Fap­tul că Ponta coa­bi­tează cu Bă­sescu e deja de do­me­niul ba­na­lu­lui. S‑a vor­bit atât de mult pe su­biec­tul ăsta că orice am mai spune este inu­til. Pla­gi­a­tor sau nu, Ponta în­țe­lege foarte bine că — în ochii elec­to­ra­tu­lui pro­priu — să arăți că ești echi­li­brat și calm va­lo­rează la fel de mult ca și dis­cur­su­rile de­ma­go­gice din cam­pa­nia elec­to­rală. În mod in­te­li­gent, pri­mul mi­nis­tru s‑a re­tras într‑o apa­rentă pre­o­cu­pare pen­tru gu­ver­nare, pen­tru sta­bi­li­ta­tea ță­rii și li­niș­tea po­po­ru­lui. Stra­te­gia dă re­zul­tate, iar do­vada este ul­ti­mul son­daj pri­vind par­ti­dele po­li­tice, unde PSD de­ține un con­for­ta­bil 38%, iar PNL doar 22%. Îm­pre­ună au un zdro­bi­tor 60%, care pare co­vâr­și­tor, dar e o sim­ți­toare scă­dere față de cei 70% din iarnă.

An­to­ne­scu ar tre­bui să fie în­gri­jo­rat. Ac­tu­ala lui po­zi­ție po­li­tică nu‑i aduce nici un fel de avan­taje. Dacă îl pierde pe Ponta de aliat și pe Vo­i­cu­lescu de pro­tec­tor, vi­sul lui de pre­șe­den­ție se spul­beră mai iute de­cât ni­si­pul în bă­taia vân­tu­lui. Și atunci, ce‑i de fă­cut? În­co­tro s‑o apuce fără să stâr­nească fu­ria trâm­bi­țe­lor de la An­tene, care și-au do­ve­dit efi­ciența în a tă­văli prin no­roi cu ori­cine stă în ca­lea mo­gu­lu­lui? Mai are vreo cale de ie­șire? După pă­re­rea mea, nu. Sin­gu­rul dis­curs va­lid pe care îl poate prac­tica ca să stea pe mu­chia con­flic­tu­lui tot mai evi­dent din­tre Ponta si Vo­i­cu­lescu este anti-bă­sis­mul. Nici unul din­tre cei doi ali­ați ai săi nu poate (incă) să‑l nege, să‑l in­cri­mi­neze fă­țiș — în fond asta i‑a adus îm­pre­ună acum mai bine de un an. 

Doar ca Ponta a în­ce­put să schimbe ușor sin­taxa fra­ze­lor pu­blice. Spune că nu poți să vrei în Schen­gen și să ig­nori Eu­ropa, că “jos Bă­sescu” poate fi o bună lo­zincă elec­to­rală, dar nu un pro­gram de gu­ver­nare. Tru­isme, veți spune. Așa e. Bă­sescu s‑a an­ga­jat și el într-un joc pe ter­men lung, ale că­rui sub­ti­li­tăți cred că‑i scapă lui An­to­ne­scu. Pre­șe­din­tele nu ca­ută vic­to­rii fa­cile, ime­di­ate, ci punc­tează mi­nu­s­cul, dar sis­te­ma­tic la ca­pi­to­lul ima­gine, presând pe su­biec­tele care până la urmă îi vor res­ta­ura ce se mai poate res­ta­ura din po­pu­la­ri­ta­tea pier­dută: jus­ti­ție, ade­rare eu­ro­peană, re­formă ad­mi­nis­tra­tivă. S‑a pre­fă­cut că‑l ia în brațe pe Mo­rar și că îl vede drept sin­gu­rul șef la DNA. I‑a dat ast­fel po­si­bi­li­ta­tea lui Ponta să o nu­mească pe Ko­vesi — cu care sunt si­gur că e la fel de fe­ri­cit ca ale­gere — fără să pară că îi face un mare fa­vor. Iar Mo­rar l‑a nu­mit la CCR, unde e la fel de im­por­tant ca re­pre­zen­tant al său. Azi a lă­u­dat dis­cret gu­ver­nul că a re­a­li­zat prima ba­lanță co­mer­ci­ală po­zi­tivă post-de­cem­bristă, adă­u­gând pru­dent că s‑au cu­mu­lat efec­tele gu­ver­nă­ri­lor anterioare. 

Pen­tru elec­to­ra­tul pe­se­dist tot acest joc este com­plet ne­im­por­tant. În­treaga con­struc­ție a USL se ba­zează pe prin­ci­pi­ile sim­ple ale îm­păr­ți­rii unui bu­get să­ră­căcios că­tre po­ma­na­giul ti­pic ro­mân, cel care aș­teaptă să‑i pice de la stat pleașca lu­nară, sub formă de aju­toare și su­b­ven­ții. Câtă vreme vor trăi cu im­pre­sia că po­mana s‑ar pu­tea să vină, to­tul va fi bine. Prea pu­țin im­portă pen­tru nea-Ilie-de-pe-glie cine e Co­druța Ko­vesi. Lui n‑o să‑i bată mâine la poartă DNA-ul. Iar po­veș­tile anti-bă­siste ale lui An­to­ne­scu au fost amu­zante o vreme pen­tru el, dar acum are alte tre­buri, care sunt mai im­por­tante. Așa că veți ve­dea în lu­nile care ur­mează cum cele 22 de pro­cente ale PNL se vor topi în­cet-în­cet, dându-ne ga­ran­ția că — slavă Dom­nu­lui! — ca­bo­ti­nul Crin nu va sta nici­o­dată în sca­u­nul de la Co­tro­ceni. Știu, nu e de ajuns, dar e mă­car o ju­mă­tate de veste bună.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Barbu Mateescu

    În iarnă, USL a luat 60% din vo­turi la Se­nat şi 58% la CDEP. Au 70% din man­date, dar nu au avut 70% din voturi.

    • Sorin Sfirlogea

      Hmmm… așa e, re­dis­tri­bu­i­rea bat‑o vina. Am ui­tat de asta. M‑au ame­țit ăș­tia de la USL cu te­o­ri­ile lor cum că ar avea 70% din elec­to­rat în spa­tele lor 🙂


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.