Justificat ridendo mores

Cu foarte mult timp în urmă, pe vre­mea Rege­lui Soare, un cva­si­obs­cur poet fran­cez a făcut un enunț în latină care avea să devină cele­bru: cas­ti­gat ridendo mores. Expre­sia a făcut carieră, ajun­gând pe fron­tis­pi­ciul mul­tor tea­tre fran­ceze, care au con­si­de­rat că această decla­ra­ție de inten­ție merită pre­ci­zată de la bun înce­put celor ce le trec pra­gul. Arta n‐a avut doar meni­rea de a înfru­mu­seța viața oame­ni­lor, ci și de a servi drept mij­loc de edu­ca­ție, ofe­rind exem­plele pozi­tive spre laudă și cele nega­tive spre dis­preț.

Și n‐au fost puțini, nici neim­por­tanți, cei care au cre­zut în acest des­tin al umo­ru­lui, în pute­rea sa de a corecta mora­vu­rile soci­e­tă­ții. Moli­ere a făcut‐o pen­tru fran­cezi cu înde­a­juns suc­ces. Cara­gi­ale a încer­cat ace­lași lucru pen­tru noi, cu mult mai puține rezul­tate. Mitică a rezis­tat asal­tu­lui iro­niei și sar­cas­mu­lui și și‐a con­ser­vat vici­ile con­dam­na­bile, lăsându‐le moș­te­nire lui Bulă. Umo­rul româ­nesc modern s‐a des­prins de scena artis­tică și a cobo­rât în stradă, dar nu mai cri­tică mora­vu­rile, ci le cele­brează.

Uitați‐vă la ban­cu­rile româ­ni­lor – ade­sea îl pun într‐o lumină favo­ra­bilă pe șme­cher, pe tupe­ist, pe cel care îndrăz­nește să treacă din­colo de regu­lile accep­ta­bi­lu­lui social. Capa­ci­ta­tea de a transcende regu­lii, de a se des­curca, trans­formă pe ori­cine într‐un erou. Bulă e cel mai iubit per­so­naj al româ­ni­lor, nu pen­tru capa­ci­ta­tea sa de a sanc­ționa lipsa de mora­li­tate a altora, ci pen­tru omni­po­tența sa de a eluda orice formă de mora­li­tate.

Iar când umo­rul este sar­cas­tic și muș­că­tor con­si­de­răm că cel care face gluma este rău. Mie, de pildă, mi se întâm­plă ade­sea să mi se impute iro­ni­ile pe care le ames­tec în glume, spunându‐mi‐se că sunt rău. Firește că nu, sunt iro­nic, sunt sar­cas­tic, dar nu rău. Iro­nia nu e menită să releve con­des­cen­dența, ci să atragă aten­ția celui care gre­șește asu­pra ero­rii în care se află. Iar asta nu este rău­tate, nu înseamnă că îi vrei răul celui­lalt, ci că îi dai oca­zia să se îndrepte și îi oferi posi­bi­li­ta­tea să își recu­noască ele­gant eroa­rea, râzând ală­turi de cei­lalți de pro­pria sa gre­șe­ală. Dacă nimeni nu sanc­țio­nează proas­tele mora­vuri, cum le vom îndrepta? Prin denun­ța­rea directă, neu­mo­ris­tică? Te duci la indi­vid și‐i spui verde în față că e nesim­țit?

Apoi mai e și contra‐sancțiunea reci­pro­ci­tă­ții: și tu – cel care iro­ni­zezi – gre­șești une­ori. Desi­gur. Dar com­pa­ra­ția nu este un argu­ment. Nu există nimeni care să se afle în pos­tura de cri­tic abso­lut, ferit de gre­șe­ală și per­fect prin mora­vu­rile sale. Dar asta nu înseamnă că tre­buie să sus­pen­dăm cri­ti­cis­mul. Fap­tul că și eu gre­șesc nu mă anu­lează ca cri­tic al gre­șe­li­lor celor­lalți, ci mă expune la iro­nia lor. N‐aveți decât să mă iro­ni­zați când gre­șesc – v‐aș fi recu­nos­că­tor să‐mi atra­geți aten­ția cu umor asu­pra pros­ti­i­lor pe care le comit.

Unii se vexează la umo­rul sar­cas­tic considerându‐l o formă de a lua la mișto. Depinde cine face gluma. Dacă mișto‐ul e replica unui prost, e foarte pro­ba­bil moda­li­ta­tea lui de a trece mai inte­li­gent decât îi per­mit mij­loa­cele pro­prii. E unica sa șansă de a‐și mân­gâia orgo­liul rănit de pro­bele con­crete ale rea­li­tă­ți­lor coti­diene – în fie­care zi tre­buie să tră­i­ască cu acest com­plex de infe­ri­o­ri­tate, așa că atunci când i se oferă oca­zia încearcă să se auto­con­so­leze printr‐un mișto ieftin. Pen­tru un prost mișto‐ul este uni­cul refu­giu în fața pro­ble­me­lor pe care nu le poate solu­ționa, ade­sea pen­tru că nu poate nici să le enunțe corect. Dar când sar­cas­mul apar­ține unui om inte­li­gent, e foarte pro­ba­bil să nu fie gra­tuit.

Mai șme­cheri decât toți fra­ie­rii ăilalți, româ­nii au rede­fi­nit sin­tagma poe­tu­lui fran­cez: jus­ti­fi­cat ridendo mores. Prin râs ne jus­ti­fi­căm mora­vu­rile, pen­tru că nici nu ne trece prin cap să le schim­băm.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu