Re­a­li­ta­tea TV în­re­gis­trează cele mai scă­zute au­diențe din toată is­to­ria sa. Unii spun că de vină este Cos­min Gușă și mo­dul său de a con­duce pos­tul de te­le­vi­ziune. Cei din Re­a­li­ta­tea ri­pos­tează spu­nând că firma care cal­cu­lează au­dien­țele — Kan­tar Me­dia — este păr­ti­ni­toare și că in­flu­en­țează re­zul­ta­tele pen­tru a fa­vo­riza anu­mite te­le­vi­ziuni. Miza este mare: va­loa­rea mi­nu­tu­lui de pu­bli­ci­tate de­pinde di­rect de au­diența re­a­li­zată. N‑ai au­diență, scad în­ca­să­rile din publicitate.

Au­dienţele pos­tu­lui nos­tru de ştiri s‑au pră­bu­şit mai ales pe seg­men­tul în fun­cţie de care se fac în­ca­să­rile din pu­bli­ci­tate. În acest fel, Re­a­li­ta­tea TV este, încă o dată, pre­ju­di­ci­ată fi­nan­ciar grav de da­tele ofi­ci­ale fur­ni­zate de Kan­tar Me­dia. Re­a­li­ta­tea TV con­si­deră că ci­frele au­dienţe­lor fur­ni­zate as­tăzi de Kan­tar Me­dia re­pre­zintă un nou atac me­nit să in­ti­mi­deze de­mer­sul nos­tru în jus­ti­ţie de a de­mon­stra că mă­su­ră­to­rile nu sunt re­a­li­zate co­rect, ci în fun­cţie de in­te­re­sele eco­no­mice ale unor te­le­vi­ziuni din România.

Con­du­ce­rea Re­a­li­ta­tea TV

Dar mai e un as­pect, unul po­li­tic. Re­a­li­ta­tea TV a fost par­te­nera An­te­ne­lor în cam­pa­nia anti-Bă­sescu. După scin­da­rea pos­tu­lui și cre­a­rea te­le­vi­ziu­nii Ro­mâ­nia TV, Re­a­li­ta­tea a con­ti­nuat să fie par­te­nera me­dia a USL-ului, fără să ia în con­si­de­rare că nu mai are loc în această zonă. Ro­mâ­nia TV ser­vește PSD-ul, An­te­nele ser­vesc PC-ul și PNL-ul. Ce ne­voie mai au de Re­a­li­ta­tea? PDL-ul are deja te­le­vi­ziu­nile lui. Deci, încotro?

Re­dac­to­rii de la Re­a­li­ta­tea spun că ei în­cearcă să fie obiec­tivi. E o eroare de ju­de­cată. Obiec­ti­vi­ta­tea nu se câștigă prin os­ci­la­ții con­stante în­tre a sus­ține pu­te­rea al­ter­na­tiv pu­te­rea și opo­zi­ția, ast­fel ca me­dia arit­me­tică să dea pe zero. Obiec­ti­vi­ta­tea este atunci când ai me­reu ace­leași prin­ci­pii. Și încă ceva: ro­mâ­nii care sunt in­te­re­sați de obiec­ti­vi­tate, nu se uită la televizor.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.