Baroni, conți și marchizi

Subiec­tul zilei pen­tru guver­nan­ții noș­tri este regio­na­li­za­rea. Toată lumea vor­bește des­pre ea și este lesne de înțe­les că întreaga agi­ta­ție nu este cau­zată de vreun avânt admi­nis­tra­tiv, nici de vreo neaș­tep­tată hăr­ni­cie a celor de la putere. La mij­loc sunt niște mize foarte impor­tante pen­tru toată lumea, mai micii și mai marii guver­nă­rii Româ­niei, așa că nu e timp de pier­dut, toate rotițele tre­buie miș­cate, toate rela­ți­ile tre­buie uti­li­zate pen­tru a bine­me­rita de la oport­u­ni­ta­tea unei noi împăr­țiri admi­nis­tra­tive.

Pri­ma­rii sunt foarte inte­re­sați să știe cum li se vor aloca buge­tele de acum îna­inte și în pixul cui va sta apro­ba­rea lor. Treabă nespus de impor­tantă, pen­tru că dacă nu pri­mesc niște bani să arunce câteva remorci de pia­tră pe uli­țele sate­lor păs­to­rite și nu pot orga­niza câteva petre­ceri cu mici și bere, cam greu la ale­ge­rile vii­toare. La județe fier­be­rea e și mai mare. Acolo baro­nii locali se dau de cea­sul mor­ții să capete sta­tut de șefi ai regiu­nii, iar dacă asta nu se poate, să împartă alt­fel regiu­nile, într‐un fel în care ei să fie moțul. Că cine se pro­cop­sește cu șefia regiu­nii, se alege și cu niște bugete regio­nale, bașca niște fon­duri euro­pene de dezvol­tare pe care fir­mele seni­o­ri­ale de‐abia așteaptă să le pape, mai ales după seceta din vis­te­ri­ile patriei din ultima vreme.

La cen­tru, șefii cei mari au și ei soco­te­lile lor. Con­gre­sele s‐au ținut îna­inte de regio­na­li­zare – slavă Dom­nu­lui – că nu era sănă­tos invers. Mai pupa Ponta una­ni­mi­ta­tea aia ceau­șistă dacă împăr­țe­ala era deja făcută? Păi n‐o să fie decât 9 sau 10 regiuni, iar județe sunt 42. Cel puțin 32 de baroni locali ar fi fost nemul­tu­miți – treabă deli­cată să te mai alegi în frunte când mem­brii de par­tid sunt nevro­zați! Acuma tre­buie făcute atent soco­te­lile și văzut cu cine se ali­ază, care sunt baro­nii ăia mai puter­nici pe care să se bazeze în vii­tor.

Pen­tru noi, cei admi­nis­trați, lucru­rile sunt mult mai sim­ple. Dom­nul Drag­nea ne‐a expli­cat deja că până la vară ei vor sta­bili cum să fie regiu­nile, pe urmă ni le dau să le dez­ba­tem public – în tra­du­cere liberă asta înseamnă că noi o să vor­bim cuvinte, pen­tru că rămâne cum au hotă­rât ei. Abia după aia ne vom bucura de bin­e­fa­ce­rile regio­na­li­ză­rii, iar minis­trul de finanțe deja ne împăr­tă­șește o parte din ele: impo­zi­tele nu vor mai fi de două feluri, ci de trei: locale, regio­nale și națio­nale. Sigur, la înce­put ne vor spune că impo­zi­ta­rea nu crește, nici vorbă de așa ceva, dar pe urmă vor apare niște nevoi de dezvol­tare regio­nală, niște impe­ra­tive regio­nale care vor impune ca noi, con­tri­bu­a­bili dar­nici, să mai cau­tăm prin buzu­nare niște bănuți pen­tru pro­pă­și­rea mân­drei regiuni din care facem parte. Pen­tru că – fiți siguri de asta – apa­ra­tul biro­cra­tic va crește, iar noii biro­crați regio­nali tre­buie să ducă și ei un sala­riu acasă, la copi­lași, nu?

În plus o să apară și cli­en­tela poli­tică de regiune, o spe­cie supe­ri­oară celei jude­țene, care va ciu­guli și ea din fon­du­lețe euro­pene, din buge­țele regio­nale, din ce s‐o mai găsi. Pen­tru că feuda pesedisto‐penelistă tre­buie să se struc­tu­reze adec­vat: am avut baroni locali și fie­care avea cur­tea sa jude­țeană, acum vom crea si conți, cărora le tre­buie o curte regio­nală. Iar când or lim­pezi și cu con­sti­tu­ția – că și de ea, mânca‐i‐ar mama, se ocupă cu dedi­ca­ție și hăr­ni­cie – o să știm cine ne sunt mar­chi­zii și cum o să‐l înscă­u­năm pe vii­to­rul rege, la anul.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu