A treia edi­ție pe in­ter­net a emi­siu­nii “Îna­poi la ar­gu­ment”, sus­ți­nută de edi­tura Hu­ma­ni­tas, aduce în dez­ba­tere un su­biect in­te­re­sant pen­tru ori­cine și fas­ci­nant pen­tru cei pa­sio­nați de lo­gică și fi­lo­zo­fie. Este vorba des­pre de­mon­stra­ția lo­gică a exis­ten­ței lui Dum­ne­zeu, for­mu­lată de Kurt Gö­del, un emi­nent lo­gi­cian și ma­te­ma­ti­cian al se­co­lu­lui XX. Ar tre­bui să adaug doar că de­mon­stra­ția în sine nu se re­feră la Dum­ne­zeul unei anu­mite re­li­gii — fie ea creș­tină, mu­sul­mană, bu­distă sau ori­care alta — ci la sen­sul mai ge­ne­ral al no­țiu­nii, acela de di­vi­ni­tate. Pre­ci­zarea este fă­cută de Ho­ria Ro­man Pa­ta­pie­vici și de in­vi­ta­tul său, Mir­cea Du­mi­tru, rec­to­rul Uni­ver­si­tă­ții Bu­cu­rești, dar abia că­tre fi­na­lul dis­cu­ției — mie mi s‑a pă­rut că era o pre­ci­zare im­por­tantă de știut de la bun în­ce­put. Sper să gă­siți dis­cu­ția in­te­re­santă — mie unul așa mi s‑a părut.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.