Prima ma­ni­fes­ta­ție îm­po­triva gu­ver­nu­lui USL a mers bine. A ve­nit lu­mea, s‑a îm­bu­l­zit în mod or­ga­ni­zat în Piața Vic­to­riei și au stri­gat tex­tele pre­gă­tite de-acasă. Treabă gos­po­dă­rească, pusă la cale de sin­di­cate. Cu oca­zia asta am aflat că nu doar Bă­sescu e ja­vră or­di­nară care tre­buie să iasă afară, ci și Vic­tor Ponta. Nu de­geaba ne tot ex­plică dom’ An­to­ne­scu că sunt tot mai multe ase­mă­nări în­tre aceste două per­so­naje. Și, așa cum stă bine ori­că­ror pro­tes­ta­tari de­mo­crați, după ce au răc­nit în van la gea­mu­rile gu­ver­nu­lui, mun­ci­to­rii de la Olt­chim și de la Ar­pe­chim s‑au dus fru­mu­șel acasă, au desfă­cut o bere la pet și s‑au ră­co­rit după o zi obo­si­toare. Și poate că vreo câ­țiva din­tre ei și-or fi dat seama că în­tre­ba­rea cea mai im­por­tantă nu e când se sfâr­șește gu­ver­na­rea Ponta, ci când în­cepe. Că până acum a fost mai mult un fel de talk-show.

În urma ne­mul­țu­mi­ți­lor nu prea a ră­mas ni­mic, poate doar de­ran­jul creat în tra­fi­cul bu­cu­reș­tean și gu­no­iul pro­dus de mul­țime. Gu­ver­nul n‑are să facă ni­mic în plus față de ce avea de gând să facă, adică să‑i ducă cu ză­hă­re­lul, doar-doar o apă­rea vreun in­ves­ti­tor ză­na­tec, dis­pus să-și arunce ba­nii pe niște fa­brici ne­per­for­mante. Pe pra­ful pro­dus de criza asta eco­no­mică sunt slabe spe­ranțe de Feți-Fru­moși-la-pungă-groși. Așa că or să se mai scor­mo­nească prin bu­zu­nare gu­ver­nan­ții și-or să ca­ute nis­cai bă­nuți ca să plă­tească niște sa­la­rii com­pen­sa­to­rii — aș pu­tea pune pa­riu că vor aduce asta în dis­cu­ție în iu­nie, când vine iar pe la noi FMI-ul.

Dar e in­te­re­sant to­tuși că mun­ci­to­rii care au ma­ni­fes­tat azi aveau — în afara obiș­nu­i­te­lor pan­carte cu mu­ri­tul de foame și cu po­li­ti­cie­nii hoți — o lo­zincă mai aparte: jos ca­pi­ta­lis­mul săl­ba­tic de co­lo­nie. Măi să fie, mi-am zis, ia te uită ce sub­ti­li­tăți ide­o­lo­gice de stânga ma­ni­pu­lează bă­ie­ții ăș­tia. Și nu m‑am pu­tut îm­pe­dica să nu mă în­treb, dacă sunt așa de edu­cati și deș­tepți, cum se face că de mai bine de do­uă­zeci de ani ale­ge­rile din Ro­mâ­nia sunt câști­gate de ăia care toarnă min­ciu­nile cele mai go­go­nate? Te po­me­nești că ăș­tia de la Olt­chim n‑au vo­tat USL-ul astă iarnă.…


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.