Trei perspective asupra mobilității

Piața infor­ma­tică a por­nit ver­ti­gi­nos de ceva vreme către mobi­li­tate, iar ten­dința asta e pro­ba­bil acce­le­rată de pro­du­că­to­rii de har­dware, care au găsit o nouă nișă pen­tru vân­zări. De la o lună la alta apar noi echi­pa­mente mobile, de la tele­foane la tablete, care mai de care mai per­for­mante în ter­meni de rezo­lu­ție a ecra­nu­lui sau de capa­ci­tate de sto­care și viteză de pre­lu­crare. Pre­țu­rile încă nu au deve­nit tri­vi­ale sau, mai bine zis, dacă vrei cali­tate plă­tești niște bani fru­mu­șei. Pro­fi­tu­rile sunt ape­ti­sante, con­su­ma­to­rii se bat pe mode­lele noi, deci toată lumea pare feri­cită să urmeze acest drum – îna­inte de a mă ală­tura entu­zi­as­mu­lui gene­ral mă opresc câteva clipe pen­tru a privi lucru­rile și din alte per­spec­tive.

Mai întâi vă pro­pun per­spec­tiva soci­ală. Știm toți că a exis­tat și există încă o seri­oasă îngri­jo­rare legată de izo­la­rea indi­vi­du­lui în spa­tele unui ecran și a unei tas­ta­turi, închis într‐o încă­pere, izo­lat de soci­e­tate și tot mai puțin dor­nic de a soci­a­liza. Părin­ții de modă veche, prin­tre care mă număr și eu – adică ăia care cred că per­so­na­li­ta­tea unui copil se for­mează și prin juli­rea genun­chi­lor în tim­pul jocu­ri­lor în aer liber – sunt real­mente îngri­jo­rați să‐și vadă copiii ascunzându‐se în came­rele lor, refu­zând să iasă să bată min­gea împre­ună cu alții. Există prea mulți tineri care mimează rela­ți­ile soci­ale folo­sind cal­cu­la­to­rul, izolându‐se de cei­lalți și pre­fe­rând sin­gu­ra­ta­tea. Mobi­li­ta­tea face un pas mai departe în agra­va­rea aces­tei ten­dințe: chiar dacă ieși din casă, ca să închizi gura celor care îți cri­tică izo­la­rea, ai ten­ta­ția și posi­bi­li­ta­tea de a con­ti­nua să te ascunzi în spa­tele unui smar­tphone. Nu mai ești sin­gur acasă, ești sin­gur în timp ce ești împre­ună cu ami­cii tăi.

Apoi e vorba des­pre super­fi­ci­a­li­tate. Avem încli­na­ții native spre acest defect, iar mobi­li­ta­tea nu face decât să ne încu­ra­jeze. Apli­ca­ți­ile pen­tru echi­pa­mente mobile tre­buie să fie sim­ple, pen­tru că e nevoie să fie folo­site în con­di­ții imper­fecte, din mers, cu o sin­gură mână. Ca urmare devin trep­tat nu doar sim­ple, ci și sim­pliste. Totul este pre­fa­bri­cat, deci­zi­ile sunt luate în locul tău ori de câte ori este posi­bil, nu ți se mai cere să con­stru­iești un con­text, ci să alegi unul din cele câteva deja ima­gi­nate de alții. Nu tre­buie să te obo­sești comen­tând ceea ce a scris cineva, dai un +1 sau un Like și gata! E de ajuns o sin­gură mână și nici un pic de cre­ier.

În fine, ecra­nele com­pu­te­re­lor îngă­du­iau ca, pe lângă con­ți­nu­tul mai mult sau mai puțin con­sis­tent de infor­ma­ție, să coe­xiste o con­ste­la­ție întreagă de ele­mente de publi­ci­tate. Spa­țiul e gene­ros, plata e foarte bună, prea puțin inte­re­sează con­for­tul celui care con­sumă infor­ma­ția și fap­tul că, poate, nu agre­ează să fie ase­diat în acest fel. Vân­za­rea e mama capi­ta­lis­mu­lui modern, iar con­su­mul este tata. Au apă­rut apoi blocker‐e de publi­ci­tate și o întreagă paletă de instru­mente cu care să te pro­te­jezi de publi­ci­ta­tea nedo­rită. Mobi­li­ta­tea res­trânge însă spa­țiul – chiar și table­tele mai gene­roase ca rezo­lu­ție și dia­go­nală a ecra­nu­lui nu sunt înde­a­juns pen­tru a suporta toată sara­banda banner‐elor și tex­te­lor publi­ci­tare. Apa­rent asta e bine, uite că scă­păm de recla­mele aga­sante. Doar că e o ches­tiune tem­po­rară. Oame­nii de mar­ke­ting se repli­ază, se gân­desc cum să depă­șească acest inco­ve­nient. Iar solu­ția e sim­plă: de ce să punem publi­ci­ta­tea în jurul infor­ma­ției, când putem să o ames­te­căm dis­cret, mani­pu­la­tiv, ÎN infor­ma­ție? 


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Karioka

  Este si teme­rea mea cea mai mare, mai ales ca si eu si taica‐sau abia de curand (cativa ani) am redes­co­pe­rit lumea reala, inte­rac­tiu­nile soci­ale firesti, pri­e­te­nii care intra in casa, nu doar pe blog etc. Pe de alta parte rama­nem tot "geeky", tot pasio­nati de gad­gets – din feri­cire nu ne putem per­mite toata plaja de pros­ti­ute. Sper sa gasim un echi­li­bru si sa putem ghida fara a inter­zice.

  • Sorin Sfirlogea

   Păi eu nu zic că toate scu­lele astea tre­buie inter­zise. Au și ele ros­tul lor. Pro­blema e când ros­tul nos­tru este să le cum­pă­răm ca să gene­răm pro­fit și să ne ali­enăm.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu