În ciuda tu­tu­ror asi­gu­ră­ri­lor date de Ponta și An­to­ne­scu, tan­de­mul USL scâr­țâie tot mai vi­zi­bil. Însă ma­ri­a­jul so­ci­a­list-li­be­ral nu ce­dează pe la cu­să­tu­rile cu ață albă ale ce­lor două ide­o­lo­gii, alt­min­teri greu de îm­pă­cat în­tre ele, pen­tru că nici unul din­tre miri nu e vreo fire stu­di­oasă, aple­cată spre în­țe­le­ge­rea și prac­ti­ca­rea prin­ci­pi­i­lor te­o­re­tice ale cu­ren­tu­lui po­li­tic pe care îl re­pre­zintă. Nici Ponta nu moare de grija so­ci­a­lis­mu­lui, nici An­to­ne­scu nu dă doi bani pe li­be­ra­lism. Amân­doi au ho­tă­rât să meargă îm­pre­ună ca să‑l dea jos pe Bă­sescu și să apoi să îm­partă puterea. 

Prima parte a pla­nu­lui n‑a prea func­țio­nat. Re­duta ma­ri­na­ru­lui de la Co­tro­ceni a re­zis­tat asal­tu­lui, chiar dacă acum e zdra­văn șu­bre­zită. Bă­sescu n‑a ce­dat și nu ce­dează până nu luptă pen­tru fi­e­care cen­ti­me­tru de front și — ca să fiu sin­cer — asta de­vine o ca­li­tate tot mai apre­ciată pe mă­sură ce trece tim­pul. În plus are niște ali­ați in­ter­națio­nali ne­aș­tep­tat de fi­deli, ale că­ror in­te­rese im­plică men­ți­ne­rea sa la pre­șe­den­ție. Ponta s‑a ales cu gu­ver­na­rea, așa cum își și do­rise. PSD și PNL au îm­păr­țit por­to­fo­li­ile mi­nis­te­ri­ale și s‑au in­sta­lat la pu­tere, aș­tep­tând să se dez­lege ba­ie­rele pun­gi­lor bu­ge­tare, care deo­cam­dată sunt mult mai goale de­cât vi­sa­seră ei. Doar An­to­ne­scu a ră­mas pe di­na­fara aran­ja­men­tu­lui, sin­gu­rul care n‑a ob­ți­nut ceea ce și‑a do­rit: fo­to­liul de la Cotroceni. 

Și mai e ci­neva care nu a ob­ți­nut tot ce și‑a do­rit: dom­nul Vo­i­cu­lescu. El are ne­voie de con­tro­lul jus­ti­ției ca să scape basma cu­rată din do­sa­rele pe­nale. Iar ul­ti­mele eve­ni­mente din ju­rul nu­mi­rii șe­fi­lor de la par­che­tul ge­ne­ral și de la DNA au fă­cut des­tul de clar fap­tul că nici nu va avea acest con­trol. Ceea ce l‑a în­fu­riat pro­ba­bil. An­to­ne­scu s‑a  in­fu­riat și el, pen­tru că fără trâm­bi­țele me­di­a­tice ale lui Fe­lix nu are mari șanse să mai ajungă pre­șe­dinte, ca să nu mai vor­bim de ca­zul în care An­te­nele s‑ar în­toarce com­plet îm­po­triva lui — ar fi un dez­as­tru de imagine.

Și aici se în­tre­vede pu­țin din jo­cul di­a­bo­lic al lui Bă­sescu: a pro­fi­tat de fap­tul că Ponta este for­țat de func­ție să se așeze la ace­eași masă cu el, în timp ce An­to­ne­scu a re­fu­zat con­ti­nuu di­a­lo­gul. Ma­ri­na­rul i‑a ară­tat lui Ponta că există va­ri­ante ono­ra­bile pen­tru amân­doi, în­țe­le­geri re­ci­proc avan­ta­joase care îl vor îm­pri­e­teni pe pe­se­dist cu eu­ro­pe­nii și‑l vor pro­pulsa po­li­tic mult mai pu­ter­nic de­cât ali­anța cu PNL. Iar Ponta este un oport­u­nist, când vede o șansă nu se în­curcă de pro­mi­siu­nile an­te­rior fă­cute. Așa că dom­nu­lui Crin nu‑i rămâne de­cât să me­di­teze cu amă­ră­ciune la zi­cala en­gle­zească keep your friends close and your enemy clo­ser. Aro­ganța nu ține loc de diplomație.

Sin­gura în­tre­bare este pe unde se va rupe USL, pen­tru că eu cred că sunt două po­si­bi­li­tăți. Fie ali­anța se va rupe pe la cu­să­tura din­tre cele două par­tide, adică PNL-ul va fi so­li­dar cu frus­tră­rile lui An­to­ne­scu și se va re­trage din com­bi­na­ție, tre­când în opo­zi­ție, fie ba­ro­nii pe­ne­liști — abia așe­zați la masa cu bu­cate a gu­ver­nă­rii — vor gândi că mai bine se des­part de An­to­ne­scu de­cât să lase din mână pu­te­rea. Ves­tea proastă e că ori­care din­tre va­ri­ante va pro­duce de­grin­go­ladă în gu­ver­nare, care nici până acum n‑a dat semne de cine știe ce per­for­manțe. Pe de alta parte, ori­care din­tre va­ri­ante este însă per­dantă pen­tru Vo­i­cu­lescu, ale că­rui șanse de a ajunge la puș­că­rie cresc ver­ti­gi­nos. Și asta — dra­gii mei — e ves­tea bună.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.