Am lu­crat prin des­tule com­pa­nii până acum, în­de­a­juns ca să ob­serv cum se struc­tu­rează or­ga­ni­za­ți­ile prin re­la­ți­ile de pu­tere pe care le for­mează an­ga­ja­ții ro­mâni. Ca ori­unde în lume, com­pa­ni­ile ro­mâ­nești sunt al­că­tu­iri ete­ro­gene de in­te­rese di­verse — cu cât mai mare com­pa­nia, cu atât mai di­verse gru­pu­rile de in­te­rese și cu atât mai acerbă și mai so­fis­ti­cată bă­tă­lia pen­tru în­tâi­e­tate. Ceea ce e însă spe­ci­fic nouă este forma de or­ga­ni­zare a aces­tor gru­puri: dacă în so­ci­e­tă­țile ci­vi­li­zate este vorba des­pre ac­ce­sul la re­surse pen­tru fi­nan­ța­rea im­ple­men­tă­rii unei anu­mite stra­te­gii sau vi­ziuni, în Ro­mâ­nia e vorba de ac­ce­sul la re­surse pen­tru fi­nan­ța­rea pro­pri­i­lor bu­zu­nare. Sin­gura formă de agre­gare va­lidă și func­țio­nală a ro­mâ­ni­lor este gașca.

Fi­rește, găș­tile au și ele co­du­rile lor de onoare. Doar că mo­ra­li­ta­tea lor nu se ra­por­tează la stan­darde ge­ne­rale, ci la ne­vo­ile pro­prii de re­cu­noaș­tere și apre­ci­ere. Va­lo­rile pre­țu­ite de gașcă sunt cele pe care mem­brii ei le po­sedă: pu­te­rea, po­se­sia, tu­peul sau aro­ganța. Ase­meni găș­ti­lor de car­tier, găș­tile din com­pa­nii își pro­te­jează te­ri­to­ri­ile și pri­vi­le­gi­ile, apli­când co­rec­ții vi­o­lente — în sens or­ga­ni­zațio­nal — ce­lor care în­cearcă să schimbe me­diul în care ele pros­peră. Ast­fel de găști au re­u­șit trep­tat să con­tro­leze fi­li­ale ale unor com­pa­nii mul­ti­na­țio­nale, chiar și în cele foarte or­ga­ni­zate și pro­ce­du­rate — în Ro­mâ­nia stan­dar­dele au fost re­in­ter­pre­tate într‑o cheie spe­ci­fică, de că­tre gașca do­mi­nantă a mo­men­tu­lui. Iar în com­pa­ni­ile pur ro­mâ­nești, găș­tile sunt forma fun­damen­tală de func­țio­nare și în­dată ce in­tri într‑o ast­fel de firmă tre­buie de ur­gență să te afi­li­ezi unei gru­pări dacă vrei să ai sorți de supraviețuire.

Nu e bine nici să fii ne­u­tru. Am ex­pe­ri­men­tat pe pro­pria piele dez­a­van­ta­jele unei ast­fel de po­zi­țio­nări. Fi­e­care din­tre găș­tile ri­vale te sus­pec­tează de com­pli­ci­tate cu ina­mi­cii lor și te tra­tează os­til. Apoi, după o vreme, re­a­li­zează cu to­ții că ești al ni­mă­nui, că ești “neica ni­meni”, deci inu­til și chiar pe­ri­cu­los. Ai pu­tea fi un mer­ce­nar plătit să torni și pe unii și pe al­ții, cre­ând pro­bleme mai mari de­cât își do­resc. Așa că — ra­pid — găș­tile își dau mâna din­colo de os­ti­li­tă­țile uzu­ale și, îm­pre­ună, te eli­mină. Pen­tru li­niș­tea lor e mai bine să nu existe Elveții.

Ase­mă­nă­tor aces­tei fi­lo­zo­fii na­țio­nale, dreapta ro­mâ­nească e for­mată din găști. Nu erau clare, nu erau evi­dente, dar se struc­tu­rează tot mai bine. Așa cum am mai spus PNL și PDL nu re­pre­zintă dreapta. PNL este o anexă a PSD-ului, o ali­anță în ju­rul lui An­to­ne­scu cu sco­pul de a ac­cede la pu­tere și a‑l în­scă­una pe Crin la Co­tro­ceni. Scă­de­rea de po­pu­la­ri­tate — tot mai vi­zi­bilă — va rupe această so­li­da­ri­tate în ju­rul li­de­ru­lui și PNL se va pră­buși în in­te­ri­o­rul său, ne­sus­ți­nut de niște idei po­li­tice so­lide. PDL este lip­sit și el de di­rec­ție și li­der, o adu­nă­tură oport­u­nistă de hiene flămânde, care speră să gă­sească cât mai cu­rând ceva de ciugulit.

Forța Ci­vică a lui MR Un­gu­reanu este o în­cro­pire fi­ravă, ne­te­me­i­nică și ne­po­pu­lară. În afara fi­gu­rii li­de­ru­lui și a câ­torva nume din ju­rul său (poate), res­tul e tă­cere. Par­ti­dul lui Neamțu — Noua Re­pu­blică — a avut ha­zul său câtă vreme a fost doar o plat­formă ci­vică, dar nu re­u­șește să treacă în rân­dul for­țe­lor no­ta­bile. A mai apă­rut în ul­tima vreme o altă pre­zență on­line, Forța 9, un grup ci­vic cu dis­curs de dreapta, care în­cu­ra­jează im­pli­ca­rea în po­li­tică ex­clu­siv a ce­lor care n‑au mai fost im­pli­cați până acum. Nu știu exact cine sunt, nu poți afla prea multe on­line, pro­ba­bil doar mer­gând la în­tâl­ni­rile pe care le con­voacă pe in­ter­net aș fi pu­tut în­țe­lege, dar n‑am gă­sit până acum nici cu­ri­o­zi­ta­tea, nici in­te­re­sul pen­tru a par­ti­cipa direct.

Era vre­mea, deci, pen­tru miș­că­rile “gre­i­lor” din dreapta ro­mâ­nească: Bă­sescu și Tă­ri­ceanu, sin­gu­rele două nume care mai pot mo­bi­liza niște ener­gii sem­ni­fi­ca­tive, mă­car ca vo­lum. Așa a apă­rut Miș­ca­rea Po­pu­lară și, mai re­cent, Ini­ția­tiva Ro­mâ­nia Li­be­rală. Am­bele sunt de­cla­ra­ții de in­ten­ții po­li­tice, sche­lele unor vi­i­toare con­struc­ții po­li­tice, nu atât vi­i­toare par­tide, cât poate plat­forme de pe care se poate con­fisca con­du­ce­rea unui par­tid exis­tent sau uni­fi­ca­rea mai multora.

Doar că uni­fi­ca­rea pare ex­trem de grea, dacă nu im­po­si­bilă. Ase­me­nea găș­ti­lor din com­pa­nii, găș­tile din po­li­tică nu sunt in­te­re­sate de­cât de pro­mo­va­rea pro­pri­i­lor agende, de ac­ce­sul lor ne­mij­lo­cit la re­surse si pu­tere. Le este im­po­si­bil să con­stru­iască îm­pre­ună un ve­hi­col po­li­tic co­mun, fie el și o ali­anță, care să in­cludă un set de prin­ci­pii și obiec­tive ne­go­ci­ate și agre­ate de toți. Nu au exer­ci­țiul unei ast­fel de ne­go­ci­eri, pier­duți fi­ind în or­go­li­ile per­so­nale și în ne­stă­pâ­nita vo­lup­tate de a‑și arunca re­ci­proc iro­nii și acu­za­ții. Mai im­por­tante de­cât prin­ci­pi­ile de dreapta sunt su­pre­ma­ți­ile de gașcă. Iar pen­tru a vinde elec­to­ral acest par­ti­za­nat în nume pro­priu, fi­e­care gașcă pre­tinde că ea re­pre­zintă dreapta cu­rată, dreapta adevărată.

Doar că PSD, care nu e o gașcă, ci un trib de‑a bi­ne­lea, nu are or­go­liul de a se aroga ca re­pre­zen­tant al unei ide­o­lo­gii pure de stânga, ci a avut in­te­li­gența prag­ma­tică de a‑l momi pe An­to­ne­scu cu măr­ge­lele de sti­clă ale sca­u­nu­lui de la Co­tro­ceni, adu­când PNL-ul în ali­anță pen­tru a le fa­ci­lita ac­ce­sul la pu­tere. Aju­nși aici, a în­ce­put ope­ra­țiune de de­bar­care, dar nu în mod brusc — pen­tru că pe­ne­liș­tii ar pu­tea să de­vină vic­time glo­ri­fi­cate, câști­gând po­pu­la­ri­tate — ci trep­tat, pen­tru a‑i scu­funda pu­țin câte pu­țin în mo­cirla in­com­pe­ten­ței și a in­ca­pa­ci­tă­ții de gu­ver­nare. Și pla­nul func­țio­nează. Iar atâta vreme cât dreapta va rămâne di­vi­zată, tri­bul pse­udo-stân­gist PSD va prospera.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.