Am­ba­sa­do­rul Nor­ve­giei ne spune ceea ce ar tre­bui deja să știm: ca e cu­rată ne­bu­nie ce fa­cem în agri­cul­tură. Ro­mâ­nia este ca­pa­bilă să hră­nească vreo 80 de mi­li­oane de guri și, cu toate as­tea, două tre­imi din hrana noas­tră vine din im­por­turi. E je­nant, cel pu­țin eu așa gă­sesc, dar noi ro­mâ­nii avem obra­zul gros și re­u­șim cumva să tre­cem peste ast­fel de ade­vă­ruri us­tu­ră­toare fără să cli­pim. În ul­timă in­stanță de ce ne-am ru­șina? Am dat me­reu Eu­ro­pei mă­sura ne­se­ri­o­zi­tă­ții noas­tre, în cele mai fe­lu­rite chi­puri, ce im­por­tanță mai are că sun­tem și niște loaze puturoase?

Cu­rând se vor dez­lega ul­ti­mele pie­dici în ca­lea ce­tă­țe­ni­lor stră­ini care do­resc să cum­pere te­re­nuri în Ro­mâ­nia — vor veni al­ții să cul­tive pâr­lo­a­gele noas­tre și să ne umi­lească și mai mult, ară­tându-ne cum se câștigă bani din agri­cul­tură. Fi­rește, pro­du­sele ast­fel ob­ți­nute vor fi ex­por­tate în alte țări, în func­ție de mer­sul pre­tu­ri­lor pe piața glo­bală. În tim­pul ăsta noi fu­gim de la țară și ne în­ghe­suim în orașe, ca să prin­dem un loc de muncă în vreo firmă care im­portă le­gume din Tur­cia și fructe din Spa­nia. Oare cum ni se pare fap­tul că două tre­imi din ba­nii pe care îi plă­tesc pe hrană se duc în bu­zu­na­rele fer­mi­e­ri­lor din alte țări? Tare mi-aș dori un son­daj pe tema asta…

Când mergi în vreun sat ro­mâ­nesc și ai ne­voie de ceva aju­tor la muncă, ești re­la­tiv pier­dut. Ni­meni nu vrea să mun­cească, chiar dacă plă­tești. În cel mai bun caz re­u­șești să aduni vreo doi be­ți­vani pe care îi mo­mești cu pro­mi­siu­nea bă­u­tu­rii, iar dacă faci gre­șe­ala să te ții de cu­vânt, sunt șanse bune să rămâi cu treaba ne­fă­cută, cu ba­nii dați și cu dez­gus­tul de a fi avut de a face cu niște nei­spră­viți. Dar ia spune-le be­ți­va­ni­lor des­pre se­cu­ime și-ai să vezi cum se în­vâr­to­șează ro­mâ­nis­mul în ei — nu‑i ni­meni mai pa­triot și mai gata de sa­cri­fi­ciu pen­tru țară de­cât mi­to­ca­nul român. 

Ăș­tia sun­tem: foarte re­vol­tați și in­gri­jo­rați de fâl­fâi­rea stea­gul se­cu­iesc, dar ni se fâl­fâie și mai tare de­cât acel steag că — dacă mâine se opresc im­por­tu­rile — mu­rim de foame.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Bogdan

  Chiar re­mar­ca­sem ar­ti­co­lul de vi­neri din ZF, nu ne­a­pa­rat con­ti­nu­tul aces­tuia ci 2 co­men­ta­rii, ale lui Te­pes si Bo­gdan. Fff. tari + ca le ga­sesti in ZF, nu in Can­can sau alt site de ge­nul. Ce pre­ten­tii sa mai ai?

 2. Karioka

  Ce trist, cat de trist.
  Je­nant si umilitor.

 3. Cirstoiu Radu

  Pro­ba­bil ca intr-ade­var e ne­voie de niste noi bo­ieri (care de data asta vor fi straini) de la care ro­ma­nul sa cum­pere cu pret greu pa­man­tul ca sa‑l poata pretui.
  Pa­ma­nul mos­te­nit nu le‑a priit, mai ales ca ro­ma­nul nici nu e la­com si se mul­tu­meste cu ba­nii din alo­ca­ti­ile copiilor.

  • Sorin Sfirlogea

   Radu, cred că nu mai cum­pă­răm te­re­nul, ne an­ga­jăm la bo­ie­rii stră­ini. Dacă te gân­dești bine avem deja ex­pe­riență de la căp­șu­na­rii noș­tri — ne vor în­văța ei cum să mun­cim pămân­tul al­tora, în timp ce al nos­tru e pârloagă.

   • Cirstoiu Radu

    Intr‑o prima etapa sper sa ai drep­tate (al­ter­na­tiva mai sum­bra e ca bo­ie­rul strain sa vina cu io­ba­gii lui de pe alte me­lea­guri si mai sarace).
    Ma ba­zez ca strai­nii vor re­usi sa cre­eze niste mo­dele si in­fras­truc­tura acolo unde ro­ma­nii nu au re­u­sit si sa‑i in­vete pe ro­mani cum e cu agricultura.
    Ro­ma­nul nu e ro­man pana nu se ca­ci­u­leste in fata unui strain si nici nu-si do­reste moar­tea ca­prei strai­nu­lui asa cum o do­reste pe cea a ve­ci­nu­lui — strai­nii si­gur vor avea mai multa tre­cere la fac­to­rii de de­ci­zie romanesti.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.