E foarte clar pen­tru mine că Go­o­gle a câști­gat câ­teva bă­tă­lii mari. În ma­te­rie de că­u­tare pe In­ter­net au de­ve­nit deja verb – to go­o­gle so­me­thing – iar în pri­vința ma­i­lu­lui cred că s‑au de­ta­șat în căș­ti­gă­tori. Eu unul sunt fan al in­te­gră­ri­lor și so­co­tesc că e mai con­for­ta­bil să gă­sești to­tul la­o­laltă de­cât să alergi de colo-colo după ce ai ne­voie. De aceea am că­u­tat pe cât s‑a pu­tut să stau in fa­mi­lia pro­du­se­lor Go­o­gle, mi­zând pe fap­tul că in­te­gra­rea lor va com­pensa di­fe­ren­țele față de pro­du­sele li­der de piață ale fi­e­că­rei categorii.

Uite așa am ră­mas fi­del lui Go­o­gle Rea­der cu toate că există pro­duse mai ti­trate, am fo­lo­sit Go­o­gle Mail și Ca­len­dar cu sto­icism, am fost prin­tre pri­mii care au avut cont de Go­o­gle Drive și de Go­o­gle Docs. Nu-mi ima­gi­nez cum m‑aș des­curca în anu­mite si­tu­a­ții fără Go­o­gle Maps. Nu­mai ca într‑o zi a apă­rut Fa­ce­book. Go­o­gle n‑avea ni­mic si­mi­lar, deci o vreme am ig­no­rat ideea, aș­tep­tând re­plica pre­fe­ra­ți­lor mei. Fa­ce­book avansa, Go­o­gle încă nu mișca de­loc. Într-un fi­nal m‑am ho­tă­rât să tră­dez – mi-am fă­cut cont de Fa­ce­book, ca să văd și eu ce e atât de gro­zav. N‑am că­zut pe spate, dar re­cu­nosc că e o idee foarte profitabilă.

Aș fi ipo­crit să spun că de­test Fa­ce­book — mai bine de ju­mă­tate din tra­fi­cul aces­tui blog vine de acolo. După mai bine de șapte ani, a apă­rut Go­o­gle+. Mult mai ele­gant prin sim­pli­tate, mai lo­gic prin or­ga­ni­zare, mai lip­sit de pu­bli­ci­tate agre­sivă. Avea toate ca­li­tă­țile mai pu­țin una: se năș­tea prea târ­ziu. Iar noul NewsFeed al Fa­ce­book este o mică și tar­divă vic­to­rie pen­tru cei de la Go­o­gle. Nu știu cum vi se pare vouă, dar mie noua in­ter­față îmi amin­tește foarte mult de Google+.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.