Când în no­iem­brie anul tre­cut Bă­sescu s‑a în­tors de la Bru­xe­l­les, dupa ne­go­ci­e­rile pen­tru fi­nan­ța­rea eu­ro­peană, Vic­tor Ponta a în­cer­cat să de­mon­teze en­tu­zi­as­mul pre­zi­den­țial — care anunța o mare vic­to­rie — spu­nând că su­mele ob­ți­nute sunt in­su­fi­ciente. Pe vre­mea aceea sta­tis­ti­cile ară­tau un grad de ab­sorb­ție de 12% a fon­du­ri­lor eu­ro­pene, ceea ce era ri­di­col de pu­țin față de pro­mi­siu­nile elec­to­rale ale cla­sei po­li­tice, in­di­fe­rent de cu­loa­rea ei. Se su­bîn­țe­le­gea că noul gu­vern USL este ho­tă­rât să rupă tra­di­ția in­com­pe­ten­ței ad­mi­nis­tra­tive și să se or­ga­ni­zeze într-un fel în care să ex­ploa­teze fi­e­care crei­țar pri­mit de la Europa.

Ei bine, nu s‑a în­tâm­plat chiar așa. Vic­tor Ponta s‑a or­ga­ni­zat to­tuși în pri­vința asta: a ana­li­zat se­rios pro­blema și a tras con­clu­zia că prin­ci­pa­lul ne­a­juns este ati­tu­di­nea mi­nis­tru­lui fon­du­ri­lor eu­ro­pene. Le­o­nard Or­ban nu co­res­punde, plus că frate-su’ e cam pe­ne­list, iată deci ca­uza ab­sorb­ției scă­zute, așa că jos cu Or­ban și sus cu Teo­do­ro­vici, ba­iat bun și op­ti­mist în­năs­cut. Zis și fă­cut, nu­mai că — să vezi co­me­die — dom­nul Teo­do­ro­vici e un pic prea vor­bă­reț și s‑a apu­cat să spună pre­sei că anul ăsta ab­soarbe 50% din fon­duri, iar jur­na­liș­tii s‑au și apu­cat de cal­cule: autos­trăzi, iri­ga­ții, investiții.

În­gri­jo­rat, Vic­tor Ponta s‑a ui­tat re­pede peste ci­fre și‑a vă­zut că până acum rata de ab­sorb­ție este de nici 13%, așa că s‑a gân­dit să dreagă bu­sui­o­cul, co­mu­ni­când o co­rec­ție: dom­nul Teo­do­ro­vici e foarte op­ti­mist, de aia e mi­nis­tru la fon­duri eu­ro­pene, da’ nici chiar 50% din pri­mul an… să fim re­zon! “Nu, până la sfârşi­tul aces­tui an, nu. De aia l‑am pus în fun­cţie (pe Teodorovici‑n.a.), pen­tru că e un om foarte op­ti­mist, spre de­o­se­bire de Or­ban care era un teh­ni­cian, dar în ge­ne­ral foarte pe­si­mist. Teo­do­ro­vici pă­că­tu­ieşte în par­tea cea­laltă, prin op­ti­mism, dar e o va­ri­antă bună şi aceasta “, ne zice Ponta.

Ce i‑ar tre­bui lui Ponta nu este op­ti­mis­mul mi­nis­te­rial, chiar dacă el crede că func­țio­nează ca un soi de pam­pers eu­ro­pean, ab­sor­bind mulți bani prin sim­pla afir­mare. Mai de­grabă i‑ar prinde bine vreo sută-două de ma­na­geri de pro­iecte spe­cia­li­zați în fi­nan­țare eu­ro­peană, care să asiste efi­cient apli­can­ții. Ba și mai mult, să cre­eze niște pro­iecte-tip pen­tru di­verse do­me­nii, sus­te­na­bile și pro­fi­ta­bile, pe care să le po­pu­la­ri­zeze și apoi să le gă­sească apli­canți. De pildă în­fi­in­ța­rea de mici ferme le­gu­mi­cole sau zo­o­teh­nice, prin care să atragă șo­me­rii ti­neri spre agri­cul­tură. Doar că e greu să gân­dești și să or­ga­ni­zezi așa ceva când n‑ai timp pen­tru gu­ver­nare de­cât în pa­u­zele pu­bli­ci­tare din talk-show-uri.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Alice

  Nu e prea in­spi­rată ti­tu­la­tura de “În­sem­nă­rile unui gură-cască”.
  Deo­cam­dată n‑am o altă sugestie.
  Însă În­sem­nări te duce cu gân­dul la fap­tul că tu le-ai fi scris..
  iar gură-cască nici atât n‑ai fost.
  Poate gă­sim un co­res­pon­dent mo­dern şi con­tem­po­ran la “Fişe de lec­tură”, căci asta imi par mai degrabă.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.