Pen­tru că nu mă uit la te­le­vi­zor în ge­ne­ral și cu atât mai pu­țin la An­te­nele lui Fe­lix, nu prea știu cum se mai des­fă­șoară talk-show-urile de ul­tima oră. Eram con­vins că e ace­eași po­veste plic­ti­si­toare a unor in­ter­mi­na­bile dis­cu­ții des­pre tot și ni­mic, cu in­vi­tați ato­tști­u­tori și mo­de­ra­tori se­mi­docți. Așa că atunci când am dat peste transcrip­tul unei emi­siuni de pe An­tena 3, cu Vic­tor Ponta unic in­vi­tat, am avut o mare surpriză.

Dacă ur­mă­riți în­treaga des­fă­șu­rare a dis­cu­ției veți fi poate – ca și mine – iz­biți de im­pre­sia de in­te­ro­ga­to­riu pe care o lasă cei doi “jur­na­liști”. Și nu e vorba de in­te­ro­ga­to­riul unui in­di­vid prins la în­ghe­su­ială, care even­tual ar pu­tea fi re­bel și os­til, re­zis­tând în­tre­bă­ri­lor și re­fu­zând să răs­pundă, ci de in­te­ro­ga­to­riul ce­lui aflat în sub­or­dine, obli­gat să dea seamă des­pre pro­pri­ile fapte. Vic­tor Ponta este ase­diat cu obrăz­ni­cie, pu­nându-i-se la în­do­ială spu­sele (“De ce nu le-ați spus oa­me­ni­lor în cam­pa­nie că nu pu­teți să fa­ceți lu­cruri fără Bă­sescu?”), in­ten­ți­ile (“Oare de ce nu ați spus ro­mâ­ni­lor că mer­geți să vor­biți cu Bă­sescu?”) și fap­tele (“Aceste sute de me­saje zil­nice vă re­pro­șează un lu­cru: ați ri­di­cat pi­cio­rul de pe pe­dala de ac­ce­le­ra­ție în ce‑l pri­vește pe Băsescu.”).

Toată dis­cu­ția se în­vârte în ju­rul unui sin­gur nume: Bă­sescu. Pre­șe­din­tele este po­me­nit de 47 de ori în în­treaga dis­cu­ție. Și nu poți să nu te în­trebi cum ar fi de­curs un in­ter­viu si­mi­lar la o te­le­vi­ziune pro-Bă­sescu, de pildă la B1. Ar mai fi fost Ponta atât de dis­pus să dea ex­pli­ca­ții? Un lu­cru e cert pen­tru mine: An­te­nele lui Fe­lix nu au de­cât un sin­gur obiec­tiv – jos Bă­sescu. Iar asta, așa cum am mai spus, nu de­mon­strează de­cât un sin­gur lu­cru. Lui Vo­i­cu­lescu îi e frică.

UPDATE: An­to­ne­scu a ve­nit și el la ra­port. Ca să ex­plice că nu mai e de acord cu Ponta. Ten­siu­nile din USL se as­cut tot mai mult. Dar, as­tea nu‑s no­u­tăți. Me­rită însă re­mar­cate afir­ma­țile pre­șe­din­te­lui Senatului:

“Cred că a fost, cu toată con­si­de­ra­ţia, cu tot res­pec­tul şi toată preţu­i­rea pen­tru dem­ni­ta­tea cu care doamna Piv­ni­ceru nu a vrut să in­tre în ne­go­ci­eri şi com­bi­na­ţii po­li­tice cu Tra­ian Bă­sescu sau cu alt­ci­neva, cred că a fost sin­gura greşe­ală, şi anume că doamna Pi­vin­ceru, un om se­rios, un ma­gis­trat, un om al le­gii, al spi­ri­tu­lui, al li­te­rei, a luat în se­rios ceea ce s‑a dis­cu­tat la Co­mi­sia Eu­ro­peană. Acolo i s‑a des­cris, i s‑a pre­scris şi i s‑a im­pus un me­ca­nism în­de­lun­gat, com­pli­cat şi care adă­uga la le­gea ro­mâ­nească sau chiar o în­călca… să spu­nem că nu o în­călca, dar în fine adă­uga zdravăn.”

Adică ce se dis­cută la Co­mi­sia Eu­ro­peană nu tre­buie luat în se­rios. Pe măs­că­ri­ciul ăsta in­con­ști­ent vor ro­mâ­nii să‑l pună președinte?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Alice

    Eu am câ­teva res­pon­sa­bi­li­tăți la ser­vici, dintr‑o po­zi­ție exe­cu­tivă, și alte câ­teva res­pon­sa­bi­li­tăți acasă și pe lângă casă.
    Și tot nu am timp să mă uit la te­le­vi­zor în fi­e­care seară. Bine, nici nu vreau, dar asta e altă poveste.
    Cum poate un om cu res­pon­sa­bi­li­tă­țile unui prim-mi­nis­tru, in­fi­nit mai multe de­cât ale unui om nor­mal, să fie în fi­e­care seară la te­le­vi­zor. E mi­ra­rea mea continuă.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.