Spre sur­prin­de­rea mea to­tală, CNA a in­ter­zis un spot. Și nu ori­cum, ci pe mo­tive de pu­bli­ci­tate min­ci­noasă. Ero­ina prin­ci­pală a cli­pu­lui pu­bli­ci­tar — Adri­ana Ba­h­muțeanu — face niște afir­ma­ții con­tro­ver­sate des­pre o ti­gaie nu­mită Dry Co­o­ker, spu­nând “simt că am mai multă ener­gie”, “parcă aş dă­râma mu­nţii cu ti­gaia Dry Co­o­ker”, “sunt în formă doar cu ti­gaia Dry Co­o­ker”, “Dry Co­o­ker nu e o ti­gaie (…) e să­nă­ta­tea co­pi­i­lor mei”. Iar domnii de la CNA, mai pre­cis șapte din cei nouă care au vo­tat, au con­si­de­rat că afir­ma­ți­ile în­calcă Co­dul de Prac­tică în Pu­bli­ci­tate, unde se pre­ci­zează că “anu­nţa­to­rul tre­buie să fie în mă­sură să pro­beze ve­ri­di­ci­ta­tea da­te­lor, des­cri­e­ri­lor, afir­ma­ţi­i­lor, ilus­tră­ri­lor şi tes­ti­mo­ni­a­le­lor fo­lo­site în con­ti­nu­are. Pro­bele tre­buie să fie ac­tu­ale, re­le­vante şi documentate”.

Prima re­ac­ție — bravo CNA! În sfâr­șit se mișcă ceva în di­rec­ția asta, că sunt până peste cap de să­tul de min­ciu­nile și ju­mă­tă­țile de ade­văr cu care s‑a echi­pat în ul­tima vreme mar­ke­tin­gul ca in­stru­mente de lu­cru. A doua re­ac­ție a fost să văd de ce două per­soane au vo­tat îm­po­triva in­ter­zi­ce­rii — doamna Nar­cisa Iorga, mem­bru al CNA, ex­plică: “Vă spun că eu voi vota îm­po­triva ori­că­rei pro­pu­neri pen­tru in­ter­zi­ce­rea aces­tui spot. Am re­zol­vat toate pro­ble­mele din au­di­o­vi­zual și ne‑a mai ră­mas ti­gaia? Cred că sunt pro­bleme foarte grave le­gate de ne­res­pec­ta­rea unor pro­bleme în audiovizual”.

M‑am în­tâl­nit de ne­nu­mă­rate ori cu ati­tu­di­nea asta: pen­tru că există multe ne­re­guli într‑o anu­mită pri­vință, nu are rost să co­rec­tăm doar una din­tre ele. Sub masca ce­lui care vrea era­di­ca­rea pro­ble­mei se as­cunde du­ș­ma­nul schim­bă­rii. Ge­ne­ra­li­za­rea este una din tac­ti­cile cele mai efi­ciente pen­tru a de­mola o po­ten­ți­ală so­lu­ție. Dacă so­lu­ția nu re­zolvă to­tul, nu are rost s‑o pu­nem în prac­tică, ci tre­buie să că­u­tăm ceva mai efi­cient, care să vin­dece toate pro­ble­mele si­mi­lare. În­tre timp pro­blema iden­ti­fi­cată poate să con­ti­nue să facă pa­gube pprin con­se­cin­țele sale — nu e im­por­tantă în­lă­tu­ra­rea ei de­cât dacă o dată cu ea le fa­cem să dis­pară pe toate.

Mai bi­nele este du­ș­ma­nul de moarte al binelui.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.