Pro­ba­bil că n‑ați au­zit de mu­ta­rea dom­nu­lui Ci­u­tacu de la An­tena 3 la Ro­mâ­nia TV. Miș­ca­rea e apa­rent ne­im­por­tantă pen­tru me­dia ro­mâ­nească, dar arată des­tul de clar două lu­cruri: unu — că pen­tru un mer­ce­nar ca Ci­u­tacu nu are im­por­tanță pen­tru cine lu­crează și doi — că Ro­mâ­nia TV, res­pec­tiv dom­nul Se­bas­tian Ghiță, se pre­gă­tește să im­ple­men­teze mo­de­lul de trâm­biță me­dia pa­ten­tat de Vo­i­cu­lescu. Des­păr­ți­rea din­tre PSD și PNL-PC este doar o ches­tiune de timp, iar vic­to­ria pe­se­distă tre­buie ob­ți­nută pe trei căi. Prima este ca­lea elec­to­rală, prin mă­su­ră­toa­rea dată de son­daje, ară­tând că po­po­rul e mai de­grabă cu so­ci­a­liș­tii, de­cât cu li­be­ra­lii. A doua este ca­lea me­di­a­tică, cre­ând trâm­bițe pe­se­diste efi­ciente, care să con­tra­ca­reze Antenele.

A treia cale este cea ju­ri­dică, prin exe­cu­ția lui Vo­i­cu­lescu la tri­bu­nal. Eu cred că asta a fost miza în­țe­le­ge­rii din­tre Bă­sescu și Ponta. Bă­sescu a spus, cu mai multe sau mai pu­ține cu­vinte, că dacă Ponta îl exe­cută pe Vo­i­cu­lescu — cu mâna lui Ko­vesi sau alt­min­teri — el va fi mult mai co­o­pe­rant cu gu­ver­nul și va îm­blânzi ner­vii mai-ma­ri­lor eu­ro­peni, reintroducându‑l pe Ponta în ecu­a­ți­ile Uniu­nii, fără de care jo­cu­rile sale po­li­tice sunt mi­nore și neimportante.

Dacă pe cale ju­ri­dică încă nu s‑au de­ma­rat ac­țiu­nile, pe par­tea me­di­a­tică lu­cru­rile se mișcă. Mu­ta­rea trâm­bi­ța­șu­lui și lan­sa­rea emi­siu­nii To­no­ma­tul lui Ci­u­tacu face parte din ele. Par­tea proastă este că deo­cam­dată nu prea dă re­zul­ta­tele scon­tate. Au­diența emi­siu­nii e jal­nică față de aș­tep­tări. Și nu este de­cât încă o do­vadă că po­po­ru­lui ro­mân — mare iu­bi­tor de căcat — îi e in­di­fe­rent cine‑l mă­nâncă. Mai im­por­tant de­cât trâm­bița care‑l îm­prăș­tie e țu­ca­lul în care e ser­vit. Iar ăsta ar tre­bui să fie un pri­lej de me­di­ta­ție pen­tru ce­le­lalte tonomate.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.