Aseară na­țio­nala de fo­tbal a mân­cat o nouă mamă de bă­taie. Nu sunt sur­prins de­loc. M‑am gân­dit to­tuși să ci­tesc de­cla­ra­ți­ile an­tre­no­ru­lui, ca să în­țe­leg cum vede el această în­frân­gere și ce are de gând să facă în vi­i­tor. Și așa am aflat cu oa­re­care su­prin­dere că se mul­țu­mește cu un punct din cele două me­ciuri — cel cu Un­ga­ria și cel cu Olanda — că își asumă res­pon­sa­bi­li­ta­tea pen­tru în­frân­ge­rea de la Am­ster­dam și că își vede de treabă mai de­parte. Că pre­gă­tește o echipă pen­tru pre­li­mi­na­ri­ile ur­mă­toare. Când or fi alea…

M‑am gân­dit după ce am ci­tit toate as­tea că Vic­tor Pițu­rcă avea la în­demână o so­lu­ție mult mai sim­plă: chema la na­țio­nală echipa Ste­lei — care e într‑o formă foarte bună — o com­pleta cu niște ju­că­tori buni și se fo­lo­sea se avan­ta­jul psi­ho­lo­gic al eli­mi­nă­rii lui Ajax. Poate că n‑ar fi fost o idee foarte ori­gi­nală, dar ar fi ob­ți­nut pro­ba­bil un re­zul­tat mai bun.

Și pe urmă m‑a dus gân­dul la ce­lă­lalt Vic­tor, pri­mul mi­nis­tru. La ușu­rința cu care minte și cu care de­bi­tează pră­păs­tii, fără să i se clin­tească nici mă­car un mu­șchi al fe­ței, ca și cum ar face cele mai se­ri­oase și do­cu­men­tate afir­ma­ții. Știe prea bine că si­gu­ranța dis­cur­su­lui e esen­ți­ală pen­tru ca ro­mâ­nii să te cre­adă, poate nu toți, dar în­de­a­juns de mulți ca să te men­ții în to­pul în­cre­de­rii po­pu­lare. Și, până la urmă, ce e po­li­tica asta ro­mâ­nească, alt­ceva de­cât să fii iu­bit de mase chiar dacă nu ai fă­cut ni­mic pen­tru ele și nici nu prea știi ce să faci?

Mi-am dat seama că și în fo­tbal și în po­li­tică pro­blema e ace­eași: pe cel de­sem­nat să con­ducă nu‑l in­te­re­sează re­zul­ta­tul fi­nal, ci la­u­rii vic­to­riei per­so­nale. Pițu­rcă nu ar fi ape­lat nici­o­dată la echipa Ste­lei pen­tru că vrea ca vic­to­ria să fie me­ri­tul lui in­te­gral. No­ro­cul chior e mai bun de­cât ra­țiu­nea. În­frân­ge­rea e mai bună de­cât vic­to­ria ne­glo­ri­oasă pen­tru sine.

La fel se în­tâm­plă și cu Vic­tor Ponta — tot ceea ce face tre­buie să‑i sub­li­ni­eze me­ri­tele pro­prii, să‑l facă să stră­lu­cească, să‑l facă ad­mi­rat și atât. După pa­tru luni de la ale­geri și mult mai multe de când e prim-mi­nis­tru sin­gura sa re­a­li­zare sunt de­cla­ra­ți­ile de presă. El crede, el con­si­deră, el a au­zit, el se gân­dește, el a dis­cu­tat, el ana­li­zează. Orice, dar nu gu­ver­nează. N‑are o idee des­pre ce tre­buie fă­cut, care pâr­ghii tre­buie miș­cate și ce alt­ceva în­seamnă a fi prim-mi­nis­tru în afară de a apă­rea la te­le­vi­zor și a‑i beș­teli con­ti­nuu pe alții. 

După opt luni de gu­ver­nare USL ni­mic sem­ni­fi­ca­tiv nu s‑a în­tâm­plat. Pro­gra­mul de gu­ver­nare e doar o pro­mi­siune goală. O să spu­neți că e prea de­vreme — poate, dar mă­car niște semne ar tre­bui să existe. Do­vada in­ten­ției. Dar nu, nu e ni­mic. Lu­mea e încă li­niș­tită. Până când? Păi până când nu s‑o mai pu­tea da vina pe Bă­sescu. Că sin­cer să spun, mă gân­desc că Bă­sescu ar fi mai bine să de­mi­sio­neze sau să fie sus­pen­dat și să ve­dem atunci pe cine mai dă vina Ponta. Că are 70% din Par­la­ment e prim-mi­nis­tru și pros­ti­mea ro­mâ­nească o să‑l pună pe to­lo­ma­cul de An­to­ne­scu pre­șe­dinte. Ok.  Și pe urmă ce?

N‑avem echipă na­țio­nală de fo­tbal, n‑avem nici gu­ver­nare. N‑avem li­deri prag­ma­tici care să în­țe­leagă că re­zul­ta­tul e mai im­por­tant acum de­cât or­go­li­ile per­so­nale. În afară de pre­nu­mele lor, nici Pițu­rcă, nici Ponta nu au ni­mic în co­mun cu victoria.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.