Și a fost și se­lec­ția na­țio­nală pen­tru Eu­ro­vi­sion și am ales me­lo­dia pe care să o tri­mi­tem să ne re­pre­zinte. Am re­nun­țat la ma­ne­lele man­din­goase și ne-am orien­tat că­tre per­for­manța vo­cală. Pre­cis va fi mult mai bine. Ju­nele care ne va re­pre­zenta are o ima­gine de în­ving­ă­tor – am vă­zut in­tre­pre­ta­rea din se­mi­fi­nală și tre­buie să spun că am fost im­pre­sio­nat: po­zi­ția cră­că­nată, cu ge­nun­chii fle­xați, ca și cum ar fi avut pem­păr­șii plini, vo­cea de so­prană de parcă și-ar fi prins de­ge­tele la ușă, fi­gura chi­nu­ită ca și cum su­ne­tele îi pro­voacă du­reri fi­zice… ce mai tura-vura, artă, neică!

Eu­ro­vi­sion-ul ăsta e o ches­tie la fel de am­bi­guă ca și vo­cea tâ­nă­ru­lui Ce­zar: nu e clar dacă e un con­curs de cân­tece sau de in­ter­pre­tări, nu e clar ce stil este po­tri­vit, nu e clar de ce o țară ar vrea să par­ti­cipe, de vreme ce doar in­ter­pre­tul se poate alege cu oa­rece te­o­re­tice be­ne­fi­cii. Dacă se pre­su­pune că vrem să pro­mo­văm mu­zica ro­mâ­nească, atunci pro­ba­bil că n‑ar tre­bui să ac­cep­tăm com­po­zi­ții sau in­ter­pre­tări ale unor stră­ini, dar to­tuși o fa­cem – până la urmă de ce plătim cos­tu­rile de par­ti­ci­pare dacă nu sunt re­pre­zen­tate va­lo­rile românești?

Din­colo de con­si­de­ra­ți­ile ge­ne­rale, e in­te­re­sant de ob­ser­vat că cla­sa­men­tul fi­nal al se­lec­ției na­țio­nale de anul ăsta a fost îm­păr­țit in două zone dis­tincte: pie­sele care chiar au con­tat în con­curs și cele de umplutură.

Ar­tistNotă ju­riuNotă te­le­votTo­tal
Ce­zar81220
Casa Pre­sei21012
Lu­minta Anghel10818
Elec­tric Fence12719
Tu­dor Turcu4610
Nar­cis Ianau055
Elena Car­stea7411
Cris­tian Prajescu033
Re­nee Santana628
An­drei Leonte112
Fre­eS­tay505
Ovi­diu Anton303

Dacă fa­cem o sor­tare după pre­fe­rin­țele pu­bli­cu­lui se vede clar cum piesa ce­lor de la Casa Pre­sei a fost “trân­tită” de ju­riu, în fa­voa­rea pie­sei Ele­nei Câr­stea. De­si­gur, Elena e din brea­slă, deci tre­buia aju­tată. La fi­nal ea s‑a și plâns că ju­riul a văzut‑o ca pe o “cân­tă­reață de nota 7”, dar a omis să re­marce că pu­bli­cul a văzut‑o ca pe una de nota 4. Ceea ce e mult mai grav pen­tru ea. Dacă atri­buim cele 7 puncte ce­lor de la Casa Pre­sei – cum pro­ba­bil ar fi fost nor­mal, dacă ju­riul nu ar fi avut pro­pri­ile parti-pris-uri – gru­pul de piese care s‑au bă­tut pen­tru prima po­zi­ție se res­trânge la 4. Și e foarte in­te­re­sant că or­di­nea dată de pu­blic pen­tru aceste pa­tru piese e in­versă față de or­di­nea dată de ju­riu. Gus­tul po­po­ru­lui nu prea co­in­cide cu al experților.

Eu sunt foarte auto-cri­tic, pen­tru că fac mu­zică de la vâr­sta de şase ani. Acum am vâr­sta lui Ii­sus, 33 de ani, deci a tre­cut ceva vreme de atunci şi-mi dau seama ce este bine şi ce este rău” zice Ce­zar, după con­curs. Eu unul n‑am în­țe­les ni­mic din această afir­ma­ție. La 33 de ani Ii­sus era răs­tig­nit — s‑o fi visând Ce­zar vreun mân­tu­i­tor na­țio­nal? În pri­vința vi­i­to­ru­lui său eu­ro­vi­zio­nar n‑am însă nici o în­do­ială: o să facă ra­ha­tul praf. Piesa n‑are nici o va­loare ar­tis­tică, n‑are nerv, n‑are ritm, n‑are stofă de șla­găr. Nu o re­ții după ce ai ascultat‑o. E doar o ex­pu­nere de per­for­manțe vo­cale, nu de cel mai bun gust, care va sfârși pe la coada cla­sa­men­tu­lui din Su­e­dia. Nu‑i vorbă, nici una din pie­sele din fi­nală n‑ar fi avut nici o șansă, dar mă­car unele din ele ar fi fost o re­pre­zen­tare ar­tis­tică de­centă – mă gân­desc la Lu­mi­nița An­ghel și Casa Pre­sei. O să tre­bu­iască însă să ne mul­țu­mim cu un so­pran cră­că­nat. Dar vorba ro­mâ­nu­lui: merge și-așa!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Lavinia Daniela Stefaniu

  To­tal de acord,felicitari pen­tru articol.Mi‑e sila de “ju­ri­za­rile” din tara asta.Mascariciul asta va face sa­voa­rea ama­to­ri­lor de glume proaste!

 2. Augustin

  Nah, că m‑ai fă­cut cu­rios și că­u­tai pe Yo­u­Tube su­b’ec­tul dis­cu­ției d‑acilea… deci, pă­re­rea me’ e că Ce­ză­rică are mai multe șanse să joace‑n The Ex­pan­da­bles 3 (în caz că ro­lul lui Sta­l­lone o să pre­su­pună o fază în care-și pierde „los co­jo­nes”) de­cât să fie re­mar­cat în vreun fel la faza fi­nală a Eurovision-ului.

 3. Petrica

  Imi aduc aminte cand a ple­cat la Eu­ro­vi­sion TAXI cu Luna. Cine era Taxi in acel mo­ment? Ce me­lo­die era Luna?. Acum trupa TAXI este una din­tre pre­fe­ra­tele mele si Luna o stiu pe de rost.
  Nu con­teaza vo­tul pe care il vom primi la Eu­ro­vi­sion. Nu cred ca cine cas­tiga la Eu­ro­vi­sion este si un ar­tist de ca­li­tate. Ati va­zut foarte bine cum sunt dis­tri­bu­ite vo­tu­rile. In acest an Ro­ma­nia nu va acorda niciun vot ta­ri­lor care ne-au re­fu­zat in spa­tiul schen­gen. Cam asta este po­li­tica la Eu­ro­vi­sion, nu pu­tem vorbi de un art artistic.

 4. Barbu Gabriela Silvia

  F bine comentat.Castigatorul ‚o voce de cas­trat si o me­lo­die de ra­hat !O sa ne ca­u­tam la coada cozilor.Inca o data s‑a va­zut ca in Ro­ma­nia nu poate fi co­rec­ti­tu­dine din par­tea juriulu,care are cri­te­rii in­do­iel­nice de cotare,iar gus­tul pu­bli­cu­lui este de “ro­ma­nii au talent“si nu de “melodii”.DEZAMAGIRE !


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.