Du­mi­tru Dra­go­mir este pro­to­ti­pul per­fect al lui Mi­tică și nu‑i de mi­rare că di­mi­nu­ti­vul pre­nu­me­lui său se su­pra­pune peste cel al per­so­na­ju­lui ca­ra­gi­a­lesc. Dar ce‑l face spe­cial pe Mi­tică Dra­go­mir, ce‑i dă acel je-ne-sais-quoi, este pu­te­rea sa de a face pre­dic­ții și apre­ci­eri des­pre orice ține de fo­tbal. Nu de­geaba i s‑a mai spus ora­co­lul din Băl­cești. Mi­tică știe tot, vede tot, în­țe­lege tot și nu poți să nu te mi­nu­nezi de clar­vi­ziu­nea sa omni­po­tentă. Dar, dacă des­pici nițel fi­rul în pa­tru, bagi cu­rând de seamă că stra­te­gia sa este cât se poate de sim­plă: dacă faci pre­dic­ții des­pre ab­so­lut orice, sta­tis­tic vor­bind, de‑a lun­gul tim­pu­lui tinzi să ai drep­tate în 50% din ca­zuri. Iar pen­tru ca­zu­rile când n‑ai avut drep­tate, in­ven­tezi niște scuze. Im­por­tant e să nu taci, să vor­bești într-una, apli­când prin­ci­piul “dacă nu poti să‑i con­vingi, zăpăcește‑i”.

Mi­tică Dra­go­mir are dis­ci­poli. Unul din­tre ei e chiar Vic­tor Ponta — un Mi­tică în va­ri­antă în­gâm­fat-se­mi­doctă. Dacă ci­tești toate de­cla­ra­ți­ile pe care le face în fi­e­care zi, în­cepi să te în­trebi dacă nu cumva stă cât e ziua de lungă pe trep­tele Pa­la­tu­lui Vic­to­ria, pe­rorând în față zia­riș­ti­lor. Fi­e­care eve­ni­ment in­ter­națio­nal, fi­e­care de­cla­ra­ție a lui Bă­sescu, are parte de câ­teva co­men­ta­rii sar­cas­tic-șme­che­rești din par­tea dom­nu­lui prim-mi­nis­tru. Să luăm de pildă ca­zul ade­ră­rii la Schengen.

S‑a dus dom­nul Ponta la Pa­ris și‑a vor­bit cu pri­e­te­nul său Ho­l­lande, so­ci­a­list în­ve­te­rat ca și el. S‑a în­tors și ne‑a asi­gu­rat că Franța e ăl mai mare fan al Ro­mâ­niei în Schen­gen și că treaba e ca și aran­jată. Când Bă­sescu a zis că sunt vreo șapte state care s‑ar opune de fapt ade­ră­rii noas­tre, dom­nul Ponta a ie­șit re­pede la poarta gu­ver­nu­lui și ne‑a zis că asta e o mal­ver­sa­țiune bă­sistă, deci împuțită: 

“Nu există aşa ceva. Nu aveţi cum să ştiţi nici mă­car de două. Când vor­bim de po­zi­ţia unor ţări ale Uniu­nii Eu­ro­pene, nu pu­tem să vor­bim aşa, după bârfe la co­lţul stră­zii. Eu ştiam de o anu­mită reţi­nere a Ger­ma­niei, dar nu am vor­bit nici­o­dată în pu­blic des­pre acest lu­cru până când mi­nis­trul de In­terne ger­man, pe care îl apre­ciază foarte tare dom­nul preşe­dinte Bă­sescu, nu şi‑a spus o po­zi­ţie ofi­ci­ală. Po­ves­tea asta cu şapte state…va fi greu de du­mi­rit la cine se re­feră preşe­din­tele şi mă bu­cur că nu le‑a in­di­vi­du­a­li­zat, că eram într‑o si­tu­a­ţie ri­di­colă. Când vor­bim de lu­cruri im­por­tante pen­tru Ro­mâ­nia, iar ajun­gem la bârfe şi la da­tul la gi­oale românesc.”

Știam toți că Ger­ma­nia se opune — ne‑a spus‑o chiar mi­nis­trul lor de in­terne. Apoi, să vezi dră­cie, Olanda și Fin­landa au zis și ele pas. Sur­priza to­tală a ve­nit cu câ­teva ore îna­inte de re­u­niu­nea JAI, când la lista ce­lor care se opun s‑a adă­u­gat… Franța. Păi ce fă­cuși Vic­to­rele? Nu aran­jași tu să ne sus­țină fran­țu­jii? Că, uite, deja se fă­cură pa­tru care se opun — până la șapte nu mai e mult, dacă mai sco­to­cim nițel îi gă­sim și pe ăia… Tot așa greu de du­mi­rit ți se pare?

Sin­dro­mul Mi­tică Dra­go­mir e foarte răs­pân­dit în so­ci­e­ta­tea ro­mâ­nească și mai ales în po­li­tică. Toți vor­besc fără șir, ame­țind lu­mea cu min­ciuni și pă­reri de doi bani. Și din ca­uza asta sunt în­tru to­tul de acord cu fap­tul că prin­ci­pala noas­tră pro­blemă în pri­vința spa­ți­u­lui Schen­gen nu e că nu ne vrea Ger­ma­nia sau Olanda sau Franța. Pro­blema e că în ca­pul lis­tei ță­ri­lor care se opun ade­ră­rii noas­tre se află România.

 


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.