Iar ne-au luat‑o un­gu­rii îna­inte. Fac ăș­tia ce fac și sunt me­reu îna­in­tea ro­mâ­ni­lor cu un pas, nu doar în eco­no­mie, ci și în po­li­tică. Ba chiar și în pros­tii, mai nou. Par­la­men­tul ma­ghiar a apro­bat o gră­madă de mo­di­fi­cări ale con­sti­tu­ției Un­ga­riei, deși Uniu­nea Eu­ro­peană le‑a re­co­man­dat să se mai gân­dească o dată. N‑a contat.

Cur­tea lor Con­sti­tu­țio­nală a fost re­dusă la ro­lul de li­no­ti­pist. Pre­șe­din­tele e un fel de co­rec­tor. Par­la­men­tul de­vine ato­tpu­ter­nic. Ni­meni nu‑l poate con­tra­zice, ni­meni nu‑l poate con­trola. Oa­me­nii fără adă­post pot fi pri­go­niți de au­to­ri­tăți. Auto­no­mia uni­ver­si­tară de­vine doar o vorbă. Ab­sol­ven­ții de stu­dii uni­ver­si­tare pe lo­curi bu­ge­tare nu au voie să plece din țară pen­tru o pe­ri­oadă dublă de ani față de du­rata stu­di­i­lor. Fa­mi­lia este doar cea he­te­ro­se­xu­ală, ce­le­lalte ti­puri de re­la­ții nu sunt re­cu­nos­cute. Cul­tele tre­buie să fie agre­ate de sta­tul maghiar.

Adu­nate la un loc, toate as­tea par in­cre­di­bile. Ana­li­zate în amă­nunt, unele din­tre ele s‑ar pu­tea do­vedi mai pu­țin ab­surde. Dar, la fel ca ac­țiu­nile USL din vara tre­cută, mo­di­fi­că­rile con­sti­tu­ției ma­ghiare pă­că­tu­iesc prin im­pre­sia de tă­vă­lug dic­ta­to­rial pe care o dau. Eu­ropa e aler­tată. Me­ca­nis­mele de im­pu­nere a re­gu­li­lor sta­tu­lui de drept pe care le-au ce­rut Ger­ma­nia și alte trei state au fost so­li­ci­tate și ca re­ac­ție la această im­pre­sie de de­ra­paj ge­ne­ral al Ungariei.

În Un­ga­ria pu­te­rea apar­ține drep­tei po­li­tice. În Ro­mâ­nia, stânga do­mină și vă rog să nu in­sis­tați că PNL e la pu­tere: ăsta nu e par­tid de dreapta. Deci dreapta ma­ghiară și stânga ro­mâ­nească con­cep sta­tul în ace­lași mod: o al­că­tu­ire po­li­tică aflată sub stă­pâ­ni­rea de­mo­cra­ției pur-can­ti­ta­tive, în care ma­jo­ri­ta­tea are drep­tul de a su­pras­crie orice re­guli an­te­rior ac­cep­tate, chiar și nor­mele unui stat de drept în ac­cep­țiu­nea sa eu­ro­peană. Asta nu do­ve­dește de­cât un sin­gur lu­cru, că nu mai exista ide­o­lo­gii po­li­tice, ci doar do­rința de pu­tere și ten­ta­ția dic­ta­tu­rii prin de­ra­pa­jul con­tro­lat al democrației.

Avem să ve­dem ce se va în­tâm­pla cu Un­ga­ria după acest vot în par­la­men­tul lor. Vom afla până unde e dis­pusă Eu­ropa oc­ci­den­tală să meargă pen­tru a‑și apăra va­lo­rile. Vom ști ce ni se va în­tâm­pla și nouă peste un timp, când vom re­peta gre­șe­ala lor. Pen­tru că – vă asi­gur – pen­tru noi ceea ce se în­tâm­plă în Un­ga­ria e doar o bi­ne­ve­nită re­pe­ti­ție ge­ne­rală. Nu ne vom pu­tea ab­ține să nu du­cem pe ne­bă­nu­ite culmi ale in­a­dec­vă­rii po­li­tice mo­di­fi­că­rile pro­priei noas­tre constituții.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Alin

    Pre­șe­din­tele Un­ga­riei a sem­nat ieri de­cre­tul pen­tru mo­di­fi­care con­sti­tu­ției. După cum arată lu­cru­rile, Un­ga­ria nu prea mai sea­mănă a democrație.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.