Trei perspective asupra mobilității

Piața infor­mat­ică a por­nit ver­tig­i­nos de ceva vreme către mobil­i­tate, iar tend­ința asta e prob­a­bil accel­er­ată de pro­ducă­torii de hard­ware, care au găsit o nouă nișă pen­tru vânzări. De la o lună la alta apar noi echipa­mente mobile, de la tele­foane la tablete, care mai de care mai per­for­mante în ter­meni de rezoluție a ecran­u­lui sau de capac­i­tate de sto­care și viteză de pre­lu­crare. Prețurile încă nu au devenit triv­iale sau, mai bine zis, dacă vrei cal­i­tate plătești niște bani fru­mușei. Prof­i­turile sunt apeti­sante, con­suma­torii se bat pe mod­elele noi, deci toată lumea pare feric­ită să urmeze acest drum — înainte de a mă ală­tura entuzi­as­mu­lui gen­eral mă opresc câteva clipe pen­tru a privi lucrurile și din alte per­spec­tive.

Mai întâi vă propun per­spec­tiva socială. Știm toți că a exi­s­tat și există încă o serioasă îngri­jo­rare legată de izo­larea indi­vidu­lui în spatele unui ecran și a unei tas­ta­turi, închis într‑o încăpere, izo­lat de soci­etate și tot mai puțin dor­nic de a social­iza. Părinții de modă veche, printre care mă număr și eu — adică ăia care cred că per­son­al­i­tatea unui copil se formează și prin julirea genun­chilor în tim­pul jocurilor în aer liber — sunt real­mente îngri­jo­rați să-și vadă copiii ascunzându-se în camerele lor, refuzând să iasă să bată mingea împre­ună cu alții. Există prea mulți tineri care mimează relați­ile sociale folosind cal­cu­la­torul, izolându-se de ceilalți și prefer­ând sin­gu­ratatea. Mobil­i­tatea face un pas mai departe în agravarea aces­tei tend­ințe: chiar dacă ieși din casă, ca să închizi gura celor care îți crit­ică izo­larea, ai ten­tația și posi­bil­i­tatea de a con­tinua să te ascunzi în spatele unui smart­phone. Nu mai ești sin­gur acasă, ești sin­gur în timp ce ești împre­ună cu amicii tăi.

Apoi e vorba despre super­fi­cial­i­tate. Avem încli­nații native spre acest defect, iar mobil­i­tatea nu face decât să ne încu­ra­jeze. Apli­cați­ile pen­tru echipa­mente mobile tre­buie să fie sim­ple, pen­tru că e nevoie să fie folosite în condiții imper­fecte, din mers, cu o sin­gură mână. Ca urmare devin trep­tat nu doar sim­ple, ci și sim­pliste. Totul este pre­fab­ri­cat, decizi­ile sunt luate în locul tău ori de câte ori este posi­bil, nu ți se mai cere să con­stru­iești un con­text, ci să alegi unul din cele câteva deja imag­i­nate de alții. Nu tre­buie să te obosești comen­tând ceea ce a scris cineva, dai un +1 sau un Like și gata! E de ajuns o sin­gură mână și nici un pic de creier.

În fine, ecranele com­put­erelor îngă­duiau ca, pe lângă conțin­u­tul mai mult sau mai puțin con­sis­tent de infor­mație, să coex­iste o con­ste­lație întreagă de ele­mente de pub­lic­i­tate. Spațiul e gen­eros, plata e foarte bună, prea puțin intere­sează con­for­tul celui care con­sumă infor­mația și fap­tul că, poate, nu agreează să fie ase­diat în acest fel. Vân­zarea e mama cap­i­tal­is­mu­lui mod­ern, iar con­sumul este tata. Au apărut apoi blocker‑e de pub­lic­i­tate și o întreagă paletă de instru­mente cu care să te pro­te­jezi de pub­lic­i­tatea nedorită. Mobil­i­tatea restrânge însă spațiul — chiar și tabletele mai gen­eroase ca rezoluție și diag­o­nală a ecran­u­lui nu sunt îndea­juns pen­tru a suporta toată sara­banda banner-elor și tex­telor pub­lic­itare. Aparent asta e bine, uite că scăpăm de reclamele agas­ante. Doar că e o chestiune tem­po­rară. Oamenii de mar­ket­ing se repli­ază, se gân­desc cum să depășească acest incove­nient. Iar soluția e sim­plă: de ce să punem pub­lic­i­tatea în jurul infor­mației, când putem să o amestecăm dis­cret, manip­u­la­tiv, ÎN infor­mație? 


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Karioka

    Este si temerea mea cea mai mare, mai ales ca si eu si taica-sau abia de curand (cativa ani) am redescoperit lumea reala, inter­ac­tiu­nile sociale firesti, pri­etenii care intra in casa, nu doar pe blog etc. Pe de alta parte ramanem tot "geeky", tot pasion­ati de gad­gets — din feri­cire nu ne putem per­mite toata plaja de prostiute. Sper sa gasim un echili­bru si sa putem ghida fara a interz­ice.

    • Sorin Sfirlogea

      Păi eu nu zic că toate sculele astea tre­buie interzise. Au și ele ros­tul lor. Prob­lema e când ros­tul nos­tru este să le cumpărăm ca să gen­erăm profit și să ne alienăm.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu