Acasă la Șoni

Nu știu cum sim­țiți voi, dar eu unul m‐am sătu­rat de jocul apa­ren­țe­lor și de măr­ge­lele de sti­clă colo­rată care ne sunt flu­tu­rate zil­nic pe sub nas. Totul e mar­ke­ting, totul e ilu­zie și inten­țio­nată decep­ție, pen­tru că asta accep­tăm să pri­mim, la asta reac­țio­năm ca o docilă popu­la­ție sta­tis­tică. Publi­ci­ta­tea ne spune cum să ne îmbră­căm, ce să mân­căm și cum să ne dis­trăm și pro­blema nu e că ni se fac aceste pro­pu­neri mani­pu­la­tive, ci că tin­dem să le accep­tăm fără nici o minimă jude­cată cri­tică. Din­colo de mar­ke­ting ne pân­dește sno­bis­mul, ges­tu­rile mai mici sau mai mari pe care le facem nu din con­vin­gere sau din sin­ceră dorință, ci din con­for­mism social. Nu neg că pre­siu­nea aces­tuia e ade­sea prea mare pen­tru a‐i rezista.

Eu unul am un soi de reac­ție aler­gică la tot ce e anun­țat ca fiind trendy și la modă. Când toată lumea se înghe­suie într‐un anume res­ta­u­rant, citește o anume carte sau merge la un anume film, puteți fi siguri că nu mă veți găsi acolo. Am oroare de înghe­su­iala voioasă a unor indi­vizi plați, care nu fac ale­geri edu­cate, ci așteaptă indi­ca­ția sno­bi­lor pen­tru a decide ce vor vedea, auzi și citi, lăudându‐se apoi că au bifat încă o rea­li­zare. 

În pei­sa­jul ăsta arti­fi­cial mai există și câte o excep­ție. Am fost la Papa la Șoni, pe Sfin­ții Voie­vozi la numă­rul 13, într‐un loc des­pre care n‐ai spune prea multe jude­când după impre­sia exte­ri­oară. Pen­tru că nu eram sin­gur și pen­tru că nu mai fuse­sem nici­o­dată, am avut o ușoară strân­gere de inimă când am intrat pe poarta casei vechi, către o micuță curte. Am intrat apoi în casă și m‐am liniș­tit. Era, așa cum pro­mi­teau pe pagina lor de Face­book, o câr­ci­umă.

Pen­tru că o câr­ci­umă, în înțe­le­sul pe care eu îl cunosc, e un loc unde fițele rămân afară. E un loc unde vii să mănânci bine, să spo­ro­văi cu pri­e­te­nii fără ca larma celor­lalți să devină mai mult decât un fun­dal sonor con­di­men­tat ici‐colo de un râs mai plin de poftă sau un pahar care se sparge. Iar la Șoni mai vii și pen­tru eve­ni­men­tele artis­tice ine­dite pe care câr­ci­uma le găz­du­iește, într‐o gamă diversă, de la blues și jazz la muzica lău­tă­rească a lui Anton Pann și mici repre­zen­ta­ții de tea­tru. Sunt mini‐spectacole cu bilete vân­dute pe loc, iar cine e în câr­ci­umă poate deveni spec­ta­tor dacă hotă­răște să rămână.

Toată câr­ci­uma e gân­dită în așa fel încât sno­bii și fițo­șii să nu intre, sau dacă intră să nu se mai întoarcă. Poate că ame­na­ja­rea în sine e cam rus­tică – mese și bănci din lemn sim­plu, culo­rile cam țipă­toare, sen­za­ția de impro­vi­za­ție – dar obiec­ti­vul e atins: nu vezi picior de piți­poance și coca­lari. Ceea ce e o primă vic­to­rie. Mân­ca­rea în schimb e divină și la un preț abso­lut decent, iar meniul e foarte ori­gi­nal pre­zen­tat, în caiete șco­lare cu scri­sul de mână al unui copil din cla­sele pri­mare.

Eu am fost acolo într‐o seară de blues, cu Clay Win­dham și Andrei Rota­riu și am fost încân­tat de atmosfera câr­ci­u­mii, de natu­ra­le­țea artis­tică a eve­ni­men­tu­lui muzi­cal. Ce poate fi mai plă­cut decât o seară cu două chi­tări și o muzi­cuță la câțiva pași de tine, dându‐ți impre­sia că și tu ești parte din muzică?

 


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Cosmin Loghin

  Da, dar eu l‐am întâl­nit pe Şoni în per­soană!
  Eram stu­dent şi făceam autos­to­pul către mare.
  <> este o apli­ca­ţie nemai­po­me­nită pen­tru "Omul sfinţeşte locul" – este auten­tic, este veri­ta­bil.

  • Cosmin Loghin

   Papa la Şoni este o apli­ca­ţie… 😀

 2. Bogdan Avadanei

  Așa e, am fost de 2–3 ori ori acum 1–2 ani pe acolo și mi‐a plă­cut și mie.
  Mul­țam ca mi‐ai adus aminte, când rede­vin biped (din mono­ped) am să mai trec .


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu