Ne e greu să ac­cep­tăm asta, dar noi ro­mâ­nii am fost mai me­reu în con­tra­timp cu is­to­ria. Poate n‑a fost doar vina noas­tră, poate că era ne­voie de nota noas­tră di­scor­dantă și așa s‑a fă­cut că am ur­mat un drum pre­des­ti­nat, că­ruia nu i‑am fost nici că­lă­uză, nici che­zaș. Dar când mă uit ina­poi că­tre vre­mu­rile ro­mâ­ni­lor, nu văd de­cât un lung șir de ne­fe­ri­cite co­in­ci­dențe. În is­to­ria unui po­por fi­e­care an con­tează, pen­tru că poate aduce con­junc­tura fa­vo­ra­bilă, mo­men­tul în care un pas îna­inte în pro­gre­sul său este po­si­bil. Pa­ra­do­xal, în is­to­ria unei ge­ne­ra­ții un an pare o ni­mica toată. La nive­lul des­ti­nu­lui in­di­vi­dual arun­căm în spate anii cu non­șa­lanță, ne­pă­să­tori la în­sem­nă­ta­tea lor tem­po­rală. Pen­tru noi ca po­por însă, fi­e­care an iro­sit cân­tă­rește în­ze­cit. Asta n‑am în­țe­les nici­o­dată ca națiune.

Se spune că ro­ma­nii au nă­vă­lit peste daci. Da­cii eram noi, îna­inte de a de­veni ro­mâni, cel pu­țin așa ne place să cre­dem. Am răz­bit cu sânge si su­doare — spune is­to­ria — ținând piept unui im­pe­riu ato­tpu­ter­nic. Apoi am pri­mit în­frân­ge­rea ca pe o umi­lință per­so­nală, iar re­gii noș­tri s‑au dat pie­rii mai bine de­cât să în­dure ru­și­nea ro­biei. Ro­ma­nii ne-au dat ce­tăți și ci­vi­li­za­ție. Au ple­cat apoi, iar noi am apu­cat ca­lea co­dri­lor se pare, pen­tru că is­to­ria noas­tra e să­racă în amin­tiri ale ace­lor vre­muri. După 1300 am în­ce­put să re­de­ve­nim un neam, să ne în­che­găm în ju­rul unor domni — poate lo­cal­nici, poate ve­niți din­spre ră­să­rit — în tim­puri când Ve­ne­ția în­te­meia deja prima re­pu­blică și con­struia Pa­la­tul Dogilor.

Am avut câ­țiva vi­zio­nari, câ­țiva eroi — pe Mir­cea, Ște­fan, Mi­hai — care ne-au dat o brumă de dem­ni­tate na­țio­nală prin fap­tele lor de arme, prin pum­nul ri­di­cat îm­po­triva du­ș­ma­ni­lor, care a pro­bat în vre­muri ale lup­tei tă­ria ca­rac­te­ru­lui lor. Că ei vor fi fost ro­mâni puri sau nu, prea pu­țin mai con­tează. Dar din­colo de ei, în cur­ge­rea is­to­riei, s‑a aș­ter­nut li­niș­tea com­pro­mi­su­lui, con­ve­niența lașă a ac­cep­tă­rii is­to­riei fă­cute de al­ții. N‑am avut tă­ria de a ne ală­tura ca­to­li­cis­mu­lui, când eram cur­tați să o fa­cem, n‑am avut abi­li­ta­tea de a ne lipi de o mare pu­tere ci­vi­li­za­toare cum au fă­cut al­ții. Am ră­mas sin­guri și ne­ho­tă­râți, nici dor­nici a ne su­pune pu­te­rii, nici pu­ter­nici să ne îm­pli­nim do­rin­țele. Co­tloa­nele Fa­na­ru­lui ne-au de­să­vâr­șit apoi des­ti­nul, în chip strâmb, pre­cum soarta s‑a ni­me­rit. Din vre­mu­rile ace­lea ne-au ră­mas fa­mi­lii bo­ie­rești îm­bo­gă­țite prin bi­rul pus asu­pra opin­ca­ri­lor, zi­dind din ba­nii aceia pri­mele orașe ale mo­der­ni­tă­ții românești.

A fost ia­răși vre­mea pum­nu­lui în cele două răz­bo­aie mondi­ale, dar de fi­e­care dată am fost în lo­cul și tim­pul ne­po­tri­vit si doar o în­tâm­plare mi­ra­cu­loasă ne‑a agre­gat în Ro­mâ­nia Mare. Am ie­șit în­vinși după al doi­lea răz­boi mondial si ne-am tre­zit în bra­țele ur­su­lui rus, arun­cați de is­to­rie într‑o con­junc­tură pe care n‑o an­ti­ci­pa­sem nici­cum. Atunci a fost din nou vre­mea pum­nu­lui, dar nu l‑am mai strâns, am aple­cat ca­pul și ne-am ac­cep­tat soarta, îm­pă­cați cu ne­drep­ta­tea is­to­riei. Poate veți spune că re­zis­tența n‑ar fi avut nici un rost — mi­li­tar sau po­li­tic ad­mit că pum­nul n‑ar fi avut sorți de iz­bândă, dar mo­ral ne-ar fi in­târit ex­tra­or­di­nar, ne-ar fi co­a­gu­lat într‑o na­țiune pu­ter­nică și demnă, care nu pri­mește pal­mele is­to­riei stând în ge­nunchi, ci lup­tând dis­pe­rat, chiar dacă fără nă­dej­dea vic­to­riei. Ne-am lă­sat eli­tele — pu­ține, câte erau — de­ci­mate la ca­nal și în în­chi­sori, fără să le apă­răm prin mă­car sim­plul pro­test, fă­cându-ne ast­fel păr­tași ce­lor ce au mu­ti­lat bruma de ci­vi­li­za­ție ro­mâ­nească, adu­nată cu greu în câ­teva zeci de ani de exis­tență națională.

Ne apasă is­to­ria și vina de a nu fi fost la înăl­ți­mea ei, atunci când ni s‑a ce­rut. Câ­țiva eroi și vi­zio­nari nu ne mân­tu­iesc ca neam. Am ră­mas res­tanți is­to­riei și nouă în­șine, am pă­că­tuit prin prea multe  lași­tăți și com­pro­mi­suri, în tim­puri care ce­reau de la noi să ri­di­căm sa­bia. Poate de aceea azi, în com­pen­sa­ție, sim­țim ne­voia tar­divă de a fi răz­bo­i­nici când vine vorba de se­cu­ime, de ba­sa­ra­beni, ba chiar și de pro­pri­ile noas­tre pre­fe­rin­țele po­li­tice. So­lu­ția pare să fie doar pum­nul și nu ezi­tăm să‑l ri­di­căm ame­nin­ță­tor în­dată ce ne pare că al­ții ne știr­besc prea sen­si­bila și fra­gila noas­tră dem­ni­tate națională.

Lo­cul și tim­pul în care ne aflăm ne cer însă alte va­lențe. Sun­tem în vre­mea ra­țiu­nii. Sun­tem în Eu­ropa, pen­tru prima oară în is­to­ria noas­tră ală­turi de cei pu­ter­nici, pen­tru prima oară con­tând. Ce ar mai re­zolva pum­nul? I‑aș în­treba pe cei care strigă că tre­buie să fim ne­în­gă­du­i­tori cu se­cuii dacă cred că tre­buie să ne im­pu­nem în fața lor prin forță — sunt în­cre­din­țat că ar spune că da. Și apoi? Ce ar urma? Ne­su­pu­ne­rea lor, vi­o­lențe de stradă, sanc­țiu­nile eu­ro­pene, pum­nul ri­di­cat spre Bru­xe­l­les, ie­și­rea din UE, izo­la­rea po­li­tică, re­în­toar­ce­rea că­tre Rusia?

Vom pu­tea oare în­țe­lege că vre­mea pum­nu­lui a trecut? 


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Şerban Ciovână Falcão

  OFF OF, OF! Cat de tare ma doare — “N‑am avut tă­ria de a ne ală­tura cato­li­cis­mu­lui, când eram cur­tați să o fa­cem, n‑am avut abi­li­ta­tea de a ne lipi de o mare pu­tere civi­li­za­toare cum au fă­cut al­ții. Am ră­mas sin­guri și neho­tă­râți, nici dor­nici a ne su­pune puterii..”
  Ui­tati cum erau per­se­cu­ta­tii ai nos­tri si cum ni s‑au ars bi­se­rici, cum s‑au pra­jit unii pe tron, tor­tu­rati, carne smulsa cu cles­tele, etc. Sate arse, cu tot cu oameni..
  Abia acum, dupa ce am scris ca un ne­bun, cat am scris, re­a­li­zez ca nu tre­buia sa o fac. Fi­e­care cu pa­re­rile lui, dar pa­cat. Nici eu nu am drep­tate, dar nici dum­ne­a­voas­tra. Nu re­gret ca am scris, dar nu tre­buia. Ce sa mai fim dor­nici de ce, de­o­a­rece nu ne-am la­sat ca­to­li­ci­zati cu forta, ca sa fim si noi in ran­dul co­lo­ni­i­lor ma­ri­i­lor im­pe­rii de la acea vreme, ce ras­pan­deau fru­mu­se­tile ca­to­li­cis­mu­lui, dis­tru­gand cul­turi ce nu au ni­mic de‑a face cu ca­to­li­cis­mul. V‑ar fii pla­cut sa fim ca in Ame­rica de Sud, co­lo­ni­zati si ca­to­li­ci­zati si sa avem pana acum o preg­nanta cul­tura ce nu ne ca­rac­te­ri­zeaza. Un popa, un pre­se­dinte, un rege, toti sa vrem, sa as­tep­tam pe ci­neva mai bun si mai lu­mi­nat, doar ca sa ne tra­seze existenta. 

  • Sorin Sfirlogea

   Exa­ge­rezi. Ale­ge­rea or­to­doxă a fost la fel de ar­bi­trară cum ar fi fost și cea ca­to­lică — niște domni­tori au gân­dit că spri­ji­nul Con­stan­ti­no­po­lu­lui e de mai mare fo­los de­cât cel de la Roma si că e mai util să aibă pro­pria mi­tro­po­lie prin care să con­tro­leze mu­ji­cii, de­cât să se în­chine ei unui papă. Pe ter­men scurt o fi fost bine. Pe ter­men lung, nu prea. Iar ca­to­li­ci­zarea noas­tră nu s‑ar fi fă­cut ca în Ame­rica de Sud, să fim se­ri­oși. Au fost chiar domni mol­do­veni care au co­che­tat cu ideea pro­tes­tan­tis­mu­lui sau a ca­to­li­cis­mu­lui, prin se­co­lul XVI dacă nu greșesc.

   Iar per­se­cu­ta­ții noș­tri — sin­cer — au fost ex­cep­ția, nu re­gula. Nu dăm pe di­na­fară de exem­ple din as­tea de sa­cri­fi­cii. Is­to­ria co­mu­nistă a fă­cut mare tam-tam apropo de ei, pen­tru că vroia să le­gi­ti­meze așa-zisa in­de­pen­dență po­li­tică, mai ales în vre­mea lui Ceau­șescu. S‑au scris cărți des­pre asta și, uite, că au pro­dus efecte, chiar și după mulți ani de la pu­bli­ca­rea lor.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.