De la like la endorse

Pro­ba­bil că ați obser­vat ches­tia asta rela­tiv nouă pe care au inventat‐o cei de la Lin­ke­dIn – endor­sing your con­nec­tions. Mă rog, nu‐i chiar nouă, are ceva vechime deja și pare să fi luat un oarece avânt. N‐am s‐o fac pe pros­tul spu­nând că nu pri­cep la ce e bună, în fond com­pe­ti­ția în dome­niul networ­king e foarte mare și e firesc să se tot ino­veze câte ceva în pro­du­sele astea. Pro­blema este că, după niște ani de uti­li­zare, simt că Lin­ke­dIn sea­mănă tot mai mult cu un Face­book pro­fe­sio­nal: un loc unde mulți găsesc pri­le­jul de a părea ceea ce nu sunt.

A fost o vreme când a avea un cont pe Lin­ke­dIn era un semn de apar­te­nență la un grup pro­fe­sio­nal cali­fi­cat. Exista pre­zum­ția că prin această rețea se recru­tează spe­cia­liș­tii, lide­rii și mana­ge­rii, pro­fe­si­o­niș­tii cu exper­tiză si expe­riență, în timp ce anga­ja­tul uzual era cău­tat prin site‐uri mai popu­lare, pre­cum Bes­tjob sau eJobs. Trep­tat mai toată lumea s‐a mutat pe Lin­ke­dIn și nu mai sunt chiar așa de con­vins că pro­fi­lul celor înscriși în rețea mai cores­punde aces­tei des­cri­eri. Mi‐am zis că e nor­mal și că pro­ba­bil asta și‐au și dorit cei de la Lin­ke­dIn, un suc­ces cât mai mare, care nu poate să însemne decât mulți uti­li­za­tori. 

Pe urmă am obser­vat că pri­mesc invi­ta­ții de conec­tare de la tot felul de per­soane, unele pe care nu le cunosc decât foarte puțin sau deloc. Lin­ke­dIn s‐a con­ta­mi­nat de fre­ne­zia împri­e­te­ni­ri­lor de pe Face­book – a deve­nit dezi­ra­bil să ai cât mai multe con­e­xiuni, indi­fe­rent de cât de reale sau nu sunt ele. Mă invită să le fiu amic pro­fe­sio­nal agenți de vân­zare din firme în care am lucrat, care s‐au anga­jat acolo după ce eu deja ple­ca­sem. Sim­pla men­țiune în CV a ace­le­iași com­pa­nii anga­ja­toare pare să fie înde­a­juns motiv de cama­ra­de­rie pro­fe­sio­nală. Câr­co­taș cum sunt, nu dau curs unor ast­fel de invi­ta­ții.

De când cu endorsing‐ul ăsta (apropo cum se tra­duce de fapt? sus­ți­nere? spri­ji­nire? apro­bare?) a mai apă­rut o ano­ma­lie: oameni care nu m‐au văzut nici­o­dată mani­fes­tând o anu­mită com­pe­tență, mi‐o vali­dează fără ezi­tare. Unii pro­ba­bil o fac aștep­tând reci­pro­ci­ta­tea. Alții sunt pro­ba­bil aga­sați de afi­șa­rea invi­ta­ți­i­lor de endor­sing când intră pe pro­fi­lul pro­priu si mai dau și ei un clic‐două ca să scape de metabox‐ul insis­tent. Alții or fi vrând doar să fie pri­e­te­noși și se gân­desc că‐mi fac un ser­vi­ciu. Una peste alta con­clu­zia e clară: nu poți să ai încre­dere în veri­di­ci­ta­tea infor­ma­ției. Entu­zi­as­mul sus­ți­ne­ri­lor reci­proce și ama­bile nu face decât să le tri­mită în deri­zo­riu, să le deva­lo­ri­zeze pe toate, de‐a valma, echivalându‐le cu like‐urile alea neroade de pe Face­book.

Deși rea­li­zez că e pro­ba­bil inu­til, eu încă mai încerc să folo­sesc instru­men­tul acesta în sen­sul în care a fost gân­dit – un pro­fil pro­fe­sio­nal com­plet și corect. Măr­tu­ri­sesc că n‐am vali­dat nimă­nui o com­pe­tență des­pre care nu aveam o minimă con­vin­gere a veri­di­ci­tă­ții. Dacă vre­u­nul din voi mă găsește în lista vali­dă­ri­lor pro­prii înseamnă că eu chiar cred în exper­tiza sa din acel dome­niu. Reci­proca nu e vala­bilă. N‐am avut timp să intru pe pro­fi­lul fie­că­rei per­soane cu care sunt conec­tat și să ana­li­zez ce com­pe­tențe ar tre­bui să‐i vali­dez. Și pen­tru că prac­tic această desu­etă formă de sin­ce­ri­tate pro­fe­sio­nală, am o rugă­minte la voi: pro­ce­dați la fel cu mine. Pen­tru că n‐am de gând să vă fac nici un favor, n‐am să mă supăr nici dacă vă veți retrage unele vali­dări, făcute prea în grabă sau din prea multă con­des­cen­dență. Mi‐ar place să pot crede că sus­ți­ne­rile voas­tre – câte vor rămâne – sunt sin­cere.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Marius Stavila

  Actu­a­lul meu job m‐a gasit pe Lin­ke­dIn. Adica, firma a publi­cat un job, eu am apli­cat, m‐au igno­rat, iar peste doua luni m‐au sunat si mi‐au ofe­rit alta pozi­tie, mai inte­re­santa. In tim­pul inter­viu­ri­lor, am aflat ca au igno­rat total pro­fi­lul meu, reco­man­da­rile si "endor­se­men­tele". I‐a inte­re­sat doar CV‐ul si ce au stors de la mine in tim­pul dis­cu­ti­i­lor. Asa ca, sunt con­vins ca endor­se­men­tul" este doar un avor­ton al Lin­ke­dIn (scu­zati).

 2. Petrica

  Eu cred ca aceasta plat­forma este tot mai des folo­sita si din ratiuni eco­no­mice. Com­pa­ra­tiv cu site‐urile roma­ne­sti de pro­fil pre­zen­tate si in arti­col, Lin­ke­dIn are foarte multe faci­li­tati gra­tu­ite ceea ce l‐a facut foarte popu­lar si in ran­dul recr­u­to­ri­lor fre­e­lance care isi gasesc mult mai usor can­di­da­tii. In ceea ce pri­veste cali­ta­tea pre­zen­ta­ri­lor, eu cred ca nimeni nu se bazeaza strict pe poves­tile pre­zen­tate in CV sau pe numa­rul de sus­ti­na­tori dar poate fi un atu macar prin fap­tul ca aceea per­soana poate fi che­mata la un inter­viu.

  • Sorin Sfirlogea

   Da, dar dacă cineva este che­mat la inter­viu în detri­men­tul alt­cuiva pe baza numă­ru­lui mai mare de endor­se­ments, deja s‐a făcut o nedrep­tate, nu?

 3. Alin

  Unii sunt chiar de părere că lin­ke­din va renunța la endor­sing


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu