tre­buie să fi re­pre­zen­tat un fel de apo­geu al is­to­riei ro­mâ­ni­lor. Pe vre­mea aceea nu aveam altă sursă de ști­ință de­cât ma­nu­a­lele școlii.

Îmi amin­tesc că la poartă ne‑a în­tâm­pi­nat un că­lu­găr care poftea vi­zi­ta­to­rii să se gru­peze pen­tru a‑i ghida prin mâ­năs­tire. Ne‑a dus în bi­se­rică și ne‑a ex­pli­cat pic­tura in­te­ri­oară, ne‑a vor­bit cu multă în­su­fle­țire des­pre Ște­fan când am ajuns la mor­mân­tul lui, apoi ne‑a con­dus spre mu­zeu și ne‑a po­ves­tit câte‑n lună și în stele des­pre ceea ce ve­deam acolo. Era un po­ves­ti­tor în­năs­cut, flu­ent și pă­ti­maș în ex­pri­mare, iar punc­tul cul­mi­nant al is­to­ri­si­rii sale l‑a atins când, aflându-ne în fața unui bust al domni­to­ru­lui mol­do­vean, ne‑a atras aten­ția asu­pra fap­tu­lui că e sin­gura operă de artă ce‑l în­fă­ți­șează cu frun­tea aple­cată, mohorât și în­gân­du­rat. A scă­zut to­nul vo­cii, ca și cum ne spu­nea un lu­cru grav și oa­re­cum se­cret, în­tre­bându-ne dacă știm de ce e trist vo­ie­vo­dul. Am pri­vit cu to­ții bus­tul de pia­tră, în­cer­când să ghi­cim răs­pun­sul la această enigmă și – de bună seamă – n‑am re­u­șit. Că­lu­gă­rul ne‑a pri­vit tă­cut, dând parcă și mai multă gre­u­tate vor­be­lor ce ni le‑a adre­sat apoi, apă­sat și în­tru­câ­tva acu­za­tor: “Mă­ria-sa îi po­so­morât pen­tru că n‑am știut păs­tra Mol­dova așa cum ne‑o lăsat‑o el”.

Vor­bele ace­lea m‑au ur­mă­rit multă vreme. Sun­tem noi, ro­mâ­nii, vi­no­vați pen­tru des­ti­nul se­pa­rat al Ba­sa­ra­biei? În­tre­ba­rea are o co­no­ta­ție cu atât mai spe­cială pen­tru mine cu cât fa­mi­lia ma­mei mele se trage dintr-un sat ro­mâ­nesc de lângă Cer­nă­uți, aflat azi într‑o ire­me­di­a­bilă stă­pâ­nire ucrai­ne­ană. O parte din fa­mi­lie se află încă acolo. O altă parte se află în Bălți, pe te­ri­to­riu mol­do­ve­nesc. Am fi fost oare mai apro­pi­ați dacă is­to­ria nu ne-ar fi se­pa­rat în trei țări? Cu siguranță.

Veți în­țe­lege, deci, de ce pri­vesc cu tris­tețe tot ceea ce se în­tâm­plă cu ro­mâ­nii de peste Prut. Ieri s‑a mai pier­dut o șansă de a fi îm­pre­ună într-un vi­i­tor pre­vi­zi­bil: că­de­rea gu­ver­nu­lui Fi­lat dis­truge o ali­anță pro-eu­ro­peană a că­rei miză era mult mai mare de­cât in­te­re­sele mă­runte ale câ­torva inși. Ca și în Ro­mâ­nia, clasa po­li­tică mol­do­veană este mult sub aș­tep­tă­rile vre­mu­ri­lor. Unii spun că Mo­scova și-ar fi bă­gat coada în această in­trigă, din do­rința de a frâna sau chiar stopa dru­mul eu­ro­pean al Mol­do­vei, care ar fi dus im­pla­ca­bil că­tre o re­u­nire – chiar dacă nu sta­tală – cu Ro­mâ­nia. Nu e exclus.

Dar prin­ci­pala ca­uză pe care eu o per­cep este ne­ho­tă­rârea ro­mâ­ni­lor din Mol­dova. Câtă vreme ei vor fi dez­bi­nați – unii so­co­tindu-se ro­mâni, al­ții mol­do­veni – le va fi im­po­si­bil să iasă din sfera in­flu­en­ței ru­sești. Cheia dru­mu­lui eu­ro­pean, a re­u­ni­rii cu Ro­mâ­nia, nu este nici la Bu­cu­rești, nici la Mo­scova. Nu e ne­voie nici de sa­bie, nici de pumn. Cheia în­toar­ce­rii lor acasă este în inima fi­e­că­ruia din­tre ei. E do­rul de a fi îm­pre­ună cu ai tăi. Și sper că, într‑o zi, vor simți asta. Eu încă îi aștept.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.