Poimâine ne-om gândi la mâine

Mai demult, prin prea­jma unor alegeri par­la­mentare — nu mai știu sigur care și nici nu-mi prea vine să caut acum arti­colul cu pric­ina — spuneam că mi s‑ar părea de bun simț să avem posi­bil­i­tatea de a resp­inge în bloc toți can­di­dații unei cir­cum­scripții. Și cred în con­tin­uare că o ast­fel de prevedere ar fi benefică, dându-ne posi­bil­i­tatea de pildă de a face votul oblig­a­to­riu, dar lăsând elec­torat­u­lui o vari­antă rezon­abilă de a‑și man­i­festa nemulțu­mirea față de cal­i­tatea ofer­tei politice. Pen­tru că, să fim cin­stiți, nu lenea de a merge la vot e prob­lema care generează o clasă politică incom­pe­tentă, ci scârba de a fi silit să alegi între min­ci­noși, hoți, impos­tori și foști securiști.

Necazul e că un ast­fel de demers nu are șanse de reușită. Mai întâi pen­tru că nu ar avea rost intro­duc­erea aces­tei opți­uni de resp­in­gere în bloc a can­di­daților dacă nu e corob­o­rată cu o oblig­a­tiv­i­tate a votu­lui. Doar așa am avea garanția că știm exact ce gân­dește lumea. Dacă par­tic­i­parea la vot e 40%, iar 60% din­tre cei care se prez­intă resp­ing can­di­dații nu putem spune că există o majori­tate clară în favoarea aces­tei opinii. În plus, dacă o majori­tate abso­lută resp­inge toți can­di­dații, respec­tivul colegiu va con­tinua să fie reprezen­tat de actu­alul deputat/senator, iar alegerile tre­buie repetate până la obținerea unui rezul­tat non-negativ, ceea ce înseamnă chel­tu­ieli supli­mentare care nu s‑ar putea jus­ti­fica decât dacă există o majori­tate explic­ită, abso­lută care cere asta.

Oblig­a­tiv­i­tatea votu­lui ar mai avea un merit: ar face foarte difi­cilă frauda elec­torală prin mituirea votanților. Întregul sis­tem de acum se bazează pe neprezentarea majorității cetățe­nilor, ast­fel încât manip­u­larea prin mită elec­torală este foarte efi­cientă — scoți un grup sufi­cient de mare la vot în favoarea ta, iar absența celor­lalți asig­ură majori­tatea rel­a­tivă nece­sară. Dacă toată lumea ar ieși la vot, atunci ar tre­bui mitu­ită o majori­tate abso­lută, ceea ce e (aproape) imposi­bil.

Pe foru­mul con­sti­tuțional prob­lema cal­ității prestației politice este slab dezbă­tută. O prop­unere pare să merite atenția:

La înc­etarea man­dat­u­lui (cu excepția dece­su­lui) activ­i­tatea per­soanelor care au ocu­pat urmă­toarele funcții: con­silier local, pri­mar, con­silier județean, președ­inte de con­siliu județean, dep­u­tat, sen­a­tor, președ­inte al României va fi apre­ci­ată de către alegă­tori (fiecare la nivelul la care a fost ales — cir­cum­scripție sau la nivel național) iar dacă 50%+1 din cei care își exprimă opinia con­sid­eră activ­i­tatea ca neg­a­tivă, per­soana respec­tivă devine incom­pat­i­bilă pen­tru un inter­val de 10 ani cu urmă­toarele situ­ații, dem­nități sau funcții: con­silier local, pri­mar, con­silier județean, presed­inte de con­siliu județean, dep­u­tat, sen­a­tor, președ­inte al României; funcționar pub­lic, înalt funcționar pub­lic, mag­is­trat, mem­bru al Curții Con­sti­tuționale, mem­bru al guver­nu­lui, ambasador, orice altă funcție de dem­ni­tate pub­lică numită.

Ideea nu e de lep­ă­dat, mai ales că e foarte sim­plu de apli­cat: pui pe bulet­inul de vot o secți­une ded­i­cată eval­uării actu­alu­lui deputat/senator cu între­barea "și‑a îndeplinit mis­i­unea" și două vari­ante de răspuns, da sau nu. Intere­sant ar fi să con­statăm o situ­ație tragi-comică: actu­alul deputat/senator can­didează din nou, primește o eval­u­are neg­a­tivă, dar este reales. La români, din păcate, se poate întâm­pla și asta.

Altcineva are altă idee de a crește cal­i­tatea prestației politice:

Oamenii care doresc să facă legi și să ia decizii eco­nom­ice pen­tru noi tre­buie să aibă cunos­tințe min­ime în dome­niu și să înțe­leagă foarte bine ter­menii eco­nomici și juridici. Intro­duc­erea unui exa­men de com­pe­tențe (3–4 probe: Economie, Drept, Limba Romana și Log­ica) și a unui exa­men psi­ho­logic pen­tru can­di­dații pen­tru un loc în par­la­ment este un lucru firesc. Lucrările de la exa­men tre­buie să fie apoi pub­li­cate pe pag­ina can­di­dat­u­lui (dacă acesta reușește să câștige locul pen­tru care can­didează). Din punc­tul meu de vedere orice can­di­dat la o funcție pub­lică ar tre­bui să dea acest exa­men, dar cei care chiar tre­buie sa dea acest exa­men sunt sen­a­torii, dep­utații și mem­brii guver­nu­lui și în gen­eral oamenii care tre­buie să înțe­leagă, să voteze și să mod­i­fice legi. Orice om care vrea să se anga­jeze tre­buie să treacă de un exa­men de com­pe­tențe care sta­bilește dacă este apt pen­tru un anu­mit post. Ace­lași lucru tre­buie să‑l facă și oamenii care decid pen­tru noi.

Din nou o idee sim­plă și rel­a­tiv efi­cientă. Să exem­pli­ficăm: cre­deți că dom­nul Gigi Becali ar trece un ast­fel de exa­men? Desigur, se pune prob­lema fal­si­ficării rezul­tatelor, dar există sufi­ciente metode nu foarte com­pli­cate care să o facă improb­a­bilă. De pildă ar putea fi con­ceput un număr mare de între­bări din fiecare dome­niu — mă gân­desc la admin­is­trație pub­lică, limba română, log­ică și leg­is­lație fun­da­men­tală română (con­sti­tuție, reg­u­la­mentele camerelor, câteva legi impor­tante) — din care să fie selec­tate aleator pen­tru fiecare can­di­dat câte treizeci din fiecare dome­niu. Nota min­imă ar putea fi sta­bil­ită la nivelul notei 8 din sis­temul șco­lar și în felul ăsta triem pe cei com­plet stupizi.

Dez­baterea merge înainte pe forum, dar n‑am habar cât va reuși să influ­ențeze elab­o­rarea noii con­sti­tuții. Sunt curios să văd dacă va exista o rezoluție ofi­cială privind includ­erea sau nein­clud­erea prop­uner­ilor, un fel de jus­ti­fi­care explica­tivă — nu s‑a intro­dus prop­unerea privind bla-bla pen­tru că bla-bla. Oricum, prezența românilor pe forum este foarte slabă, deși subiectele sunt extrem de impor­tante pen­tru toți. Dar — ca de obi­cei — noi ne gândim abia poimâine la planul pen­tru ziua de mâine.

 


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu