So­ci­e­ta­tea ro­mâ­nească nu e nici pe de­parte pre­gă­tită să dis­cute cu se­ri­o­zi­tate și re­la­xare des­pre ho­mo­se­xu­a­li­tate. M‑am con­vins de­fi­ni­tiv de asta ur­mă­rind o em­siu­ine în­re­gis­trată de pe Na­șul TV, edi­ția din 15 apri­lie, pe care o că­u­tam ca să as­cult di­a­lo­gul cu Neamțu de la Noua Re­pu­blică. S‑a do­ve­dit că într‑o altă sec­țiune a emi­siu­nii, îna­inte de cea pe care o că­u­tam eu, in­vi­tat era Re­mus Cer­nea, o domni­șoară care se dă­dea drept pre­șe­dinta Ti­ne­re­tu­lui Con­ser­va­tor (adică vi­i­tori Vo­i­cu­lești ai ță­rii) și un avo­cat cu as­pect gro­bian. Tema era, de­si­gur, ini­ția­tiva lui Cer­nea re­fe­ri­toare la par­te­ne­ri­a­tele ci­vile. A fost nițel si­nis­tru și în egală mă­sură fas­ci­nant să ur­mă­resc vreo 20 de mi­nute de așa-zise dez­ba­teri în­tre un Cer­nea mult mai calm de­cât aș fi fost eu în lo­cul lui, un neică de pe tarla cu di­plomă de avo­cat și gân­dire de trac­to­rist și o pre­ți­oasă care fă­cea tri­mi­teri la te­o­ria for­me­lor fără fond a lui Mai­o­rescu, în pro­po­zi­ții com­plet dez­ar­ti­cu­late din punct de ve­dere lo­gic. Radu Mo­raru schimba pe­ri­o­dic ta­be­rele ca să țină aprinsă scân­teia de bârfă. 

N‑are rost să vă re­dau fi­rul dis­cu­ției, ori­cum nu a pu­tut fi păs­trată vreo co­e­rență oa­re­care în con­di­ți­ile în care avo­ca­tul pe­rora so­nor aco­pe­rind pe cei­lalți, iar domni­șoara se in­digna rit­mic, ca să dea ca­dența de ma­nea a dis­cur­su­lui. Cer­nea a fost exe­cu­tat, dar a păs­trat o anu­mită ele­ganță și gra­ție în în­frân­ge­rea sa, pe care pro­ba­bil o an­ti­ci­pase. Nu știu câtă gla­go­rie po­li­tică are omul ăsta, dar emi­siu­nea asta l‑a mai săl­tat pu­țin în ochii mei, mă­car prin ca­pa­ci­ta­tea de a se stă­pâni și de a rămâne de­cent atunci când are de a face cu proști. Eu cred că‑i luam la un mare mișto pe in­di­vi­zii ăia, așa, în di­rect, cum era emisiunea.

Punc­tul no­dal al în­tre­gii ar­gu­men­ta­ții ho­mo­fobe era de­cla­ra­rea ho­mo­se­xu­a­li­tă­ții drept boală. Există și niște stu­dii care sus­țin aceste puncte de ve­dere — n‑am idee cine le‑a ela­bo­rat și cât de cre­di­bile sunt — dar ele va­li­dează o con­cep­ție apa­rent larg răs­pân­dită în so­ci­e­ta­tea ro­mâ­nească: dacă e boală, bol­na­vul tre­buie să se tra­teze și să fie izo­lat pen­tru a nu con­ta­mina și pe al­ții. Teama ex­pri­mată fă­țiș era o apa­rentă re­cru­des­cență a ho­mo­se­xu­a­li­tă­ții, mai ales în sta­tele care au re­cu­nos­cut că­să­to­ri­ile în­tre per­soane de ace­lași sex, spri­ji­nită con­spi­ra­tiv de pro­du­că­to­rii de la Ho­l­lywood, care cer să se in­cludă în orce film mă­car o scenă de să­rut în­tre două fe­mei sau doi băr­bați. Din­colo de hi­la­rul ex­pri­mă­rii, stu­pize­nia ra­țio­na­men­tu­lui este în­gri­jo­ră­toare. M‑am gân­dit că dom­nu­lui avo­cat care in­sista pe aceste te­o­rii con­si­pra­ți­o­niste ar fi tre­buit sa i se pro­pună un test: să fie dez­bră­cat com­plet și le­gat de un scaun într‑o ca­meră izo­lată, iar pe un ecran din fața sa să se pro­iec­teze ima­gini cu sex în­tre les­biene. De fi­e­care dată când are o erec­ție să in­tre ci­neva peste el și să‑i aplice zece lo­vi­turi de bici pen­tru a‑l dez­băra de aceste pofte bol­nă­vi­cioase. Și eu cred că pe la a treia erec­ție s‑ar cere afară. Ce zici dom­nule avo­cat, te prinzi în rămășag?

Am vă­zut mai de­mult un fil­mu­leț care pre­zenta prin ani­ma­ție mo­dul în care se for­mează or­ga­nele se­xu­ale ale unui făt uman, cum sfâr­cu­rile piep­tu­lui se di­fe­ren­ți­ază ceva mai de­vreme de­cât se­xul și ast­fel se ex­plică de ce băr­ba­ții le au, deși nu le ser­vesc nici unui scop func­țio­nal. Ani­ma­ția con­ti­nua ex­pli­când des­pre un grup de ce­lule, un țe­sut care se dezvoltă la un mo­ment dat — de­ter­mi­nat de in­for­ma­ția cro­mo­zo­mi­ală — că­tre pe­nis sau va­gin, sub­li­ni­ind ase­mă­nă­rile ana­to­mice ale scro­tu­lui și la­bi­i­lor, ale pe­ni­su­lui și cli­to­ri­su­lui. În pa­ra­lel, se do­zează în mod si­me­tric o anu­mită com­bi­na­ție de glande hor­mo­nale, care com­ple­tează ta­bloul se­xual al vi­i­toa­rei per­soane. Nu am fă­cut stu­dii ana­to­mice și fi­zi­o­lo­gice apro­fun­date, dar mi se pare per­fect po­si­bil ca, așa cum se nasc co­pii cu di­verse mal­for­ma­ții sau ano­ma­lii, să se nască și unii la care acest pro­ces ana­to­mic și hor­mo­nal are de­fecte mai mari sau mai mici. Îmi pot în­chi­pui un băr­bat că­ruia glan­dele hor­mo­nale îi sunt greșit do­zate și are in­s­tincte mai pu­tin mas­culine de­cât ale unui ma­cho ve­ri­ta­bil. La fel îmi pot ima­gina fe­mei cu prea mulți hor­moni mas­culini, care se simt mai de­grabă atrase de alte fe­mei de­cât de un băr­bat. În­tre­ba­rea e: îi con­dam­năm la o viață în izo­lare și ru­șine pen­tru de­fec­tul lor?

Nu cred că ci­neva de­vine ho­mo­se­xual. Mai bine zis nu în sen­sul asu­mă­rii de­fi­ni­tive a aces­tei orien­tări. Există exem­ple de oa­meni ce­le­bri care au avut tre­că­toare ex­pe­riențe ho­mo­se­xu­ale, pe care nu le-au per­ma­nen­ti­zat. Cu­ri­o­zi­ta­tea unui om față de ex­pe­ri­men­tul se­xual nu se trans­formă în con­ver­tire. Nu cred deci că ho­mo­se­xu­a­li­ta­tea e con­ta­gi­oasă, nici pro­ze­li­tistă. Scân­teia care ne mișcă in­s­tinc­tul se­xual nu are bu­toane si ma­nual de ha­c­king. Ori­cât m‑ar bate la cap un ho­mo­se­xual, nu m‑aș pu­tea simți atras de un băr­bat. La fel nu cred că el ar pu­tea fi con­vins să îi placă de mâine fe­me­ile. Ne naș­tem cu un am­ba­laj car­nal, o chi­mie com­pli­cată de căr­nuri și umori, care poate avea de­fec­tele sale și sun­tem obli­gati să trăim cu ele. De ce mi s‑ar in­ter­zice drep­tul la o viață nor­mală atunci când am o con­for­ma­ție ne­o­biș­nu­ită, pe care nu am cerut‑o și nici nu o pot schimba?

Ro­mâ­nii re­fuză însă să ia in con­si­de­rare ast­fel de ar­gu­mente. Blo­cați în re­pe­ti­ția pa­pa­ga­li­cească a per­cep­te­lor mo­ra­lei creș­tine, dea­su­pra că­reia nu pot ima­gina ni­mic alt­ceva, ig­noră cu se­ni­nă­tate că unii oa­meni nu sunt re­li­gi­oși și nici nu pot fi obli­gați să-și în­su­șească acest cod de con­du­ită. Pen­tru ro­mâni, dacă nu ești creș­tin, nu exiști. Dar în egală mă­sură, creș­ti­nii noș­tri con­vinși se dau pe site-uri porno cu mult en­tu­zi­asm, iar ex­pre­sia cea mai frec­vent că­u­tată pen­tru amu­za­men­tul ero­tic al co­na­țio­na­li­lor noș­tri este “mom and son”. Ha­lal creștinism!

De par­tea cea­laltă, o Eu­ropă tot mai to­le­rantă și per­mi­sivă cu orice tip de mi­no­ri­tăți se in­dreaptă spre alte ori­zon­turi mo­rale. Iar la mij­loc, în­tre aceste Scy­lla și Ca­ribda, în­tre mons­trul cu șase ca­pete al ho­mo­se­xu­a­li­tă­ții ac­cep­tate și vâr­te­jul de­vas­ta­tor al pro­ce­su­lui elec­to­ral, clasa po­li­tică ro­mâ­nească în­cearcă un di­fi­cil ba­let pe sârmă. Nu pot să se ali­ni­eze la con­vin­ge­rile eu­ro­pene pen­tru că ei în­șiși in­cri­mi­nează ho­mo­se­xu­a­li­ta­tea, va­j­nici re­pre­zen­tanți ai unui po­por in­to­le­rant. În plus știu si­gur că — dacă to­tuși ar face‑o din ra­țio­na­mente po­li­tice — vâr­te­jul in­dig­nă­rii elec­to­rale i‑ar în­ghiți la ur­mă­toa­rele ale­geri. Însă dis­cur­sul lor in­to­le­rant este ta­xat tot mai apă­sat de ofi­ci­a­lii Uniu­nii sau de in­sti­tu­ții care mo­ni­to­ri­zează ast­fel de su­biecte. Când tri­miți în par­la­ment ha­șoți și be­cali, nu te poti aș­tepta să ex­ce­lezi în ma­te­rie de toleranță.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Augustin

  Pen­tru ci­neva care crede că Biblia‑i sfântă te ex­primi sur­prin­ză­tor de li­be­ral. Mai că te-aș pro­pune la șe­fia BOR-ului. 🙂 (M‑aș aș­tepta să trans­formi Ca­te­drala Mân­tu­i­rii în Bi­bli­o­tecă Na­țio­nală… cu-nchi­riat de filme pi­ra­tate de pe Net cu tot :-)…)

  • Sorin Sfirlogea

   Mă în­gri­jo­rez: când am zis eu că Bi­blia e sfântă?
   Ideea cu fil­mele pi­ra­tate nu e de le­pă­dat. Dacă vine ci­neva să pre­tindă drep­turi de au­tor, aș pu­tea să‑i zic: fi­ule, Dom­nul a dat, Dom­nul a luat, fie nu­mele Dom­nu­lui lă­u­dat! mergi cu Domnul! :))


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.