Era toamnă târ­zie în Bra­șov, pă­du­rea de pe Tâmpa se co­lo­rase în gal­ben-roș­cat și lu­mina cald peste în­tre­gul oraș, ca o ul­timă mân­gă­iere tan­dră îna­in­tea ier­nii as­pre ce urma să vină. Era prima mea toamnă stu­den­țească, de­parte de pă­rinți, li­ber și neștiut de­cât de pro­pria-mi nești­ință, pri­mul ano­timp în care aveam voie să cred că tot ce zbo­ară se mă­nâncă, că viața e o cale de iu­bire aș­ter­nută în fața mea, o foaie de hâr­tie albă ce mă aș­tepta să‑i fiu scri­i­tor. Ni­mic nu pu­tea fi mai lim­pede, mai sim­plu și mai sigur.

Tre­buie să fa­ceți efor­tul de a vă transpune în vre­mea aceea de sfâr­șit de an 1983, să vă in­chi­pu­iți că aveți aproape 20 ani și că lu­mea din ju­rul vos­tru e or­do­nată de re­guli ex­trem de stricte și li­mi­ta­tive. Sin­gu­rele li­ber­tăți în­ce­peau la li­mita pro­priei pieli și con­ti­nuau că­tre înă­un­trul tău. În­spre afară erau doar legi și in­ter­dic­ții. Vi­sul era în­gă­duit, atâta vreme cât erai atent cui i‑l destăinuiai.

Bra­șo­vul pri­mea în toamna aceea vi­zita ce­na­clu­lui Fla­căra, pe sta­dio­nul ora­șu­lui. Ves­tea asta tre­cuse ca un fior prin­tre cei ti­neri – ori­cât v‑ar pă­rea acum de im­po­si­bil, atunci era un eve­ni­ment. N‑aveam cum să lip­sesc, era prima oară când mă în­tâl­neam cu mega-spec­ta­co­lul des­pre care doar au­zi­sem. Așa că am fost acolo, un­deva pe la ju­mă­ta­tea tri­bu­nei din fața sce­nei, ab­sor­bind cu fi­e­care por at­mosfera elec­tri­zantă a mulțimii.

În Bi­blie şi Odi­seea,
Me­reu băr­ba­tul şi fe­meia
Într-o-ncleş­tare fără de sfârşit,
Cu si­nu­ci­deri şi spe­ranţe,
Cu mi­nis­tere de fi­nanţe,
Im­po­zit care tre­buie plătit.

Lângă mine era o fată cu pă­rul până la umeri, care pă­rea că se pier­duse un­deva prin ver­su­rile cân­te­cu­lui, le­gă­nându-se de pe un pi­cior pe al­tul, cu pri­vi­rea într‑o zare doar de ea ști­ută. Cân­te­cul o ajun­sese în su­flet, se în­tâl­nise cu el pe li­nia ori­zon­tu­lui ei și pro­ba­bil că a avut o clipă de re­ve­la­ție, ca și cum ar fi în­țe­les un mis­ter de ne­pă­truns și ar fi vrut să ce­le­breze mo­men­tul acela spe­cial al vie­ții ei. S‑a în­tors brusc că­tre mine și m‑a să­ru­tat apă­sat, presându-și gura de bu­zele mele ne­pre­gă­tite pen­tru această în­tâl­nire. Avea gura arsă și buze us­cate, cu o aromă pu­ter­nică de cog­nac ieftin, ceea ce acum îmi ex­plică im­pul­sul ei oa­re­cum ușu­ra­tic. În seara aceea, aflat la rându-mi sub lu­mina in­can­des­centă a câ­torva pa­hare de vin, am cre­zut doar că sunt ire­zis­ti­bil. S‑a pier­dut apoi prin mul­țime, la fel de ano­nimă ca și până atunci, fără să-mi dea vreo ex­pli­ca­ție a ges­tu­lui ei, ca și cum nu avea a da so­co­teală nimănui.

Și m‑am gân­dit atunci că lu­mea în­cepe și se ter­mină în cu­plu – ea și el sunt la fel, fi­e­care cu­plu este sfânt – că ni­mic nu poate fi la fel de im­por­tant, dar nu poți per­cepe acest ade­văr de­cât prin ex­pe­riența di­rectă, prin po­ves­tea tră­ită, al că­rei în­ce­put n‑ai cum să‑l an­ti­ci­pezi și nici cum să‑l pla­ni­fici. Și că avem toți drep­tul să cre­dem că e ceva spe­cial în noi în­șine, ceva ce ne face unici și ire­pe­ta­bili, ori­cât de ba­nali ne pă­rem nouă în­șine când ne pri­vim în oglindă – dar ca noi, ca noi doi, nu e to­tuși ni­meni pe pământ. Într-un fel aveam drep­tate, doar că po­ves­tea mea nu avea să în­ceapă acolo, în lo­cul acela, ci peste ceva vreme — când îm­pli­neam cei 20 de ani, într‑o seară de 23 ia­nu­a­rie — într-un fel in­com­pa­ra­bil mai fru­mos și mai ne­aș­tep­tat. Dar des­pre asta am să po­ves­tesc, poate, altcândva.

Au tre­cut mulți ani de la seara ce­na­clu­lui Fla­căra, iar eu am aflat apoi că nu mai există cu­plul pri­mor­dial, sa­cru și pur, for­mat dintr-un el care pleca în săl­bă­ti­cie să vâ­neze, să se­mene și să cu­leagă și dintr‑o ea care păs­tra fi­er­binte va­tra fo­cu­lui și dra­gos­tea care‑l adu­cea pe pri­beag îna­poi. În nu­mele unui drept la eman­ci­pare de ne­în­țe­les pen­tru mine, ea a ple­cat în lume fără să-și dea seama că ega­li­ta­tea cu băr­ba­tul n‑o îna­lță, ci o coboară.

Azi sunt încă îm­pre­ună și, când te în­tâl­nești cu ei, îți vor spune că fa­mi­lia e cea mai im­por­tantă pen­tru amân­doi și că pen­tru asta mun­cesc, dar îi vei găsi mai tot tim­pul de­parte de casă și de­parte unul de al­tul. Nu au prea mult timp să-ți vor­bească des­pre asta, pen­tru că sunt ocu­pați să-și con­stru­iască ca­riera pro­fe­sio­nală, de care au ne­voie ca să plă­tească cre­dite. Pen­tru casa prea mare pe care o au, dar în care nu se mai re­gă­sesc pe ei în­șiși și pen­tru ma­și­nile prea scumpe pe care le con­duc, dar care îi duc în fi­e­care zi de­parte unul de ce­lă­lalt. De care însă nu prea mai au chef, pen­tru că sunt prea obo­siți de ca­riera pro­fe­sio­nală, de care au însă ne­voie ca să plă­tească cre­dite.  Pen­tru casa prea mare, pen­tru ma­și­nile prea scumpe. Pe care le-ar da ori­cui ar pu­tea să‑i scape de cor­voada ca­ri­e­rei pro­fe­sio­nale, de care au încă ne­voie ca să plă­tească cre­dite. Pen­tru casă, pen­tru ma­șină. Pe care le-ar…, dar încă au.… Pentru…

Ju­căm în piesa ce con­sa­cră
Ba­na­li­ta­tea cea mai sa­cră, 
Ba­na­li­ta­tea că mai sun­tem vii, 
Şi mai stri­găm din şapte arte, 
Stri­găm de din­colo de moarte
Tră­i­ască bu­cu­ria de‑a iubi!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.