Din­colo de pe­ni­bi­lul ac­țiu­ni­lor me­di­a­tice de res­ta­u­rare a ima­gi­nii lui Adrian Năs­tase, bine orches­trate de PSD și exe­cu­tate cu mă­ies­trie de mass-me­dia, există o miză mai im­por­tantă și mai gravă a în­tre­gii ope­ra­țiuni. Până nu de­mult jus­ti­ția era evi­tată de ma­rii co­rupți, care se as­cun­deau sub um­brela di­ver­se­lor imu­ni­tăți sau aveau re­la­ți­ile ne­ce­sare în pro­cu­ra­tură ca să nu fie tri­miși în ju­de­cată. Ceva s‑a schim­bat în ul­tima vreme și așa a ajuns Năs­tase la puș­că­rie. Acum, că a ie­șit îna­inte de ter­men, tre­buie re­in­sta­u­rat în drep­tu­rile sale po­li­tice. Cum se poate face asta?

Mai în­tâi vine Ponta și spune că abia aș­teaptă să fie con­si­liat de Năs­tase — pu­nând în evi­dență ex­pe­riența sa po­li­tică. Deo­cam­dată ni­mic grav, nu poți nega această com­pe­tență — ea nu ține de câtă puș­că­rie a fă­cut și pen­tru ce. Apoi Năs­tase în­suși a po­ves­tit la An­tena 3 des­pre cât de se­ri­oasă și re­ală a fost ten­ta­tiva sa de si­nu­ci­dere, ui­tând să men­țio­neze că prin acest gest în­cerca să scape de jus­ti­ție. Evi­dent, jus­ti­ția care i se aplica era — în opi­nia lui — ne­dreaptă. Dar ca mare om de stat, cu ex­pe­riență po­li­tică, ar fi tre­buit să știe că ne­vi­no­vă­ția nu o afirmi, ci o do­ve­dești. Ceea ce el nu poate.

În fine, îl aduci pe dom­nul Ili­escu și‑l în­trebi ce rol ar pu­tea juca Năs­tase în PSD, în vi­i­tor. Dom­nul Ili­escu — alt­min­teri și el mare om de stat și cu ex­pe­riență po­li­tică — are o am­ne­zie de mo­ment, uită că per­so­na­jul în ca­uză toc­mai a ie­șit din puș­că­rie pen­tru fapte grave de co­rup­ție și spune că Năs­tase poate fi un re­per mo­ral. Ce pro­fil uman mi­nu­nat pen­tru mem­brul PSD!

Din­colo de res­ta­u­ra­rea me­di­a­tică a cre­di­bi­li­tă­ții unui in­frac­tor, din­colo de mo­ra­li­ta­tea dis­cu­ta­bilă a in­di­vi­du­lui Năs­tase, me­sa­jul grav care este trans­mis ro­mâ­ni­lor este că jus­ti­ția este ne­dreaptă. Iar ast­fel de per­cep­ții, cul­ti­vate in­sis­tent, au efecte mult mai de­vas­ta­toare de­cât lec­ți­ile de mo­ra­li­tate pe care Adrian le va da în pro­priul partid.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Tanasescu Florin

    Si tu acum, Gigi ! Poate te alearga aia 7, 4 mi­li­oane de “ro­mani”. Si uite asa ne con­vin­gem ca noi, ai de aprox. 50 de ani, am fost ge­ne­ra­tie de sa­cri­fi­ciu nu ina­inte de 90, ci, mai ales, dupa ! 


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.