Greva re­centă a poș­ta­și­lor s‑a în­che­iat la fel de brusc cum a și în­ce­put, dar cu o ne­aș­tep­tată notă de pe­ni­bil, pe care pro­tes­ta­ta­rii pro­ba­bil că nu au anticipat‑o. Să re­ca­pi­tu­lăm: poș­ta­șii au in­trat în grevă și au ame­nin­țat că nu duc pen­si­ile la 3,7 mi­li­oane de pen­sio­nari, iar Ponta le‑a spus că trece pen­si­ile pe car­duri și re­duce per­so­na­lul Poș­tei la ju­mă­tate. Drept pen­tru care gre­viș­tii și-au pus coada în­tre pi­cioare și s‑au în­tors la muncă. Acuma n‑aș vrea să spe­cu­lez des­pre cât de min­toși sunt poș­ta­șii noș­tri, dar nu era oare ușor de an­ti­ci­pat acest deznodământ?

Ce re­țin eu din în­treaga is­to­rie este alt­ceva: că gu­ver­nul știe că poate plăti pen­si­ile mai sim­plu, mai si­gur, mai ra­pid și mult mai ieftin, dar alege să păs­treze me­toda ana­cro­nică a nu­me­ra­ru­lui plim­bat în geanta lui Gigi poș­tașu’. Iar poșta în­re­gis­trează pier­deri pe care tre­buie să le aco­pe­rim noi, con­tri­bu­a­bi­lii bu­ge­tu­lui de stat. Vi se pare că asta are sens și logică?

De ce sunt to­tuși men­ți­nuți poș­ta­șii? Păi dacă gu­ver­nul îl tri­mite pe Gigi poș­tașu acasă tre­buie să‑i dea niște com­pen­sa­to­rii și pe urmă niște aju­tor de șo­maj. Deci pe ter­men scurt nu scad com­plet chel­tu­ie­lile. Dar după ce se ter­mină și pe­ri­oada de aju­tor de șo­maj, ur­mează nis­cai ale­geri. Și când ești la pu­tere nu e bine să în­mul­țești nu­mă­rul ălora care nu te prea au la suflet.

Până atunci poș­ta­șul sună ca de obi­cei de două ori.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.