Ame­ți­tul ăsta de Re­mus Cer­nea, după ce s‑a fă­cut de po­veste cu di­ver­sele sale can­di­da­turi la tot fe­lul de func­ții în stat, a scos si el pe gură o vorbă deș­teaptă, doar că ni­meni nu‑l mai ia în seamă din ca­uza ca­ra­ghi­o­slâ­cu­ri­lor an­te­ri­oare. Mă­car atâta în­vă­ță­tură de minte ar tre­bui să tragă și el pen­tru vi­i­tor, deși eu unul nu‑l văd în alta pos­tură pu­blică de­cât aceea de veș­nică țintă a băs­că­li­i­lor na­țio­nale. Dar des­pre ca­riera sa po­li­tico-so­ci­ală are a se în­griji el în­suși, nu‑i port eu de grijă.

Vorba e că pro­pu­ne­rea lui de a se re­nunța la fi­nan­ța­rea bi­se­ri­ci­lor din bu­ge­tul de stat nu e chiar o idee ori­gi­nală, dar are mă­car o vir­tute: e bună. Iar eu unul sub­scriu la ea cu toată con­vin­ge­rea, pen­tru că gă­sesc că în ju­rul prea-or­to­do­xei noas­tre cre­dințe creș­tine se află un strat gros de ipo­cri­zie, un fel de falsă mă­ri­ni­mie, a ace­luia care da de po­mană din bu­zu­na­rul al­tuia. În prea cu­cer­nica și te­na­cea sa pros­tie, po­po­rul ro­mân este ma­jo­ri­tar în fa­voa­rea spon­so­ri­ză­rii bi­se­ri­cii din bu­ge­tul de stat, con­si­de­rând că — dacă nu plă­tesc din bu­zu­na­rul pro­priu — e ca și cum ar plăti alt­ci­neva. Ni­mic nou, ro­mâ­nul de rând con­si­deră că sta­tul este un fel de in­sti­tu­ție pa­ra­lelă, care are bani ce pică din cer.

Bi­se­rica e bi­ne­în­țe­les re­vol­tată și scoate iar pe ta­pet su­biec­tul se­cu­la­ri­ză­rii din 1863. Prea pu­țini amin­tesc con­di­ți­ile în care această se­cu­la­ri­zare s‑a fă­cut — Vlad Pe­treanu e prin­tre pu­ți­nii care fac pre­ci­ză­rile ne­ce­sare: mare parte a be­ne­fi­ci­i­lor ob­ți­nute de pe pro­pri­e­tă­țile mâ­năs­ti­rești din acea vreme se du­ceau în Gre­cia, iar se­cu­la­ri­za­rea nu a fost o con­fis­care, ci o mă­sură de na­țio­na­li­zare a unor ve­ni­turi care se scur­geau că­tre vis­te­ri­ile din alte țări. Ba mai amin­tește și ceva ce eu unul ui­ta­sem, că — deși pre­tinde că a con­tri­buit ma­jor la for­ma­rea po­po­ru­lui ro­mân — bi­se­ri­cii i‑a tre­buit un de­cret a lui Cuza ca să re­nunțe la slu­j­bele în sla­vonă și greacă în fa­voa­rea ce­lor în ro­mână (nu că as­tea de azi ar fi mai in­te­li­gi­bile de­cât atunci!). Evi­dent BOR nu prea do­rește să-și amin­tească aceste amă­nu­nte, pen­tru că ițele po­veș­tii sunt mult prea com­pli­cate față de pri­ce­pe­rea lor de a re­maia is­to­ria. Cum nu vrea să aducă în dis­cu­ție nici ex­tin­sele pro­pri­e­tăți pe care le‑a do­bân­dit prin re­tro­ce­da­rea de după 1990. Nu‑i așa că e mișto să te la­făi în pro­pri­e­tăți și să mai fii și spon­so­ri­zat tot de ăia care te-au împropietărit? 

Cum am mai spus si cu alte oca­zii, taxa be­ne­volă că­tre bi­se­rică ar da ade­vă­rata mă­sură a cre­din­ței noas­tre, ar de­mon­stra dacă sun­tem chiar așa de or­to­do­cși pre­cum ne pre­tin­dem. Teama mea e că dis­cur­sul ăsta ge­ne­ral pro-bi­se­ri­cesc s‑ar schimba ra­pid că­tre niște scuze meș­te­șu­gite, iar prea fe­ri­cita po­pime pro­ba­bil știe că n‑ar mai ve­dea nici a ze­cea parte din ce în­ca­sează acum fără nici un efort. De aia e și foarte agi­tată ori de câte ori se des­chide subiectul.

Una peste alta, Re­mus Cer­nea nu prea ajută la ca­uză, ba dim­po­trivă. Ca un bun creș­tin ce este, Radu Ma­zăre s‑a ofe­rit să sară în apă­ra­rea sfin­tei cruci prin ru­pe­rea pi­cioa­re­lor bie­tu­lui eco­lo­gist, ca să nu‑i mai vină ast­fel de idei. Ponta se dezice și el de ast­fel de afir­ma­ții, lă­sând ini­ția­tiva să moară în de­ri­zo­riu, chiar dacă nici el — în si­nea sa — nu dă nici doi bani pe popi. Și uite așa spon­so­ri­za­rea bi­se­ri­cii con­ti­nuă, până când vor ajunge la ma­tu­ri­tate ge­ne­ra­ți­ile care cu­tre­ieră azi mall-urile, mult mai prag­ma­tici în gân­dire, care vor so­coti ra­pid că de ba­nii dați pen­tru or­to­do­xie își pot lua fi­e­care câte pa­tru Dai­qu­iri și-un Sex on the be­ach. După care o să‑i taie de la por­ție pe prea-cu­cer­nici, Doamne apără și păzește!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.